Om man lämnar en felaktig uppgift eller utelämnar en uppgift i deklarationen kan man utöver skatt även påföras skattetillägg. I vissa fall ska uppgiften ändå inte anses oriktig, utan i stället aktualiseras Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Läs om vad som krävs för att den särskilda utredningsskyldigheten ska aktualiseras.

Skatterätt

Allmän och särskild utredningsskyldighet

Skatteverket har en allmän utredningsskyldighet i alla skatteärenden. Den följer av flera rättsliga principer, bland annat serviceskyldigheten och officialprincipen. 

I skatteförfarandelagen framgår det att Skatteverket har en allmän utredningsskyldighet. Där står det att Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. 

Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet är ett begrepp som används för att markera Skatteverkets skyldighet. Av skatteförfarandelagen framgår att en uppgift inte ska anses oriktig om uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. I dessa fall måste Skatteverket rätta felaktigheten eller utreda felaktigheten. Det är detta som kallas för särskild utredningsskyldighet.

Uppenbart att uppgift inte kan godtas

Vad innebär det då att en uppgift uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. I Högsta förvaltningsdomstolens praxis har det uttryckt som att det framstår som närmast omöjligt att deklarationen skulle ha godtagits utan vidare utredning.

För att Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet ska vara aktuell krävs att det föreligger någon felindikator och för att felindikatorer ska beaktas måste de ha viss styrka.

Exempel på felindikatorer är:

  • Otydliga uppgifter
  • Motstridiga uppgifter
  • Särskilt markerad skatterättslig frågeställning
  • Uppgifter som avviker från det normala

För att Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet ska vara aktuell krävs också att felindikatorerna skulle upptäckas vid en granskning. Det krävs därför att de uppgifter som den skattskyldige lämnar är organiserade så att det är möjligt att upptäcka felen. Till exempel aktualiseras inte utredningsskyldigheten om motstridiga uppgifter finns på olika ställen i deklarationen, så kallad uppgiftssplitring.

Deklarationen med bilagor

Det är den skattskyldiges deklaration med bilagor som utgör underlaget som kan grunda en särskild utredningsskyldighet. Skatteverket är inte skyldigt att kontrollera uppgifterna mot annat tillgängligt material. 

Detta innebär att olika sidoupplysningar som lämnas i deklarationen, till exempel under ”övriga upplysningar” också ska beaktas av Skatteverket. Upplysningarna måste dock vara överskådliga och kan inte vara hur mycket information som helst utan informationen måste vara strukturerad.

I vissa fall kan det räcka med att hänvisa till andra uppgifter som Skatteverket har tillgång till men sådana hänvisningar måste vara tydliga och precisa.

Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!