Till skillnad för hundägare har hästägare inget strikt ansvar för hästen. För att hästägaren ska hållas ansvarig för de skador hästen har orsakat ska ägaren ha handlat vårdslöst/oaktsamt.

Om hästen orsakar skada till exempel sakskada

Det vanligaste scenariot är att en häst biter sönder en annan hästs täcke. Eftersom hästsporten räknas som högrisksport är huvudregeln att var och en ansvarar för sitt. I sådana här fall kan det vara svårt att kräva ersättning av hästens ägare för det söndriga täcket. Har man tillåtit sin häst att vistas i gemensam hage har man därmed, enligt skadeståndslagen (kap 2 §1), gått med på en högrisk aktivitet.

Är det en häst i hagen som brukar bita sönder andra hästars täcken, eller är allmänt besvärlig är det bättre att försöka få egen hage än att försöka kräva hästens ägare på skadestånd. Eftersom hästsport är en högrisksport, precis som ishockey där mycket skador och söndrig utrustning förekommer, är det var och ens ansvar eftersom båda samtyckt till att delta i den så kallade högrisksporten.

När hästen står under tillsyn av annan än ägaren

Har en häst orsakat skador när den står under tillsyn av annan person än ägaren, är skadeståndsansvaret i stort sett densamma som hästens ägare.

Skadeståndsansvaret innebär att om en person kan visa att skadan som hästen har orsakat, berodde på att personen som hade hand om hästen har agerat vårdslöst, kan den drabbade personen få skadestånd. Det är med andra ord den person som har hästen i sin besittning som är skadeståndsskyldig, oavsett om det är hästens ägare, fodervärd, skötare eller medryttare.

Hästen skadar sig 

Det är inte helt ovanligt att hästen råkar ut för skada när den är utlånad till annan ryttare, fodervärd eller tränare. I många fall tränas och rids hästen på ett sätt som den inte är van vid. Det är ofta många frågor om vem som har ansvaret för hästen.

För att undvika framtida tvister är det som alltid viktigt att skriva ett avtal. I detta fall ska parterna reglera i avtalet om vad som gäller och händer om hästen skadar sig. Den person som har hand om en annan persons häst, är enligt lag ersättningsskyldig till ägaren om denne på ett oaktsamt sätt har förorsakat hästen skada. Har däremot hästens skada uppstått av olyckshändelse blir generellt sätt inte den personen som har hästen under tillsyn inte skyldig att ersätta skadan.

Det föreligger ett strikt vårdansvar för den person som har hand om hästen vilket i princip innebär att den person som hade hand om hästen när skadan kom till, måste bevisa att hästens skada inte uppstod på grund av att personen i fråga varit vårdslös. Kan personen inte bevisa att det var en olyckshändelse är denne därmed skyldig att ersätta ägaren för hästens skada.

Det är extra viktigt för både ägaren och den person hästen ska vara hos, att hästen har ordentlig försäkring. 

Får man rida överallt?

I Sverige har vi allemansrätten som är gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller främst till fots, men även ridning. Trots att man får röra sig fritt i naturen är allemansrätten dock en begränsad rätt att använda någon annans mark – en rättighet för var och en att ta sig fram på annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Den här rätten får inte vara till besvär eller skapa ekonomisk skada för markägaren.

Det finns områden där man får rida på vår och sommar då det vanligtvis är torrt i marken, men förbjuden ridning på höst och vinter när det är blött i marken och hästar lämnar större avtryck efter sig. Oavsett årstid och väder ska var och en använda allemansrätten med sunt förnuft.

Det finns en hel del att tänka på när man är ute och rider – för att minska risken för markskador och konflikter med markägaren bör man vara medveten om vad som gäller och tänka med sunt förnuft.

Områden som är förbjudna att rida på (utan lov) är gräsmatta och tomt. Eftersom naturen är ömtålig är det även förbjudet att rida över planteringar, skogsplanteringar, parkplanteringar, åkrar, vallar och liknande områden som lätt kan förstöras. Rid heller inte på vandringsleder, motionsspår eller i markerade samt uppåkta skidspår – enligt lokal ordningsföreskrift kan det vara straffbart. Ridning får inte heller ske på gång- eller cykelbanor.

Förutom de ovannämnda begränsningarna, har allmänheten med stöd i allemansrätten i det stora hela rätt att promenera, cykla, köra häst med vagn och rida på enskilda vägar, oavsett om vägen ägs av en eller flera personer.

Markägaren till vägen har ändå en rätt att förbjuda ridning och körning om vägen tar skada av det. Markägaren kan ansöka om tillstånd hos kommunen. Med beviljat tillstånd får därmed markägaren sätta upp skylt gällande ridförbud. Det innebär även att markägaren har rätt till skadestånd om marken har blivit förstörd på grund av påfrestningar från ridning, och eller körning.

Bedriver man företag som anordnar ridturer och planerar att kontinuerligt rida i ett visst område, bör man prata med markägaren först för att undvika osämja. Det åligger företagaren/anordnaren som erbjuder ridturer ett särskilt ansvar.

Vad säger lagen om bil och häst?

Biltrafik betraktas som en farlig verksamhet och därför har det stiftats en särskild skadeståndslag (SkL) och trafikskadelag (TSL) som är sammanlänkad med de strikta ansvarsregler som kräver försäkring och skyddar ansvaret. Termen som används vad det gäller ersättning ur trafikförsäkring benämns som ”trafikskadeersättning” och räknas inte som skadestånd i teknisk mening. Å andra sidan gäller den allmänna skadeståndslagen vid beräkning av ersättningsbeloppet.

