Kravet på skriftlig beställning vid utförandet av ÄTA-arbeten

En viktig entreprenadrättslig fråga som ofta blir föremål för tvister och diskussion är frågan gällande vad som ingår i entreprenörens huvudåtaganden samt vad som ska ersättas som ett ÄTA – arbete. Vid utförande av en entreprenad enligt Byggbranschens standardavtal AB 04 krävs att tilläggs- och ändringsarbete ska beställas skriftligen innan det påbörjas. Om formaliakravet för skriftlig beställning inte uppfylls är entreprenören huvudsakligen inte berättigad till ersättning för utförda ÄTA-arbeten. Å andra sidan bör det påpekas att entreprenören inte är skyldig att utföra ÄTA-arbeten om de inte föreskrivs av beställaren. Det är därför av stor vikt för båda parterna i en entreprenad att redan från början iaktta att skriftlighetskravet i samband med ÄTA-arbeten är avtalat.

Vad är ÄTA-arbeten?

Entreprenörens åtagande att utföra arbete åt beställaren i enlighet med kontraktshandlingarna är det s.k kontraktsarbetet. Allt arbete som ligger utanför entreprenadens ursprungliga avtal utgör ÄTA-arbete.

ÄTA-arbeten är ett allmänt accepterat begrepp inom byggbranschen och innebär:

  • ändringsarbeten;
  • tilläggsarbeten som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentlig annan natur än dessa, samt
  • avgående arbeten

Med ändringsarbeten avses någon ändring i entreprenadens kontraktsarbeten som redan ingår i entreprenörens åtagande. Det kan vara fråga om en ändring av en teknisk lösning, materialval, etc. Tilläggsarbeten innebär att entreprenörens åtagande utvidgas i jämförelse med det ursprungliga kontraktsarbetet. Det handlar om sådana tilläggsarbeten som är så nära förknippade med kontraktsarbetet att de tillsammans utgör en teknisk helhet. Avgående arbeten kan utgöra avbeställningar av delar av entreprenaden och kontraktsarbetenas omfattning minskar.

Entreprenörens arbete ska följaktligen betraktas som ÄTA-arbete endast under förutsättning att det är väsentligen relaterat till det ursprungliga avtalade arbetet och att det utförs under den pågående entreprenaden.

Entreprenörens rättighet och skyldighet att utföra föreskrivna av beställaren ÄTA – arbeten

Entreprenören har både en rätt och skyldighet att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten, som föreskrivs av beställaren, dvs. beställda ÄTA-arbeten. Detta framgår av AB 04 kap. 2 § 3. Entreprenörens rättighet innebär bl.a. att beställaren inte får anlita en annan entreprenör under entreprenadtiden att utföra de beställda ändrings- och tilläggsarbetena. Entreprenören har således ensamrätt att verkställa sådana ÄTA-arbeten.

Skyldigheten att utföra de beställda ÄTA-arbeten innebär å andra sidan att entreprenören inte får neka att verkställa sådana ändringar och tilläggsarbeten på grund av personalbrist eller oenighet om betalningen. Han bör nämligen beakta vid ingåendet av entreprenadkontraktet att ÄTA-arbeten kommer att beställas.

Skriftlighetskravet vid utförandet av ÄTA-arbeten och dess betydelse i praktiken

För att entreprenören ska få ersättning för utfört ändringsarbete krävs en skriftlig beställning från beställaren. Om formkravet inte är uppfyllt får i princip entreprenören ingen ersättning. Dessutom måste, enligt AB 04, kap. 2 § 6, ÄTA-arbete beställas skriftligen innan det påbörjas. En skriftlig beställning kan exempelvis vara en överlämnande av ändrad ritning eller anteckningar i protokoll från byggmöte.

