Det här bör du tänka på inför anställningens upphörande

När en medarbetare avslutar sin anställning så kan det kännas som mycket på en gång, för att inte bli för överväldigad så har vi på Rättsakuten skapat en enkel struktur som du kan följa.

Anställningen upphör

Arbetsrätt – ladda ner mallarna här

Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du bör tänka på inför anställningens upphörande. Nedan följer 11 punkter du bör följa vid en uppsägning.

Uppsägning

Anställningens upphörande sker tidigare genom en skriftlig uppsägning från arbetstagaren. Som arbetsgivare är det viktigt att respektera de lagar och regler som gäller kring uppsägningsförfarandet. (Se separat checklista.)

Informera berörda

Arbetstagarens närmaste chef har skyldigheten att informera berörda personer ex, lönekontoret, IT-avdelningen, HR om anställningens upphörande.

Behörigheter

Inför en anställningsupphörande är det essentiellt att kontrollera befogenheter och behörigheter som avser tjänsten där exempelvis sekretesskäl redan bör dras in under uppsägningsperioden. Inloggningsuppgifter och lösenord bör även ändras när anställningen har avslutats för att förhindra intrång och läckage av företagshemligheter.

Kompetensöverföring

Här bör du göra upp en plan för hur kompetensöverföringen och avlämningen till eventuell efterträdare ska utföras.

Intyg och betyg

Ifall den anställde eftertraktar tjänstgöringsintyg och/eller tjänstgöringsbetyg ska denne informera sin närmaste chef om det. Det är sedan chefens ansvar att intyg eller betyg framställs och utlämnas senast en vecka efter anställningens upphörande.

Avgångssamtal

Både arbetsgivaren och arbetstagaren ansvarar för att skapa ett gott avslut på anställningen och det bör ske genom att ha ett avgångssamtal där åsikter kring anställningen och företaget tas upp. Det är den anställdes närmaste chef eventuellt personalansvarig som ansvarar för samtalet.

Bil

Kontrollera att eventuell företagsbil, bilnycklar, bensinkort m.m. återlämnas senast den sista arbetsdagen i överensstämmelse med företagets egna policy. 

Passerkort, nycklar m.m.

Granska att arbetstagaren senast den sista arbetsdagen lämnar tillbaka sina nycklar, mobiltelefon, dator, passerkort, kreditkort m.m. Alla föremål som har utkvitterats hos  arbetsgivaren och syftar till arbetstagarens verksamhet hos företaget bör lämnas.

Tidrapport, reseräkning m.m.

Se till att arbetstagaren skickar in sin sista tidrapport följt av eventuell reseräkning, utläggsräkning och kvitton.

Tömma och rensa

Kontrollera även att arbetstagaren rensar sin arbetsplats på personlig egendom samt sådant som en eventuell efterträdare inte kommer behöva som exempelvis utskrifter, pärmar, datafiler m.m.
Om den anställde har ett e-postkonto som är kopplat till företaget bör frånvarohanteraren aktiveras följt av ett meddelande om att personen gått vidare till annan tjänst och information om kontaktperson eller vem som är efterträdare.

Avtackning

Närmaste chef gör upp en plan och utför eventuell avtackning av arbetstagaren i överensstämmelse med företagets riktlinjer.

Relaterade artiklar

Uppsägning

Har du blivit uppsagd?

Rättsakuten har uppmärksammat att både arbetsgivare och anställda ofta undrar över uppsägning, avsked och avslut av anställning. Vad säger lagen och vad bör du tänka

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen

Aktiebolagets tillblivelse, liv och död regleras i aktiebolagslagen (ABL). Aktiebolagslagen reglerar ett aktiebolags födelse, verksamhet och konkurs eller likvidation. Allt som rör registreringen och upprättandet