Konsumenttjänstlagen 2023

Har du köpt eller sålt en tjänst? Då är det viktigt både för dig som konsument och för dig som näringsidkare att känna till konsumenttjänstlagen. Här får du veta vad som gäller enligt konsumenttjänstlagen och vilka rättigheter och skyldigheter du som konsument eller näringsidkare har. Du får information om ångerrätt, när en tjänst ska ses som felaktig och hur du ska agera om den är felaktig eller om tjänsten drar ut på tiden. Du får också veta vad som gäller för avbeställning av en tjänst. Vi går även igenom de särskilda bestämmelser som gäller för småhusentreprenader.

Innehållsförteckning:

Rättsakuten går igenom konsumenttjänstelagen.

Vad är konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen är en lag från år 1985 med bestämmelser om vad som gäller då en konsument anlitar en näringsidkare för utförande av en tjänst. Enkelt uttryckt kan man säga att lagen gäller då privatpersoner anlitar ett företag som ska utföra en tjänst. De flesta förknippar detta med tjänster utförda av hantverkare såsom till exempel elektriker eller snickare men det är viktigt att komma ihåg att lagen också gäller tjänster såsom reparation av fordon, städning, och förvaring av möbler.

Bilreparation - konsumenttjänstlagenKonsumenttjänstlagen gäller även för tjänster såsom bilreparationer.

Konsumenttjänstlagen förkortas KtjL och i lagen finns bestämmelser om bland annat vilka slags tjänster som lagen gäller för, när en tjänst ska ses som felaktig, vad som händer om tjänsten är felaktig eller drar ut på tiden, hantverkarens rättigheter och skyldigheter samt särskilda bestämmelser om småhusentreprenad. Många av lagens bestämmelser är ett skydd för privatpersoner och dessa bestämmelser får därför inte avtalas bort. Om det trots detta skulle förekomma mindre förmånliga villkor i avtalet så kommer dessa villkor att vara ogiltiga.

”Konsumentskyddet får inte avtalas bort”

När gäller konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller då en privatperson anlitar en näringsidkare som ska utföra en tjänst. Lagen gäller dock inte för alla typer av tjänster utan bara för tjänster som avser antingen:

 • Arbete på lösa saker.
 • Arbete på fast egendom, byggnader, anläggningar och andra fasta ting.
 • Förvaring av lösa saker.
 • Småhusentreprenad.

Med arbete menas till exempel renovering, rivning, reparation, installation, ändring, rengöring eller städning.

Lösa saker är fysiska föremål som kan flyttas såsom fordon, möbler, kläder med mera medan fast egendom kan vara byggnader, mark eller fasta anläggningar såsom brunnar, bryggor och staket.

Konsumenttjänstlagen är därför tillämplig vid exempelvis vinterförvaring av båt eller magasinering av möbler eller då en privatperson anlitar en näringsidkare för saker såsom snickeriarbeten, trädgårdsskötsel, målning, kemtvätt, städning, skräddartjänster, trädfällning eller fordonsreparationer. Lagen gäller också för arbeten på mark såsom grävning eller sprängning och vid byggande av garage, staket, brygga eller liknande.

Småhusentreprenader omfattas av konsumenttjänstlagen men för sådana arbeten gäller speciella regler.

Analog tillämpning av konsumenttjänstlagen

Det är inte alla avtalstyper som omfattas av någon köprättslig lag. Konsumenttjänstlagen är till exempel inte direkt tillämplig när det gäller avtal om tjänster mellan näringsidkare eller tjänster som rör behandling av djur eller människor. För att avgöra en tvist i ett fall som inte är lagreglerat så kan konsumenttjänstlagen tillämpas analogt och ge vägledning. Det betyder att man använder sig av konsumenttjänstlagens bestämmelser även fast lagen inte är direkt tillämplig.

Det är inte alla avtalstyper som omfattas av någon köprättslig lag. Konsumenttjänstlagen är till exempel inte direkt tillämplig när det gäller avtal om tjänster mellan näringsidkare eller tjänster som rör behandling av djur eller människor. För att avgöra en tvist i ett fall som inte är lagreglerat så kan konsumenttjänstlagen tillämpas analogt och ge vägledning. Det betyder att man använder sig av konsumenttjänstlagens bestämmelser även fast lagen inte är direkt tillämplig.

Exempel på då konsumenttjänstlagen tillämpats analogt:
Högsta domstolen fann i NJA 2007 s 962 att en överlåtelsebesiktning av en fastighet var att se som en immateriell tjänst som i och för sig föll utanför konsumenttjänstlagens tillämpningsområde. Enligt avtalet var besiktningsförrättaren ansvarig för skada som orsakats genom vårdslöshet eller försummelse vid uppdraget. Krav mot besiktningsförrättaren skulle reklameras inom två år från att besiktningen utfördes.

tjänst - konsumenttjänstlagen
En överlåtelsebesiktning är en immateriell tjänst.

