De flesta personer som bor i ett eget hus kommer vid något tillfälle antagligen att leja en snickare. En privatperson som låter bygga sitt eget hus kommer antagligen redan under den byggprocessen att anlita en snickare, antingen själv eller genom en entreprenörs försorg.

Tvist med en snickare – Hur bör man agera?

En privatperson som låter bygga sitt eget hus kommer antagligen redan under den byggprocessen att anlita en snickare, antingen själv eller genom en entreprenörs försorg. Oavsett om projekten är små eller stora så är det dessvärre så att många konsumenter hamnar i tvist med den snickare de anlitat. Väldigt ofta är det dessvärre så att dessa tvister med snickare skulle kunnat undvikas om bara beställaren, konsumenten, och snickaren varit tydliga med vad de egentligen kommit överens om.

Det kan för många konsumenter kännas konstigt att ta upp frågan om ett strikt och skriftligt avtal med den många gånger mycket mer erfarne snickaren i samband med att arbetet diskuteras och planeras, och det är också denna problematik med konsumentens svaga position när avtalet ingås som gör att många helt onödiga tvister mellan konsumenter och snickare uppstår. Vidare är det också därför som Konsumenttjänstlagen finns till, för att jämna ut balansen mellan konsumenten och den professionelle fackmannen.

Vilka är de vanligaste typerna av tvister mellan en konsument och en snickare?

De absolut vanligaste tvisterna mellan en beställare, konsument, och en snickare rör det som kallas dröjsmål samt fel i tjänsten. I vanlig svenska kan man beskriva det som att snickaren inte blir klar i tid samt att snickaren inte har utfört arbetet på ett korrekt sätt. Detta kan låta som väldigt uppenbara fel och förseningar som är mycket lätta att konstatera. Problemet är dock att om ett avtal till exempel ingåtts muntligen så kan man hamna i en situation där ord står mot ord om vad som faktiskt var överenskommet.

Liknande situationer kan man hamna i även om det finns skriftliga avtal. Det är inte alltid lätt att formulera specifikationer på vissa tjänster. Vad betyder till exempel “carport”? Är det ett enkelt tak som hålls upp med stolpar eller är det som ett garage fast utan en port? Om man som konsument inte är nöjd med det arbete en snickare utfört hamnar man i tvist med snickaren men man bör komma ihåg att även som konsument har man ett ansvar för den kommunikation som man haft med snickaren innan arbetet påbörjats.

För att undvika att hamna i en tvist med en snickare är det viktigt att man är förberedd och noggrann när man ingår avtalet om arbetet med snickaren.

Hur kan man förbereda sig för att undvika en tvist med en snickare?

För att undvika att hamna i en tvist med den snickare man anlitar är det viktigt att man är väl förberedd. Till att börja med är det viktigt att man läser till exempel Konsumenttjänstlagen. För att vara en lagtext är Konsumenttjänstlagen relativt lättbegriplig. I lagen finns det en mängd paragrafer som beskriver förhållandet mellan den som köper en tjänst av en snickare och snickaren.

Vad man vidare kan göra är att läsa på om entreprenadavtal samt, om arbetet är av mindre omfattning, studera det så kallade hantverksformuläret. Detta formulär är särskilt framtaget för att konsumenter ska ha lättare att ingå avtal med till exempel en snickare.

Hur bör man agera vid tvist med en snickare?

Hur bör man agera vid tvist med en snickare?

Vad ska man tänka på för att undvika en tvist när man ingår avtal med en snickare?

Själva avtalet om att en snickare ska utföra ett visst arbete är mycket viktigt. Det är genom att ingå ett mycket välskrivet avtal där båda parter är helt överens om vad avtalet innebär och vem som har ansvar för vad som tvister kan undvikas.

Innan man ingår avtalet är det också mycket viktigt att man mellan parterna, konsumenten och snickaren, diskuterar innehållet i avtalet noggrant. Detta är viktigt eftersom det är ofta först när ett innehåll diskuteras som både parterna börjar få en gemensam bild av vad innehållet faktiskt betyder, och det är då man börjar nå den nivån då en tvist kan undvikas.

Finns det bra sätt att kontrollera en snickare för att slippa en tvist med snickaren?

Vidare är det under det att arbetet pågår viktigt att regelbundet följa upp hur arbetet fortlöper. Även om det är svårt för en konsument att avgöra hur fackmannamässigt som en snickare utför arbetet så kan det räcka långt att konsumenten dyker upp på arbetsplatsen för att småprata lite samtidigt som han eller hon ställer några frågor. En annan sak som också är mycket viktig i sammanhanget med konsumentens besök på arbetsplatsen är att konsumenten då också kan bilda sig någon sorts uppfattning om huruvida arbetet fortlöper enligt tidsplanen.

Vid större och mer komplexa arbeten, som till exempel en entreprenad om att uppföra ett helt hus, är det ofta bra att anlita en besiktningsman som gör en så kallad statusbesiktning under det att arbetet pågår och sedan en slutbesiktning när arbetet är slutfört. Besiktningsmannen kommer att upprätta ett så kallat besiktningsutlåtande. Besiktningsutlåtandet är ett dokument som väger mycket tungt för det fall att konsumenten skulle hamna i tvist med snickaren.

Sammanfattning: Tvist med en snickare – Hur bör man agera?

Det är tyvärr inte sällan som en konsument hamnar i tvist med en snickare. Det finns dock åtgärder som en konsument kan vidta för att undvika att hamna i tvist med en hantverkare. Några av dessa åtgärder är:

– Var alltid väl förberedd innan avtal ingås. Avtalet skall vara skriftligt.

– Läs Konsumenttjänstlagen innan avtal ingås.

– Gå igenom arbetet med hantverkaren – muntligen, gärna steg för steg.

– Be hantverkaren göra en ritning över hur arbetet kommer se ut när det blir klart.

– Denna ritning bör infogas i avtalet.

– Kontrollera arbetet när det pågår. Enkla besök på arbetsplatsen räcker långt.

– Anlita en jurist vid minsta tvekan om fel eller försening innebär att en tvist skall inledas.

Rättsakuten – Lång erfarenhet av tvister med snickare

Rättsakuten är en juristbyrå som har lång erfarenhet av att ingå avtal med snickare för sina kunders räkning. En konsument som är orolig i samband med att den har lejt en snickare ska inte tveka på att kontakta Rättsakuten för råd eller representation.