Bodelning

Bodelning är en juridisk process som sker vid en separation eller skilsmässa, där paret delar upp sina gemensamma tillgångar och skulder. Genom bodelning regleras fördelningen av egendom på ett rättvist sätt, med hänsyn till varje parts ekonomiska bidrag under äktenskapet. I denna behandlar vi vad bodelning innebär, vilka tillgångar som kan ingå och vilka faktorer som påverkar fördelningen, samt vilka alternativ som finns om parterna inte kan komma överens.

Innehållsförteckning: 

Vad är bodelning?

Bodelning är den uppdelning av egendom som sker när ett äktenskap eller samboskap upphör. Bodelningsavtal är den bodelningshandling som makar och sambor upprättar när det kommer överens om bodelning. Reglerna om detta finns i 9-13 kap äktenskapsbalken och i 8-21 §§ sambolagen. Rättsakutens familjejurister kan hjälpa dig med bodelning när ett äktenskap upphör genom äktenskapsskillnad, när ett samboskap upphör genom separation, eller när en av personerna i ett äktenskap eller samboskap dör.

Bodelning – Äktenskap

Bodelning mellan makar sker framför allt vid äktenskapsskillnad eller skilsmässa som det ofta kallas. Det kan dock också ske när som helst under äktenskapet eller vid den ena makans död. Det kan dock bara ske under äktenskap om båda makarna är överens och i sådana fall ska detta anmälas till Skatteverket.

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är den egendom som ägs av någon av eller båda makarna och som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan dock ingå om makarna kommit överens om detta.

Bodelning – Sambo

Bodelning mellan sambor kan ske när samboförhållandet upphör på annat sätt än att samborna gifter sig med varandra. En förutsättning är dock att någon av samborna begär det.

Det som uppdelas mellan samborna är så kallad samboegendom, det vill säga sambornas gemensamma bostad och bohag. Med sambors gemensamma bostad avses en bostad som innehas av samborna gemensamt eller någon av dem genom tomträtt, hyresrätt eller annan nyttjanderätt eller äganderätt, som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem och som innehas huvudsakligen för detta ändamål. Bostäder som innehas för fritidsändamål är undantagna. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet och som inte uteslutande används för den ena sambons bruk.

Gemensamma regler vid bodelning

Andelar och lotter vid bodelning

Vid en bodelning beräknas först makarnas eller sambornas andelar i boet. Andelarna beräknas genom att värdet på boet beräknas med avdrag för makarnas eller sambornas skulder och detta värde delas på hälften. Andelarna är med andra ord en fördelning av värde.

Efter att andelarna har beräknats ska egendomen fördelas på lotter. Lotterna är med andra ord en fördelning av egendom. I första hand ska en maka eller sambo få den egendom som han eller hon äger eller som han eller hon önskar. Gemensam bostad eller bohag ska dock falla på den maka eller sambo som bäst behöver den. Om värdet på den egendom som en maka eller sambo äger överstiger den makans eller sambons andel har han eller hon rätt att, istället för att överlämna viss egendom, betala motsvarande belopp i pengar.

Det kan göras undantag från dessa regler, bland annat om resultatet blir oskäligt eller om ena makan eller sambon är försatt i konkurs.

Bodelningsförrättare

Om makar eller sambor inte kan enas när boet ska delas så ska domstolen förordna någon att vara bodelningsförrättare.

En bodelningsförrättare ska först göra en bouppteckning. Vid behov kan en maka eller sambo vid vite föreläggas att lämna uppgifter om sina tillgångar och skulder och en maka eller sambo kan åläggas att under ed bekräfta riktigheten i bouppteckningen.

Sedan ska bodelningsförrättaren kalla makarna eller samborna till bodelning. Om makarna eller samborna inte kan komma överens ska bodelningsförrättaren pröva tvistiga frågor som inte är föremål för rättegång och bestämma om bodelning. Bodelningsförrättaren upprättar sedan en bodelningshandling.

Bodelningsförrättaren har rätt till arvode som ska betalas av makarna eller samborna. Huvudregeln är makarna eller samborna betalar hälften var. Under vissa omständigheter kan ersättning för högst fem timmars arbete betalas av allmänna medel.

Ska du genomföra en bodelning eller upprätta ett bodelningsavtal eller är du i en tvist om delning av boet? Behöver du en bodelningsförrättare? Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar vår familjejurister hand om ditt ärende!

Relaterade artiklar

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Arv

Formkrav för att skriva testamente

Skriva testamente har vissa formkrav när du skriver dessa. Testamenten är viktiga dokument och därför finns det flera formkrav, det vill säga regler som bestämmer hur

Enskild egendom

Enskild Egendom

Enskild egendom är den egendom som ägs av en maka eller sambo och som inte ska ingå i bodelningen när äktenskapet eller samboskapet upphör. Den egendom som inte

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.