Frågan var om reklamationsfristen innebar att villkoret var oskäligt. Högsta domstolen fann att konsumenttjänstlagens närliggande regler var av särskilt intresse och att det var naturligt att göra en analog tillämpning av reglerna. Domstolen menade att en tjänst i form av en besiktning inte var jämförlig med arbete på fast egendom där reklamationsfristen enligt konsumenttjänstlagen annars är tio år från det att arbetet avslutades. För tjänst i form av arbete på lös sak är reklamationsfristen tre år.

Högsta domstolen fann sammantaget att villkoret om den tvåårig reklamationsfristen inte var oskäligt och att det inte heller var påtagligt överraskande eller betungande för beställaren av besiktningen.

I ett annat ärende var en konsument missnöjd med en tandvårdstjänst. Högsta domstolen fann, i NJA 2011 s 600, att konsumenttjänstlagen inte var direkt tillämplig men att den i vissa avseenden kunde användas som vägledning när det gällde parternas skyldigheter och rättigheter.

När gäller inte konsumenttjänstlagen?

Det finns många tjänster som inte omfattas av konsumenttjänstlagen. De viktigaste undantagen är:

 • Tillverkning av lösa saker.
 • Transportuppdrag.
 • Behandling av djur och människor.
 • Förvaring av djur.
 • Fristående konsultuppdrag.
 • Köp av tjänster mellan två näringsidkare.
 • Tjänster med samband till människor.

Konsumenttjänstlagen gäller därmed inte för tjänster såsom tillverkning av en specialbeställd möbel, möbelflyttning, veterinärvård, pälsvård, frisörtjänster, skönhetsbehandlingar, uppstallning av djur, beställning av arkitektritningar, festarrangemang, kursverksamhet, undervisning och massage.

frisör-konsumenttjänstlagen
Lagen gäller inte för behandling av människor.

Det finns ytterligare två viktiga fall då konsumenttjänstlagen inte gäller. Dessa är:

 • Arbete för att rätta till fel i något som näringsidkaren sålt till konsumenten.
 • Arbete som näringsidkaren gör för att fullgöra ett avtal om köp såsom att installera det kunden köpt.

När är en tjänst felaktig?

Det är inte alltid man är nöjd med det arbete som utförts. Enligt konsumenttjänstlagen är en tjänst felaktig om:

 • Tjänsten inte är fackmässigt utförd.
 • Tjänsten har utförts i strid med förbud i produktsäkerhetslagen.
 • Föremålet för tjänsten har brister ur säkerhetssynpunkt.

När har föremålet för en tjänst brister i säkerhetssynpunkt?
Föremålet för en tjänst anses ha bristande säkerhet om tjänsten avviker från sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som i huvudsak syftar till att se till att produkter är säkra. Det kan till exempel röra sig om en tjänst i form av reparation av elektronik där näringsidkaren använt sådana material att det finns risk för elstötar.

Reparation - konsumenttjänstlagenFöremålet för en tjänst får inte ha bristande säkerhet.

En tjänst är också felaktig i dessa fall:

 • Tjänsten strider mot vad som avtalats.
 • Tjänsten avviker från uppgifter som lämnats vid avtalets ingående eller i marknadsföringen.
 • Näringsidkaren har inte informerat om sådana kända förhållanden rörande tjänsten som är av betydelse för konsumenten och som inverkat på köpet.
 • Resultatet av tjänsten har försämrats under den tid då garanti eller annan utfästelse gäller.

Näringsidkaren har också en rad skyldigheter gentemot konsumenten att ta hänsyn till. Generellt kan man säga att näringsidkaren ska tillvarata konsumentens intressen och samråda med konsumenten. Näringsidkaren är skyldig att:

 • Underrätta konsumenten om det finns behov av tilläggsarbeten.
 • Direkt utföra tilläggsarbeten om det finns risk för allvarlig skada.
 • Underrätta konsumenten om priset kan bli betydligt högre än väntat.
 • Avråda konsumenten om tjänsten är olämplig eller inte är till rimlig nytta för konsumenten.
 • Upplysa konsumenten om kända förhållanden rörande tjänsten som är av betydelse för konsumenten och som inverkar på avtalet.

samrådan - konsumenttjänstlagenNäringsidkaren ska tillvarata konsumentens intressen och samråda med konsumenten.

Hur ska du agera om tjänsten är felaktig?

Om tjänsten avser småhusentreprenad så gäller särskilda regler. Dessa avhandlas istället under rubriken Småhusentreprenader.

Vad är det första du ska göra om du är missnöjd med en tjänst?

Börja alltid med att reklamera tjänsten.

