Har du blivit uppsagd?

Har du blivit uppsagd? Rättsakuten reder ut begreppen för dig. Vi ger dig redskapen för att försvara dig. Kunskap är makt. Rättsakuten har uppmärksammat att både arbetsgivare och anställda ofta undrar över uppsägning, avsked och avslut av anställning.Vad säger lagen och vad bör du tänka på?

Innehållsförteckning: 

Vad ska du tänk på när du har blivit uppsagd?

Nya LAS, uppsägning, avsked, anställningsavtal: Rättsakutens arbetsrättspodd, första avsnittet.

Uppsägning enligt 7 § LAS

Vid uppsägning krävs sakliga skäl som grund

Antingen Arbetsbrist eller Personliga skäl

 • Det är möjligt att åberopa flera grunder av personlig natur
 • En planerad handling bedöms vara värre än en impulsivhandling
 • Misskötsamhet anses allvarligare om det upprepas efter tillsägelser, varningar, erinran eller liknande.

Nya LAS, uppsägning, avsked, anställningsavtal. Rättsakutens arbetsrättspodd andra avsnittet.

Misskötsamhet i olika former

Vid bedömningen av om sakliga skäl föreligger så inriktas inte enbart på vad som faktiskt förekommit, utan i stället på de slutsatser om arbetstagarens fortsatta lämplighet som kan dras av det inträffade. Vid klart dokumenterad olämplighet av allvarligt slag anses kravet på sakliga skäl vara uppfyllt.

Det fordras i regel att arbetstagaren fått åtminstone en otvetydig varning om att anställningen är i fara (AD 2005 nr 58).

Olovlig frånvaro – kan leda till uppsägning om arbetstagaren utan giltigt skäl är borta från arbetet under en inte obetydlig tid och på ett sätt som tyder på nonchalans från arbetstagarens sida (AD 1965 nr 31, AD 1976 nr 32)

Sen ankomst

Beror det på ursäktliga omständigheter och inte har medfört betydande men för arbetsgivarens verksamhet, varning och flertalet upprepningar krävs för att utgöra saklig grund.


Uppsägning vid arbetsoförmåga: Rättsakutens arbetsrättspodd, tredje avsnittet.

Arbetsvägran

Kan i grova fall vara grund för uppsägning.

Trakasserier (förolämpningar, sexuella trakasserier, kränkande beteenden)

Kan utgöra saklig grund i grövre och upprepade fall.

Illojalitet

 • Skyldighet att informera arbetsgivaren om förhållanden av vikt vid anställningsavtalets ingående
 • Företagshemligheter 
 • Konkurrerande verksamhet
 • Kritiska uttalanden (kritikrätt) – Alla arbetstagare har rätt att utåt eller offentligt kritisera sin arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgivaren

Gränsen bestäms med hänsyn till arbetstagarens ställning; ju högre befattning, desto högre krav på lojalitet. Kritiken får inte vara hot.

Den personliga integriteten

Kränkande ex. utpasseringskontroller, drogtester etc. Vägran att låta sig kontrolleras har generellt inte varit grund för uppsägning.

Brottslighet kan leda till uppsägning.

Brottslighet

 • Misshandel på arbetsplatsen, är grund för uppsägning och även i princip ett avskedande av den bevisat skyldige arbetstagaren (AD 1975 nr 17)

Det är dock inte så att varje form av våldsanvändning kan utgöra saklig grund.

Graden av våld måste beaktas – för att avskedande ska komma i fråga krävs i regel att en inte obetydlig skada uppkommit samt att skadan varit åsyftad. En eller flera provokationer kan dock påverka bedömningen (AD 2010 nr 8)

Arbetsgivaren har bevisbördan för sitt påstående om att arbetstagaren begått brott.

 • En dom om brott har betydande bevisverkan 
 • Om förundersökning lagts ner eller om arbetstvisten handlagts snabbare än brottmålen ligger det på arbetsgivaren att ta fram bevis.
 • Beviskravet är högt och kan inte sättas lägre än i ett motsvarande brottmål (AD 1995 nr 121 om tillgrepp)
 • När det råder tvist om de faktiska omständigheterna som har lagts till grund för en uppsägning eller ett avskedande så har arbetsgivaren att fullt ut styrka dessa omständigheter (AD 2004 nr 85)
 • Endast en misstanke kan inte i sig ligga till grund för uppsägning eller avskedande, med utgångspunkt i anställningstryggheten (AD 2004 nr 85)
 • Ofredande, kan i upprepade fall vara saklig grund.
 • Stöld och andra tillgrepp – det är grund för uppsägning och principiellt oförenligt med anställningsavtalet att arbetstagaren gör sig skyldig till ett mot arbetsgivaren riktat förmögenhetsbrott (AD 1990 nr 39)
 • Förskingring och bedrägeri etc.
  • En kassörska som underlåter att registrera vissa varor – av mindre värde- är saklig grund för uppsägning, en tjänsteman som låtit arbetsgivaren stå för vissa personliga utlägg till ett värde av 1000 kr samt tagit ett lån med utnyttjande av företagets namn till ett värde av 1500 kr – om det kan bevisas är det laga grund för avsked.
 • Brottslig verksamhet som faller utanför anställningen

Gäller det olämpligt uppträdande eller brott av inte alltför allvarlig karaktär, där arbetstagarens förfarande inte heller kan sägas negativt påverka själva anställningsförhållandet antas att saklig grund för uppsägning inte föreligger.

