Skattetillägg

Undrar du om det finns någon risk att du påförs skattetillägg eller har Skatteverket redan beslutat att påföra dig skattetillägg? Vill du veta vad du kan göra? Ladda ner vår guide till hur du ska agera för att undvika skattetillägg. I guiden får du tips om fem konkreta saker som du kan göra för att slippa tillägg.

Vad är skattetillägg?

Skattetillägg är en särskild avgift som tas ut i vissa fall när Skatteverket beslutar om att påföra en person skatter eller avgifter. Det är en administrativ sanktion som infördes i början av 1970-talet. Tillägget infördes som en reform av påföljdssystemet för skattebrott. Syftet var att avlasta polis och åklagare och att få en effektivare rättstillämpning. Små överträdelser skulle enbart leda till en ekonomisk sanktion, en särskild avgift. Ibland kallas skattetillägg för en straffskatt, men det är med andra ord egentligen mer korrekt att kalla det för ett skattestraff.

När tas skattetillägg ut?

Skattetillägg tas huvudsakligen ut i två olika situationer, nämligen

 1. När en skattskyldig har lämnat en oriktig uppgift, eller
 2. Vid skönsbeskattning.

För att det ska vara fråga om en oriktig uppgift ska den gälla den egna beskattningen och den ska inte bara ha lämnats muntligen. Det är dock inte bara när man aktivt lämnar en oriktig uppgift som skattetillägg är aktuellt. Detsamma gäller om man utelämnar en korrekt uppgift.

Skönsbeskattning, vilket också ibland kallas skönstaxering, innebär att Skatteverket självt fastställer skatten när den skattskyldige inte lämnat in någon deklaration eller har lämnat in en bristfällig deklaration.

Dessutom tas skattetillägg ut när skatt påförs genom en omprövning av ett tidigare beslut om skönsbeskattning och när en skattskyldig inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag.

Det finns fyra undantag, fyra situationer när skattetillägg ändå inte ska tas ut, trots att någon lämnat en oriktig uppgift eller trots att det är fråga om skönsbeskattning. Det är följande situationer:

 1. Den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter.
 2. Den skattskyldige har på eget initiativ rättat den oriktiga uppgiften.
 3. Skattebeloppet är obetydligt.
 4. Den skatteskyldige har lagförts eller ska lagföras för skattebrott.

Hur beräknas skattetillägg?

Skattetillägg beräknas till en viss procentsats av den skatt eller avgift som den skattskyldige skulle ha betalat om han eller hon inte hade lämnat den oriktiga uppgiften eller om skönsbeskattning inte hade varit aktuellt.

Huvudregeln är att skattetillägg på slutlig skatt är 40 procent av skatten och att skattetillägg på annan skatt är 20 procent av skatten. Den skattskyldige ska dessutom naturligtvis betala hela skatten enligt skattebeslutet. Detta betyder med andra ord att den som inte lämnar oriktig uppgift får betala 100 procent och den som lämnar oriktig uppgift får betala 140 procent.

Det finns några specialregler i vissa fall. Om den oriktiga uppgiften klassas som ett periodiseringsfel är procentsatsen för slutlig skatt 10 procent och för annan skatt 2 eller 5 procent. Om den skattskyldige skulle ha fått ett underskott beräknas skattetillägget inte på den skatt som den skattskyldige skulle ha betalat utan på en fjärdedel av underskottet.

Kan man befrias från skattetillägg?

Reglerna om befrielse från skattetillägg är desamma som för andra särskilda avgifter. Den allmänna regeln är att Skatteverket ska besluta om befrielse från skattetillägg om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.

Vad som är skäligt eller oskäligt avgörs genom en samlad bedömning, men det är vissa omständigheter som ska beaktas särskilt. Vissa omständigheter är kopplade till orsaken till felaktigheten eller passiviteten, till exempel om de berott på:

 • Ålder
 • Hälsa
 • Felbedömning av en regel
 • Felbedömning av betydelsen av de faktiska förhållandena
 • Vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

Andra omständigheter är kopplade till resultatet av felaktigheten eller passiviteten, det vill säga själva avgiften. Skattetillägget ska stå i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten.

En annan omständighet som ska beaktas är om oskäligt lång tid har gått efter att Skatteverket funnit att skattetillägg ska tas ut, utan att något hänt.

Vill du veta mer?

Om du är orolig för att påföras skattetillägg eller redan har påförts måste du handla för att slippa det straff som ett tillägg innebär. Ett första steg är att lära dig mer om dina möjligheter. Ladda ned vår guide för att få tips om fem konkreta saker som du kan göra för att slippa skattetillägg.

Ladda ner vår guide!

Fyll i dina uppgifter för guiden:

För- och efternamn
Villkor(Obligatoriskt)

Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Ladda ner vår guide!

Fyll i dina uppgifter för guiden:

För- och efternamn
Villkor(Obligatoriskt)