Arbetsrätt

Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten.
En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist.

Arbetsrättsjurist: Arbetsrätt lagar, regler och avtal

Svenska arbetsrätten präglas än idag av Saltsjöbadsandan och Saltsjöbadsavtalet, som undertecknades 1938. Saltsjöbadsavtalet cementerade i stort sett den svenska arbetsmarknadens norm om att det är arbetsmarknadens parter som skall sluta avtal, utan inblandning av regeringen.
Våra arbetsrättsjurister här på Rättsakuten AB har lång och omfattande erfarenhet inom rättsområdet, samt djupgående kunskaper inom arbetsrättsliga regler och lagar. Vi har stor erfarenhet av att hantera olika typer av frågor, såväl när det gäller att upprätta arbetsrättsliga avtal som vid förhandlingar och konfliktlösning.
Vi biträder dig i dina arbetsrättsliga frågor och ärenden med stort engagemang, oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare.

VD och chefer:  Rättsakutens arbetsrättspodd – avsnitt 14

Kurs om innebörden av nya tillämpningen av LAS

Nya LAS har nu trätt i kraft och har börjat tillämpas från och med oktober 2022. Vad innebär detta för er verksamhet? Enligt oss på Rättsakuten är det en väsentlig skillnad som alla arbetsgivare bör vara medvetna om och då inte bara HR-avdelningen utan även alla chefer med personalansvar. Därför är det viktigt att sätta sig in i.

Läs mer om nya LAS här.

Arbetsrättslig juridik för arbetsgivare

Arbetsrättsliga frågor för både företagare / arbetsgivare:

  • Vi representerar dig och dina krav på ett övertygande sätt.
  • Vi löser tvisten på ett kostnadseffektivt sätt för dig.

Arbetsrättsliga frågor för arbetstagare:

Har du en tvist med din arbetsgivare?

  • Vi representerar dig och förhandlar med din arbetsgivare för att få tillbaka harmonin
  • Intresserad av att se till att du blir utköpt ur bolaget eller organisationen?

Ett axplock av vad vi på Rättsakuten kan hjälpa dig med som arbetsrättsjurist
Våra arbetsrättsjurister bland annat hjälpa dig med följande ärenden:

  • Anställning eller anställande
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Förhandling eller förhandlande
  • Omplacering / Omplaceringsförfarande
  • Uppsägning och avskedande / Uppsägan
  • Varsel / Varslande
Nya LAS, uppsägning, avsked, anställningsavtal: Rättsakutens arbetsrättspodd, första avsnittet.

Behöver du hjälp med frågor som rör arbetsrätt?

Arbetsrättsliga frågor är ofta mer än bara det som rör den anställd utan det kan vara arbetsmiljö frågor.

Det är inte ovanligt att vi får in frågor gällande diskriminering på en arbetsplats eller behov av omplaceringsförfarande till annat kontor.

Förhandlingar, Uppsägning, avskedande eller varsel är andra frågor som rör arbetsrättsliga frågeställningar.

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp i arbetsrättsliga frågor.

Vilka åtgärder har vidtagits för att skydda anställda eller undvika uppsägningar under coronavirus pandemin?

–I ljuset av corona pandemin genomförde den svenska regeringen ändringar i lagen om korttids arbetsbidrag. Ändringarna trädde i kraft den 7 april 2020 med retroaktiv verkan från och med den 16 mars 2020. Efter lagändringarna kan arbetsgivare ansöka om och få statligt finansierat ekonomiskt stöd vid tillämpning av korttids arbetsarrangemang som alternativ till uppsägningar under tillfälliga och oväntade ekonomiska svårigheter. Ett korttids arbetsarrangemang behöver avtalas mellan arbetsgivare och arbetstagare eller arbetstagarorganisation och kan innebära en tillfällig arbetstidsförkortning med 20, 40 eller 60 procent och en tillfällig lönesänkning med 12, 16 respektive 20 procent. Vid tillämpning av sådana arrangemang kan arbetsgivaren berättigade till ekonomiskt stöd som uppgår till 43 procent av den del av arbetstagarens lön som motsvarar den förkortade arbetstiden, dvs grunden vid beräkning av det ekonomiska stödet är 60 procent av arbetstagarens lön om arbetstiden är minskat med 60 procent.


Uppsägning vid arbetsoförmåga av säljare. Rättsakutens arbetsrättspodd, fjärde avsnittet.

På grund av Covid-19-pandemin har särskilda regler tillfälligt gällt under 2020 för att tillåta anställda att behålla 88-96 procent av sin lön trots att arbetstiden minskat med 20, 40, 60 eller 80 procent. Det ekonomiska stödet från staten under vikariatet uppgår till 15-60 procent av de anställdas lön beroende på graden av arbetstidsförkortning. Den tillfälliga lagstiftningen har förlängts till april 2021 för arbetstidsförkortning med 80 procent och till juni 2021 för övriga nivåer av arbetstidsförkortning.

Vidare har regeringen beslutat att tillfälligt sänka sociala avgifter för ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år i början av året. Enligt den tillfälliga lagstiftningen betalar arbetsgivare sociala avgifter med 19,73 procent istället för 31,42 procent för anställda i den åldersgrupp som berörs av lagstiftningen. Lagen är tillfällig och gäller från 1 januari 2021 till 31 mars 2023.

Behöver en arbetsgivare ett skäl för att lagligen kunna avsluta ett anställningsförhållande? Om så är fallet, ange vilka skäl som är lagliga i din jurisdiktion?

Arbetsgivare kan säga upp en anställning med eller utan uppsägningstid. Lagen om anställningsskydd (”EPA”) slår fast att uppsägning av en anställning med uppsägningstid kräver objektiva skäl för att anses giltiga.

En åtskillnad på saklig grund görs mellan uppsägning på grund av uppsägning och uppsägning på grund av skäl som har att göra med den anställde personligen. Uppsägning omfattar alla orsaker som kan hänföras till arbetsgivaren, t.ex. arbetsbrist, omstrukturering på grund av neddragningar eller omstrukturering på grund av ny teknik. Personliga skäl är alla skäl som kan hänföras till den anställde, såsom den anställdes prestation eller beteende.


Uppsägning vid arbetsoförmåga: Rättsakutens arbetsrättspodd, tredje avsnittet.

Övertalighet anses normalt vara en objektiv grund och den är lätt att bevisa samtidigt som bedömningarna om en saklig grund av personliga skäl föreligger är mycket mer komplicerad och svår att avgöra. En uppsägning på grund av personliga skäl eller uppsägning kommer inte att anses grundad på saklig grund om det finns andra alternativ än en uppsägning som står till arbetsgivarens förfogande, såsom att omplacera arbetstagaren till andra befattningar på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställning utan uppsägningstid, uppsägning, om arbetstagaren grovt åsidosätter sina skyldigheter som arbetstagare. Detta kan vara till hands om den anställde agerar illojalt (t.ex. arbetar för konkurrenter under anställningen) eller begår brottsliga åtgärder mot arbetsgivaren.

Observera att varken en uppsägning av anställning på grund av personliga skäl eller en uppsägning kan ske enbart på grund av omständigheter äldre än två månader.

En uppsägning av anställning utan saklig grund eller uppsägning, som saknar laglig grund, kan på begäran av arbetstagaren ogiltigförklaras av domstol.

Rättsakuten AB – juristerna som du vill ha vid din sida när det gäller arbetsrätt.


Uppsägning vid arbetsoförmåga: Rättsakutens arbetsrättspodd, tredje avsnittet.

Fyll i din e-post för att få gratis mallar om arbetsrätt

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.