Skattetillägg kan tass ut när man lämnat en oriktig uppgift, men vad innebär detta i praktiken och när kan man ha råkat lämna en oriktig uppgift? Läs om vad som krävs för att en uppgift ska anses oriktig och vilka undantag som gör att uppgiften ändå inte anses vara oriktig.

Vad är en skiljeklausul i ett avtal och vad innebär det?

Skattetillägg vid oriktig uppgift

Skattetillägg ska tas ut av den som lämnar oriktig uppgift. Det krävs dock att uppgiften lämnas på något annat sätt än muntligen och att uppgiften gäller den egna beskattningen. Man kan med andra ord inte få skattetillägg för oriktiga uppgifter som andra lämnar om till exempel ens inkomster.

Felaktig uppgift eller utelämnad uppgift

En uppgift anses vara oriktig om den antingen är felaktig eller utelämnad. Man kan alltså anses ha lämnat en oriktig uppgift vid passivitet, när man inte har lämnat någon uppgift alls. Det krävs dock att det klart framgår att uppgiften är felaktig eller utelämnad.

Att lämna en felaktig uppgift kan till exempel vara att yrka avdrag för kostnader som inte är avdragsgilla. Om man utelämnar en uppgift kan till exempel vara att man i deklarationen inte har tagit upp en förmån som man fått av sin arbetsgivare. Det är Skatteverket som har bevisbördan för att du har fått inkomster, men det är du själv som har bevisbördan för att du har rätt till avdrag. Därför kan det vara svårare att påföras skattetillägg på grund av utelämnad uppgift.

Två undantag

Det finns två undantag som gör att en felaktig eller utelämnad uppgift ändå inte ska anses som en oriktig uppgift. Ena är om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats utgör ett tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. Det andra är om uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Första undantaget är viktigt. Det innebär att om du tillsammans med den oriktiga uppgiften lämnar ytterligare uppgifter som gör att Skatteverket kan göra en korrekt bedömning, så slipper du skattetillägg. Ibland pratar man om detta i form av att göra ett öppet yrkande.

Ett öppet yrkande kan vara att man yrkar avdrag för vissa kostnader. Men man hänvisar till ett särskilt dokument, där man beskriver vad avdraget grundas på och argumenterar för varför man ska beviljas avdrag. Om dokumentet är tillräckligt tydligt och tar med samtliga relevanta omständigheter, kan man undgå skattetillägg, om Skatteverket bedömer att man inte har rätt till avdraget. 

LADDA NER VÅR GUIDE: SÅ UNDVIKER DU SKATTETILLÄGG HÄR.

Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95