Om du lämnat en oriktig uppgift så ska skattetillägg ändå inte tas ut om den oriktiga uppgifter framgår av avstämningsuppgifter. Läs om vad som avses med avstämningsuppgifter och vad som i övrigt krävs för att du ska undvika skattetillägg.

Skattetillägg, avstämningsuppgifter

Avstämningsuppgifter

Om den oriktiga uppgifter framgår av avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret, så får skattetillägg inte tas ut. Tidigare fanns en liknande regel om ”tillgängligt kontrollmaterial”, men den nuvaranderegeln är mer inskränkt. 

Vad som avses med begreppet avstämningsuppgifter framgår av en definition i 49 kap 10 d § skatteförfarandelagen. Med avstämningsuppgifter avses:

 1. Kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande, så kallade obligatoriska kontrolluppgifter
 2. Uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer
 3. Underrättelser om lagfart som lämnats med stöd av författning.
 4. Uppgifter som lämnats i inkomstdeklarationen för det föregående beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för beskattningsåret
 5. Uppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket för kontroll av framtida inkomstdeklarationer.

Som framgår är det uppgifter som har en tydlig avstämningskaraktär, det vill säga uppgifter som finns hos Skatteverket och som med enkla medel kan stämmas av mot uppgifter i deklarationen.

När det gäller punkten 4 ovan är det viktigt att notera att det bara är vissa uppgifter i föregående års inkomstdeklaration som kan utgöra avstämningsuppgifter. Det är bara uppgifter där det finns en ”direkt koppling” som avses, till exempel:

 • Balansposter
 • Fastställs underskott av näringsverksamhet
 • Avsättning till egenavgifter

När det gäller punkten 5 ovan är det viktigt att notera att syftet med Skatteverkets register är viktigt. Till exempel omfattas inte Skatteverkets fastighetsregister eftersom det har upprättats för fastighetstaxeringen och inte för kontroll av framtida inkomstdeklarationer. Följande uppgifter finns i sådana register som avses:

 • Uppskov vid andelsbyte
 • Vid avyttring av bostadsrätt
 • Uppskov vid avyttring av fastighet
 • Skogsavdrag och substansminskning
 • Avsättning till periodiseringsfonder
 • Avsättning till expansionsfond

Uppgifterna ska framgå

Enligt bestämmelsen ska den oriktiga uppgiften framgå av avstämningsuppgifterna. Det innebär för det första att det ställs visst krav på tydlighet. Om till exempel en förtryckt uppgift som är hämtad från en avstämningsuppgift är struken i deklarationen, så är det oklart om avstämningsuppgiften rättas eller inte. Det räcker inte att Skatteverket misstänker att uppgiften är oriktig.

Vdare innebär det också att det bara krävs att Skatteverket kan identifiera den oriktiga uppgiften. Det krävs inte att Skatteverket kan rätta felet. Med andra ord får skattetillägg inte tas ut, även om det krävs ytterligare utredning av till exempel felets storlek.

Uppgifter som är tillgängliga

Enligt bestämmelsen ska avstämningsuppgifterna vara tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret för att skattetillägg ska undvikas. Det innebär att uppgifterna kan komma in efter att Skatteverket ställt en fråga om uppgiften, eller inlett en revision av dig, eller till och med redan fattat ett beslut om beskattning och skattetillägg.

Om en avstämningsuppgift inkommer efter detta, men innan det gått ett år från utgången av beskattningsåret, så ska Skatteverket ompröva sitt beslut om skattetillägg och undanröja det.

Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!