Lagen föreskriver skyldigheten att betala ersättning för trafikskador – rätten till ersättning för trafikskada. Bilisten är skyldig enligt lag att teckna trafikförsäkring och därför poneras parterna använda denna istället för att väcka talan i domstol.

Bilföraren har strikt ansvar

De svenska lagar som föreskriver strikt ansvar handlar om ansvarsfrågan i samband med farlig verksamhet vilket biltrafik betraktas som. Strikt ansvar innebär att parter har skadeståndsansvar, oavsett om det har förekommit med uppsåt eller vårdslöshet.

Strikt ansvar föreskrivs i ett fåtal särskilda lagar, eftersom detta utskiljer sig från huvudregeln som säger att det krävs att uppsåt (dolus) eller vårdslöshet/oaktsamhet (culpa) förekommit.

Bilföraren har sedan länge ett betydande ansvar för sina handlingar i trafiken samtidigt som tröskeln för oaktsamhet är högre hos en ryttare. Troligtvis anses ryttaren vara oaktsam först vid grov avvikelse från sina förpliktelser i trafiken.

Skada häst

Ansvar för skador som hästar åsamkar

Hur omfattande är bilistens strikta ansvar?

Skadan ska ha uppkommit ”i följd av trafik” med ett motorfordon, vilket är en förutsättning för ersättning. Betydelsen av ”skada i följd av trafik” är ett uttryck som används för att begränsa trafikskadeansvaret. För att trafikskadeersättning ska utgå måste det finnas orsakssamband mellan skadan och trafiken.

Lagen skiljer på ersättningar och det är för personskada (ryttaren, bilföraren och passagerare i bilen) och för sakskada (hästen och bilen). För den som utsatts för personskada är alltid berättigad trafikskadeersättning. Det åligger föraren och eventuella passagerare att nyttja försäkringen för den bilen de färdades i vid händelsen. När det gäller ersättning till exempelvis ryttare, cyklister eller fotgängare, kan ersättning utfordras från valfri bilförsäkring.

Sakskada och bestämmelser

Det är mer komplicerat vad det gäller trafikskadeersättning för sakskada. Har skada uppkommit mellan motordrivna fordon är det ett culpaansvar (oaktsamhet) som föreligger, medan annan sakskada är i stort sett strikt.

Skador på det egna fordonet, annat fordon och annan egendom

Skador på eget fordon och egendom täcks aldrig av fordonets trafikförsäkring. Alla är ansvariga för att besluta om de vill ha försäkringsskydd för skador på sin egen bil, exempelvis genom att teckna vagnskadeförsäkring.

Skador på annat fordon och på egendom utgår ersättning ur trafikförsäkringen för det fordon som skadades på grund av förarens vållande, oaktsamhet.

Skador på annan egendom, exempelvis egendom som tillhör ryttaren, cyklisten eller fotgängaren, utgår ersättning ur trafikförsäkringen, oavsett vållande hos bilföraren. Vad det gäller ryttare, cyklister, fotgängare med flera, har i och med det rätt till ersättning för de sakskador trafikolyckan med en bil orsakade.

Bilisten har ett strikt ansvar för skador denne orsakade ryttaren och hästen

Av det ovan nämnda framgår det att bilisten har ett till synes strikt ansvar för skador på ryttaren och hästen denne orsakat. Däremot kan ersättningen dock jämkas under vissa villkor. Trafikskadeersättning gällande personskada kan jämkas om ryttaren medverkat till skadan på ett uppsåtligt eller av grov oaktsamhet.

Vad det gäller trafikskadeersättning gällande sakskada kan det jämkas om ryttaren medverkat till skadan på ett vållande sätt. Jämkning förekommer om vad som anses vara rimligt med hänsyn till båda parternas medverkan i händelsen och den övergripande situationen.

Skulle bilisten sakna den lagbundna trafikförsäkringen har ryttaren såklart ändå rätt till trafikskadeersättning.

Hästägarens ansvar gentemot bilföraren

Vilket ansvar har hästägaren mot bilföraren egentligen? Då trafikskadeersättning inte erläggs för skador på bilägarens eget fordon och för de fall denne saknar vagnskadeförsäkring, dyker ofta frågan upp om bilägaren kan begära skadestånd från ryttaren. Saknar bilägaren vagnskadeförsäkring kan denne inte kräva skadestånd från ryttaren ur trafikskadelagen – den ansvarigheten får letas upp i annan lagstiftning.

I motsats till hundägare har en hästägare inget strikt ansvar för skador orsakade av hästen. Däremot får ryttarens ansvar för vagnskada avgöras med stöd av skadeståndslagen vilken förutsätter vållande, oaktsamhet från ryttarens sida.

Skadeståndslagen har också bestämmelser som beviljar jämkning av skadeståndet under vissa villkor.

Det finns inga generella svar på när ryttarens rätt till trafikskadeersättning kan jämkas eftersom omständigheterna kring olyckor är olika.

Att upprätta avtal vid köp av häst är en trygghet för både säljare och köpare

Ansvaret för hästen är inte strikt.

Sammanfattning

*Eftersom hästsporten räknas som högrisksport är huvudregeln att var och en ansvarar för sitt.

*Har en häst orsakat skador när den står under tillsyn av annan person än ägaren, är skadeståndsansvaret i stort sett densamma som hästens ägare.

Läs mer

Hästköp enligt såväl Konsumentköplagen som Köplagen

Vad gör en hästjurist?

Köp av häst – Viktig information vid köp av häst