Hur går ett köp av ett inkråm till?

I denna artikel ska vi gå igenom vad en inkråmsöverlåtelse är och hur den kan fungera. Det finns ett antal saker att ha i åtanke om man ger sig på att köpa eller sälja ett inkråm. Särskilt viktigt är det att förstå skillnaden mellan att köpa eller sälja ett inkråm och att köpa eller sälja aktier. 

Inkråmsöverlåtelse – Hur går ett köp av ett inkråm till?

Inkråmsöverlåtelse – Hur går ett köp av ett inkråm till?

Vad är inkråm och inkråmsöverlåtelse?

Ett inkråm är allting inuti ett företag men inte själva företaget, bolaget. Exempel på delar i ett inkråm är fastigheter, lager av produkter man säljer, inventarier såsom stolar, bord, datorer med mera. I ett inkråm ingår också avtal och immateriella rättigheter. Det kan till exempel vara ett hyreskontrakt, ett avtal om försäljning till en eller flera kunder, varumärken med mera. Till och med personalen följer med i inkråmet om den som köper det har för avsikt att fortsätta att driva den verksamhet som inkråmet varit en del av.

Det som inte är inkråm är företaget som äger inkråmet. Om man köper ett inkråm så köper man med andra ord inte en firma, handelsbolag eller ett aktiebolag. Den juridiska personen som ska äga inkråmet får man stå för själv.

En fördel med att köpa ett inkråm är att man inte behöver ta över de förbindelser som det bolag man köper av har. Det kanske finns skulder och annat i ett aktiebolag som man funderar på att köpa, men om man bara köper det bolagets inkråm kommer man ifrån alla sådana skyldigheter.

Värdera inventarierna, inkråmet

En av de största utmaningarna i samband med en inkråmsöverlåtelse är att värdera inkråmet. De delar som utgör ett lönsamt och väl fungerande företag kanske har ett mycket lågt värde var för sig. Vad är en kontorsstol egentligen värd? Vilket värde har en fastighet i obygden? Hur värderar man till exempel halvsliten snickeriutrustning? Var och en av sakerna i detta exempel kanske har låga värden men tillsammans kanske de utgör en mycket lönsam snickerifirma med kunder över hela världen. Hur sätter man då ett värde på allt detta? Det är det som är den stora utmaningen med en inkråmsöverlåtelse och också anledningen till att immateriella tillgångar är så viktiga i samband med en inkråmsöverlåtelse.

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter kan ingå i en inkråmsförsäljning.

Värdera immateriella rättigheter som ingår i inkråmet

Vid en inkråmsöverlåtelse är det ofta inte sakerna var för sig som har ett stort värde, om man inte äger en stor fastighet i centrala Stockholm till exempel. Det är istället helheten som har ett värde, det är systemet runt alla de saker man köper samt de avtal med omvärlden som finns som gör att verksamheten får ett värde. Detta värde kan vara mycket svårt att värdera men det finns hjälpmedel även för detta, för inkråmsöverlåtelser är ingen ny företeelse.

Om det inkråm man avser att köpa drivs som ett fungerande bolag så är det bolagets redovisning man ska söka stöd i när man gör en värdering av inkråmet. Om man gör en värdering av inkråmet utefter de vinster som bolaget som säljer inkråmet har så kommer man väldigt nära det man bör erlägga för själva inkråmet.

Behövs ett formellt företag för att driva verksamheten?

För den som köper ett inkråm och vill använda det för affärsverksamhet utan att ha en tidigare verksamhet eller företag kan det vara värt att fundera på i vilken form man vill driva verksamheten. Om inkråmet inte är väldigt litet är det oftast bekvämast att driva verksamheten i ett aktiebolag. Om man köper inkråmet för privata ändamål är företagsformen ingenting man behöver fundera på, det är det inte heller om man redan har ett företag som man för in inkråmet i.

Mall för köp eller försäljning av inkråm – Inkråmsöverlåtelse

För den som funderar på en inkråmsöverlåtelse, ett köp eller en försäljning av ett inkråm, kan det vara en mycket god idé att använda en mall för när avtalet om inkråmsöverlåtelsen ska upprättas.

Delar i ett avtal om inkråmsöverlåtelse

Nedan kommer vi i korthet att gå igenom de delar som ett avtal om inkråmsöverlåtelse bör innehålla.

Köpeskillingen och betalningen

En av de viktigaste delarna i ett avtal om inkråmsöverlåtelse är köpeskillingen, hur mycket ska köparen betala för inkråmet.

Betalningssätt – Kontant, revers, med mera

Ett avtal om inkråmsöverlåtelse ska också innehålla hur betalningen skall erläggas. Ska den erläggas kontant, med revers eller till exempel som en skuld?

Överlåtelse- tillträdesdag

Dagen då inkråmet ska övergå till nya ägare ska också framgå av ett avtal om inkråmsöverlåtelse.

Hyresavtal

Hyresavtal är ofta en del av inkråmsförsäljningen.

Övertagande av avtal såsom hyresavtal med mera

Vid köp av ett inkråm ingår inte de avtal som en juridisk person tecknat, men en inkråmsöverlåtelse kan ävenså innehålla klausuler om att hyresavtal med mera ska ingå vid överlåtelsen av inkråmet. Då behöver dock ofta motparten, till exempel en hyresvärd godkänna detta.

Värdering av lager

I ett avtal om inkråmsöverlåtelse bör värderingen av varulagret tydligt framgå. Det kan också vara en god idé att redogöra för hur en sådan värdering gått till.

Lager

Lager är ofta en del av inkråmsförsäljning.

Personal

Om den nye ägaren av inkråmet har för avsikt att fortsätta driva den verksamhet som han eller hon köpt, är det lagstadgat att eventuella anställda omfattas av anställningstrygghet och har rätt att ha kvar sina anställningar.

Garantier

Köparen av ett inkråm kräver ofta garantier i samband med överlåtelsen. Det kan handla om att vissa avtal ger en viss intäkt eller till exempel om att ett visst stöd i form av kunskapsöverföring skall ske från den tidigare ägarens sida. Om så inte sker kan det hända att köparen har rätt till skadestånd eller prisavdrag.

Tvist

Som vid alla andra affärsuppgörelser kan det uppstå tvister också vid köp av ett inkråm. Vid en inkråmsöverlåtelse är det i normalfallet köplagen som är lagrummet att följa, och då ska eventuella tvister hänföras till den tingsrätt där en av parterna har sitt säte, oftast säljarens.

Det går dock även att avtala om så kallat skiljeförfarande. Ett skiljeförfarande är ett snabbare sätt att lösa en tvist, men det är ofta många gånger dyrare än att gå till en tingsrätt. För mindre aktörer kan det vara en god idé att vara försiktig med att tillåta skiljedomsförfaranden i avtalet.

Sammanfattning

Inkråmsöverlåtelse är ett vanligt sätt att ta över en verksamhet utan att köpa själva bolaget som äger inkråmet, istället köper man bara de saker och rättigheter som bolaget äger.

Några viktiga punkter vid inkråmsöverlåtelse:

  • Ett inkråm är de saker och rättigheter som ett företag äger, inte den juridiska personen och de avtal som detta bolag har
  • Det kan vara komplicerat att värdera ett inkråm, det är en god idé att ta hjälp av en jurist och en revisor för att korrekt värdera inkråmet
  • Om köparen av inkråmet inte redan har ett bolag kan han eller hon behöva starta ett bolag och köpa inkråmet genom det bolaget om verksamheten som inkråmet drivs med ska drivas vidare

Kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans med inkråmsöverlåtelser.

Läs mer