Det uppkommer dock svårigheter när skriftlighetskravet ska uppfyllas i praktiken. Båda parterna i en pågående entreprenad kan lösa uppkomna problem på plats genom att beställaren muntligt begär utförandet av ÄTA-arbeten. I sådana fall behöver dock beställaren inte betala för icke dokumenterade ÄTA-arbeten. Entreprenören är inte heller skyldig att påbörja arbeten, utan kan vänta tills det bevisas att avtal om ÄTA- arbeten har ingåtts.

Kravet på skriftlig beställning upprätthålls ofta i praktiken. Hovrätten över Skåne och Blekinge har i målet T 731-14 prövat om det föreligger avtalade ÄTA-arbeten mellan parterna i en utförande entreprenad gällande stålpartier. Entreprenören gjorde gällande att det föreligger avtalade ÄTA-arbeten mellan parterna. Beställaren invände å sin sida att parterna inte hade enats om att sådana ändringsarbeten skulle kosta något, samt att tilläggsarbetena inte hade beställts. En lämnad från entreprenören offert samt en beställningsbekräftelse som beställaren har skickat till entreprenören hade olika innehåll.

Huvudfrågan i målet var om offertens innehåll eller beställningsbekräftelsens innehåll har blivit avtalsinnehåll. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att beställningsbekräftelsens innehåll utgjorde avtalsinnehåll eftersom entreprenören inte invände mot den. Trots att entreprenören hade reagerat mot beställningsbekräftelsen, var den här reaktionen inte tillräckligt tydlig för att det skulle anses att entreprenören inte hade godtagit beställningens innehåll. Därför konstaterades att innehållet av avtalet mellan parterna är i enlighet med beställningsbekräftelsen som skickats till entreprenören. I beställningsbekräftelsen, som utgjorde avtalsinnehåll, angavs att standardavtalet AB 04 blev tillämplig i avtalet mellan parterna. Det innebar nämligen att skriftlighetskravet vid utförandet av ÄTA-arbeten blev också tillämpligt i det här fallet. Således hade entreprenören inte rätt till ersättning för vissa ÄTA-arbeten eftersom några skriftliga beställningar inte har skett.

Sammanfattning

Skriftlighetskravet vid utförande av ÄTA-arbeten skyddar beställaren mot oväntat krav på ersättning. Om parterna inte iakttar formaliakraven vid beställning av ÄTA-arbeten har entreprenören inte rätt till ersättning för utförda ändrings- och tilläggsarbeten.

Å andra sidan är entreprenören inte skyldig att utföra arbetet om det inte föreligger skriftlig beställning. Dessutom finns det en möjlighet för entreprenören att få ersättning för utfört arbete utan skriftlig beställning om det annars vore oskäligt. Entreprenören är berättigad i sådana fall till ersättning om det råder skilda meningar mellan parterna om ett visst arbete utgör ÄTA-arbete. Om arbetet verkställs och det visar sig att det är ett ÄTA-arbete ska entreprenören erhålla ersättning.

Det ligger således i båda parternas intresse att följa skriftlighetskravet vid utförandet av beställda ÄTA-arbeten. Vid avsaknad av skriftlig beställning och vid tvister i entreprenad är möjligheten att få ersättning för ÄTA-arbeten beroende av vilken skriftlig bevisning som åberopas av parterna. Om ord står för ord kan båda parterna drabbas av oönskade kostnader.

Trots att formaliakravet har ett syfte att skydda parterna i entreprenaden, är detta krav svårtillämpligt i praktiken. Det går nämligen inte att anpassa kravet på skriftlig beställning efter varje enskild situation. Entreprenadavtalen har lång avtalstid och det blir omöjligt att säga hur projektet kommer att utvecklas. Därför bör sådant skriftlighetskrav i vissa fall ersättas med mer dynamiska villkor som kan ändras under avtalstiden.

Rättsakuten har mångårig och omfattande erfarenhet inom entreprenadrätt. Våra jurister erbjuder entreprenadrättslig rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Vi biträder vid tvister avseende utförda ÄTA-arbeten, tolkning av entreprenadavtal och andra entreprenadrättsliga frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver juridisk hjälp.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.