Vad är en skiljedomstol och hur fungerar den?

En skiljedomstol används ofta av företag för att lösa tvister. Men vad är egentligen en skiljedomstol och finns det några kända skiljedomstolar i Sverige?

En skiljedomstol är en privat domstol och används av företag för tvistlösning

När företag ingår avtal med varandra så är de ofta, redan när avtalet ingås, väl medvetna om att det finns en risk för att det i framtiden kan uppstå tvister om hur avtalet ska tolkas och om vad villkoren i avtalet verkligen innebär.

På grund av detta inkluderar företag ofta så kallade skiljeklausuler i avtal. I dessa klausuler finns villkor som stadgar att tvister om avtalets innebörd ska lösas i en skiljedomstol. En skiljedomstol är en privat domstol som företag använder framförallt för att processen ska vara mer förutsebar och för att den ska gå snabbare.

skiljedomstol
En skiljedomstol är en privat domstol.

I en skiljedomstol är det normalt att vardera parten utser varsin skiljedomare som sedan tillsammans utser en tredje domare. Vilka domare som utses beror på vad tvisten gäller, det kan vara komplexa avtal inom områden som kräver särskild expertis och det påverkar valet av domare. När skiljedomstolen väl börjar arbeta påminner processen om en vanlig domstol, argument presenteras, vittnen hörs och så vidare och efter en tid avslutas processen varefter skiljedomstolen meddelar sitt domslut.

Finns det en skiljedomstol i Sverige?

I Sverige finns den mest kända skiljedomstolen i Stockholm, den drivs av Stockholms Handelskammare och används både av svenska och utländska företag. Det händer med jämna mellanrum att båda parterna är kända utländska företag som vänder sig till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

För två svenska företag som vill använda sig av en skiljedomstol kan det vara naturligt att i skiljeklausulen ange att det är just vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) som tvisten ska lösas. Men om det är ett svenskt och ett utländskt företag som upprättar ett avtal med en skiljeklausul så är det inte sällan att båda parterna har ett intresse av att skiljedomstolen inte ska ha sitt säte i motpartens hemland, detta för att motparten inte ska få några fördelar vid en eventuell tvistlösning.

skiljedom
Den mest kända skiljedomstolen i Sverige finns i Stockholm.

Vilken är en stor internationell skiljedomstol?

Vid internationella affärer, då företag från olika länder ingått avtal med varandra och inkluderat skiljeklausuler i dessa avtal, är det vanligt att man bestämmer att en internationell skiljedomstol ska vara den som löser en eventuell tvist. Fördelen med att använda en internationell skiljedomstol är att båda parterna kan känna att de befinner sig på neutral mark. En stor och erkänd internationell skiljedomstol är Internationella Handelskammarens Skiljedomstol, på engelska International Chamber of Commerce, ICC, Court of Arbitration.

Hur fungerar en skiljeklausul och en skiljedomstol?

När ett företag vill föra in en skiljeklausul i ett avtal är det viktigt att skiljeklausulen är mycket välskriven. Det får inte råda några oklarheter om vad skiljeklausulen innebär.

Skiljeklausulen ska tydligt precisera vad som ska gälla om en tvist mellan parterna vid ett avtalsbrott ska föras till en skiljedomstol. Det ska framgå exakt var skiljedomstolen ska ha sitt säte, hur många skiljemän som ska sitta i skiljedomstolen, vilket språk som ska användas vid förhandlingarna, om det ska vara ett förenklat skiljeförfarande eller om medling ska föregå en formell process i skiljedomstolen.

skiljeklausul
Skiljeklausulen måste vara välskriven.

Om parterna i avtalet endast stadgar att en tvist ska lösas i en skiljedomstol så ska lagen om skiljeförfarande tillämpas.

Efter att förhandlingarna slutförts ska skiljedomstolen meddela skiljedomen. Skiljedomstolens utslag kan inte överklagas om inte annat framgår av skiljeklausulen i partnernas avtal. En skiljedomstols utslag kan vara giltigt i väldigt många länder, i vissa fall i över hundra länder.

I de fall då tvisten mellan parterna har gått igenom en medling kommer det inte att bli en skiljedom som avgör tvisten, istället blir det ett nytt avtal mellan parterna. Detta avtal verkställs dock genom en skiljedom.

Kan en skiljedomstols utslag bli ogiltigt?

Det finns fall då en skiljedomstols utslag kan bli förklarat ogiltigt. Fall då en skiljedom kan bli ogiltigförklarad inkluderar då en eller flera skiljedomare varit jävig, formella fel begåtts eller att skiljedomstolen fällt ett utslag i en fråga som enligt svensk lag inte får prövas av en skiljedomstol. Det är hovrätten som prövar om en skiljedom ska ogiltigförklaras, om hovrätten ogiltigförklarar en skiljedom blir skiljedomen också offentlig.

Kan en domstol ta över prövningen av tvisten från en skiljedomstol?

Finns det fall då en vanlig domstol kan ta över ett fall från en skiljedomstol? Det finns fall då en vanlig domstol kan pröva en tvist mellan två parter även om dessa parter har en skiljeklausul i sitt avtal. Men för att en vanlig domstol ska kunna pröva en sådan tvist måste båda parterna godkänna detta. En vanlig domstol kan också pröva en skiljeklausul om domstolen kommer fram till att skiljeklausulen är oskälig. Skäl till detta kan vara att den ena parten är vida underlägsen den andra parten, oskäliga avtal är som bekant inte tillåtna i den svenska avtalslagen.

skiljedomstol
För prövning i vanlig domstol krävs parternas godkännande.

Sammanfattning

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda en skiljedomstol för att avgöra en tvist mellan två företag.

Några av fördelarna med att använda en skiljedomstol är att det går snabbare än ett traditionellt domstolsförfarande, det vanliga är också att skiljedomar inte kan överklagas och det tar bort risken för långa perioder av osäkerhet och överklaganden. Utslaget som en skiljedomstol gör är också hemligt om parterna önskar det. Slutligen kan parterna välja varsin domare till skiljedomstolen vilket gör att de domare som sitter i skiljedomstolen har de fackkunskaper som krävs för att avgöra tvisten.

Men det finns också nackdelar med att använda en skiljedomstol. Till skillnad mot en vanlig domstol måste en skiljedomstols kostnader betalas av parterna och det kan bli mycket dyrt vid en komplicerad process. Det kan därför vara värt att överväga att inte använda sig av en skiljeklausul om avtalet rör affärer av mindre värde. En nackdel är också en omvänd fördel. Den som inte är nöjd med skiljedomstolens utslag kan inte överklaga domen, och det kan svida ordentligt för den part som varit säker på att den skulle vinna tvisten.

Kontakta Rättsakuten om du behöver råd kring skiljedomstolar.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.