Familjejurist

Har något hänt i din familj och behöver du komma i kontakt med en familjejurist? Kontakta oss på Rättsakuten så hjälper vi dig! Vill du veta mer om oss kan du till höger på sidan ladda ner en presentation av oss och våra jurister.

Vad gör en familjejurist?

En familjejurist är en jurist med inriktning på familjerätt. Familjerätt är det rättsområde som handlar om familjens rättsliga ställning och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Rättsakutens familjejurister arbetar med att skriva familjerättsliga avtal och lösa familjerättsliga tvister.

När något händer i familjen

Det är alltid när något händer eller när något håller på att hända i familjen som man kontaktar en familjejurist för att få hjälp. Familjen är såklart värdefull och stora förändringar i familjen väcker starka känslor. Då är det tryggt att ha en erfaren familjejurist till hjälp.

En familjejurist kan till exempel hjälpa till med:

 • Hur ett par ska dela upp sina tillgångar vid en separation.
 • Hur föräldrar ska dela upp ansvaret för och tiden med barnen efter en separation.
 • Hur anhöriga ska dela upp en avliden persons tillgångar vid ett dödsfall.

Förebyggande avtal och tvistelösning

Som familjejurist arbetar man både med proaktivt, det vill säga förebyggande, och reaktivt, det vill säga efter det inträffat något.

Det förebyggande arbetet handlar framför allt om att skriva avtal. Tanken är att redan i förväg bestämma hur man ska lösa problem om det senare händer något. Det är såklart lättare att komma överens i förväg.

Några sådana förebyggande avtal är:

 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamenten
 • Framtidsfullmakt
 • Samäganderättsavtal

Det reaktiva arbetet är tvistelösning. Efter att det inträffat något gäller det att på olika sätt lösa tvisten som uppstår. Det kan ske både genom att familjejuristen medlar mellan parterna så att man kommer fram till ett avtal, eller genom att båda parterna företräds av familjejurister vid en tvist i domstol.

Några frågor där det krävs tvistelösning är:

 • Bodelning
 • Vårdnad
 • Barns boende
 • Umgänge med barn
 • Skilsmässa
 • Arvskifte
 • Bouppteckning

Här kan du ladda ner en presentation av oss och våra jurister

Relaterade artiklar

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Arv och testamente

Bouppteckning

Dödsboet är en juridisk person, och som alla juridiska personer behövs en legitimationshandling. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling. Den person som bouppteckningen avser är avliden och

Arv och testamente

Boutredning och boutredningsman

Har du hamnat i en situation och behöver få information om vad en boutredning och en boutredningsman är? I så fall har du hamnat helt