Om anställningen däremot har en sådan karaktär att ett brott av visst slag kan skada förtroendet för den anställde eller företagets anseende utåt eller i förhållande till övrig personal, kan omständigheterna vara sådana att en uppsägnings grund finns.

Det kan vara så att det är själva straffavtjänandet och frånvaron som det representerar som utgör problem för arbetsgivaren

Narkotikabrott – En bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, vid grovt brott är det grund för uppsägning.

Fackliga frågor

Föreningsrättskränkande uppsägningar

En uppsägning som riktas mot facklig förtroendeman enbart på grund av att denne är fackligt aktiv är inte saklig grund, det är även en föreningsrättskränkning enligt 8 § MBL att tex lägga munkavel på en anställd.

Uppsägningar måste gå rätt till för att vara giltiga.

Sjukdom och jämförliga förhållanden

 • Alkoholmissbruk – olika situationer:
 1. Onykterhet på arbetsplatsen vid enstaka tillfällen – är som misskötsel.
 2. Grova fall kan leda till avskedande, ex. gällande arbetstagare med ansvarsfulla arbetsuppgifter eller någon som framkallat fara för arbetskamraternas liv eller hälsa
 3. Det krävs upprepning, räcker ej med engångsföreteelse

Som försvårande omständigheter skulle man kunna betrakta arbetstagarens särskilda ställning eller att förseelsen skett i förening med annan form av misskötsamhet.


Uppsägning av arbetstagare med kroniska sjukdomar: Rättsakutens arbetsrättspodd – avsnitt fem.
 • En arbetstagare som är beroende av alkohol men som inte är kronisk alkoholist. Kräver upprepning.
 • En arbetstagare som lider av sjukdom bestående i kronisk alkoholism 

Disciplinära åtgärder är i regel inte acceptabla, dock riskerar man avstängning om det finns risk för fara för liv eller hälsa

Inte grund för avskedande

Sjukdom får i regel heller inte läggas till grund för uppsägning men hänsyn bör tas till arbetsgivarens förmåga att bemästra situationen. Dessutom föreligger ansvar för arbetsgivaren om rehabilitering.


Uppsägning av arbetstagare med kroniska sjukdomar: Rättsakutens arbetsrättspodd – avsnitt fem.

Narkotikamissbruk

Allvarligare när det gäller narkotika eftersom det är kriminaliserat.

Missbruk kan leda till uppsägning.

Samarbetssvårigheter

 • Måste vara av mycket allvarlig art för att kunna läggas till grund för  uppsägning
 • Samarbetssvårigheter mellan arbetsledningen och arbetstagare sägs regelmässigt kunna lösas genom omplacering
  • Det förhållandet att omplaceringsmöjligheterna i små företag är begränsade innebär inte att man utan vidare kan säga upp den anställde
 • Allvarliga och långvariga samarbetssvårigheter, där arbetstagaren visat oförmåga eller ovilja att anpassa sig till arbetsplatsens förhållande och underordna sig arbetsledningen, kan utgöra saklig grund för uppsägning.

Dåliga arbetsprestationer

 • Uppsägning kan ske först om en arbetstagares prestationer ”väsentligt understiger” vad arbetsgivaren normalt borde kunnat räkna med eller att arbetstagarens brister vållar arbetsgivaren ”påtagliga olägenheter”.
 • Ex. om arbetstagaren använt tid som inte står i rimlig proportion till uppgifternas omfattning och svårighet (AD 1975 nr 68)
 • En säljare som underpresterar, så lågt som 10-15 % av jämförligt arbete inom samma bransch, område, plats, tidpunkt och förutsättningar.

Arbetsbrist och därmed jämförliga förhållanden

 • En uppsägning bör anses grundad på personliga skäl i den mån det inte blivit styrkt att den beror på arbetsbrist 

Med arbetsbrist avses inte bara akuta och uppenbara driftsinskränkningar såsom när arbetsgivarens rörelse läggs ned helt eller delvis, en konkurs inträffar etc. utan även vid planerade och mera långsiktiga åtgärder som innebär att en arbetstagare inte längre kan fortsätta med arbetsuppgifter som tidigare. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Det är vanligen en VD som sköter och ansvarar för den löpande verksamheten.


VD och chefer:  Rättsakutens arbetsrättspodd – avsnitt 14
 • Med dessa fall jämställs även då en arbetsgivare pga. organisatoriska förändringar i verksamheten inte kan erbjuda samma arbete som förut
 • Kan vara när anställda ersätts med maskiner eller bemanningsföretag
 • Outsourcing/entreprenad
  • Domstolen går inte in på en företagsekonomisk prövning
  • Arbetsgivare bör kunna redovisa skälen till arbetsgivarens ställningstagande och dessa ska vid en objektiv bedömning framstå som godtagbara (AD 1983 nr 127)
 • Arbetsgivaren måste kunna presentera en utredning där det framgår att uppsägning inte kan undvikas (AD 1985 nr 79).

Fyll i din e-post för att få gratis mallar om arbetsrätt

Relaterade artiklar

Uppsägning

Har du blivit uppsagd?

Har du blivit uppsagd? Rättsakuten reder ut begreppen för dig så du slipper ta onödiga risker, kunskap är makt. Rättsakuten har uppmärksammat att både arbetsgivare

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.