Om du vill stämma någon är en viktig fråga vart du ska skicka stämningsansökan. Om motparten inte är hemmahörande i Sverige väcks frågan om det är möjligt att pröva tvisten i svensk domstol. Läs nedan om vad som gäller inom och utanför EU.

Internationell privaträtt

Frågan om vilken domstol man ska skicka sin stämningsansökan till om motparten är utländsk är en fråga som besvaras av det rättsområde som brukar kallas den internationella privaträtten. Det är en av tre frågor som besvaras inom den internationella privaträtten, den så kallade IP-rätten. De andra frågorna är:

  • Vilket lands lag ska tillämpas när parterna är från olika länder?
  • Hur kan en dom från svensk domstol verkställas utomlands?

Det kan låta som att IP-rätten är en del av folkrätten – den internationella rätten – men den är faktiskt en del av den nationella rätten. Detta gäller alla länder. Man måste gå till varje lands nationella rätt för att få svar på dessa frågor. När det gäller den aktuella frågan – vilket lands domstol som är behörig att pröva tvisten – är det i svensk rätt avgörande om motparten är hemmahörande i EU eller inte.

Motpart inom EU eller EFTA

Om motparten är hemmahörande i ett EU-land så gäller speciella regler. I stort sett samma regler gäller om motparten är hemmahörande i ett EFTA-land, det vill säga Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz.

Inom EU gäller den så kallade Brysselregleringen. Den har sitt ursprung i internationella avtal som ingicks mellan EU-länderna i Bryssel på 1960-talet. Den har dock uppdaterats och nu gäller två EU-förordningar, det vill säga bestämmelser från EU som fungerar som svensk lag.

Bryssel I-förordningen handlar om tvister på privaträttens område, men vissa tvister är undantagna. Bland annat är äktenskapsmål och vårdnadsmål undantagna. För dessa gäller istället Bryssel II-förordningen.

Bestämmelserna i Brysselregleringen påminner mycket om reglerna i rättegångsbalken. Huvudregeln är svarandens hemvist. Det finns dock flera undantag i form av kontraktsforum, skadeståndsforum, fastighetsforum och konsumentforum.

Motpart utanför EU och EFTA

Om motparten inte är hemmahörande i EU eller EFTA så finns inga motsvarande bestämmelser. Det finns vissa specialbestämmelser i vissa lagar, men huvudregeln är att rättegångsbalken tillämpas.

Det innebär att svarandens hemvist är huvudregel och om du ska stämma en utländsk motpart så är svensk domstol enligt huvudregeln inte tillämplig. Sedan finns vissa tvingande eller alternativa forum som kan användas, till exempel fastighetsforum, konsumentforum, kontraktsforum och skadeståndsforum.

Kontakta Rättsakutens jurister!