Reklamationen av tjänsten ska ske så fort du kan eftersom det finns en tidsgräns för hur sent man kan reklamera en tjänst efter det att felet uppdagades. Om du reklamerar inom två månader från att du märkte felet så anses reklamationen ha gjorts inom rätt tid. Om du dröjer mer än två månader med att reklamera felet efter det att du märkte felet är det inte säkert att reklamationen godtas.

När tjänsten är avslutad är det viktigt att du undersöker om du är nöjd eller inte eftersom tidsfristen om två månader inte bara börjar löpa från det att du faktiskt upptäckte felet utan den börjar också löpa från det att du borde ha upptäckt felet. Om du inte undersökt tjänsten och därför missat ett uppenbart fel är det därmed inte säkert att näringsidkaren ansvarar för felet.

Undersöka tjänst - konsumenttjänstlagenUndersök om du är nöjd med den utförda tjänsten.

Om du hittar ett fel lång tid efter det att tjänsten utfördes är det inte säkert att du kan klaga på felet eftersom näringsidkaren inte kan hållas ansvarig för all tid framåt. Hur lång tid efter tjänstens avslutande du kan klaga på fel du hittar beror på vilken typ av tjänst det gäller.

Dessa tidsfrister gäller för reklamation:

 • 10 år för arbete på fasta saker såsom byggnader, mark och anläggningar.
 • 3 år för alla övriga tjänster.
 • Den tid som framgår av garanti eller liknande.
 • 10 år om näringsidkaren agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

En reklamation måste vara tydlig för att vara giltig. Du behöver dock inte ange vilken påföljd du önskar på grund av felet utan det räcker med en så kallad neutral reklamation. Här nedan kan du gratis ladda ner vår mall för reklamation.

Efter reklamationen

När du reklamerat felet undrar du givetvis vilka dina rättigheter är och vad som ska hända härnäst. Detta gäller efter att reklamation gjorts:

 1. Du kan hålla inne med betalning som säkerhet på grund av felet.
 2. Du måste ge näringsidkaren möjlighet att rätta till felet.
 3. Om felet inte avhjälps kan du begära prisavdrag.
 4. Du kan i vissa fall häva avtalet.
 5. Du kan begära skadestånd.

Du kan hålla inne med betalning så länge felet inte beror på omständigheter från din sida. Summan ska motsvara vad som krävs för att ge konsumenten säkerhet på grund av felet.

Du måste ge näringsidkaren möjlighet att rätta till felet om näringsidkaren i samband med att ha fått reklamationen erbjuder sig att avhjälpa felet och om du inte har ett särskilt skäl till att inte tillåta detta. Avhjälpandet ska alltid ske inom skälig tid och i de allra flesta fall utan kostnad för konsumenten. Om du kräver att felet ska rättas till så kan näringsidkaren vägra detta om det skulle innebära oskäligt stora kostnader eller olägenheter för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för dig.

Om felet inte avhjälps kan du begära prisavdrag. Prisavdrag kan bli aktuellt om det finns skäl att inte erbjuda näringsidkaren att rätta till felet, om näringsidkaren vägrat att avhjälpa felet eller om avhjälpandet inte skett inom skälig tid. Prisavdraget ska motsvara kostnaden för att avhjälpa felet så länge detta inte medför att prisavdraget blir oskäligt stort i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Om avdraget vid en sådan beräkning blir oskäligt stort eller om tjänsten avser förvaring så skall prisavdraget istället bestämmas utifrån felets betydelse för konsumenten.

Du kan häva avtalet i dess helhet om syftet med tjänsten gått förlorad och tjänsten är utan värde för dig, förutsatt att näringsidkaren borde ha insett detta. Du kan också häva avtalet i dess helhet om det redan från början finns starka skäl att tro att tjänsten inte kommer utföras utan fel av väsentlig betydelse eller om tjänsten utförts i strid med ett förbud enligt produktsäkerhetslagen.

Vid hävning har näringsidkaren inte rätt till betalning för tjänsten men kan ha rätt att få tillbaka material eller få ersättning för material som inte kan återlämnas. Om tjänsten redan utförts till viss del så kan konsumenten häva den återstående delen av tjänsten om det finns starka skäl att tro att det vid resterande del av arbetet kommer att förekomma fel av väsentlig betydelse. I fall då tjänsten delvis redan utförts så kan näringsidkaren ha rätt till viss betalning.

Häva tjänst
Vid hävning har näringsidkaren inte rätt till betalning för tjänsten.

Du kan begära skadestånd om felet orsakat dig eller någon i ditt hushåll skada eller merkostnader. Näringsidkaren ska alltid betala skadestånd för skadan om resultatet av tjänsten inte uppfyller det näringsidkaren särskilt utfäst. Skadan kan bestå i till exempel resekostnader, skada på egendom. inkomstförluster eller prisskillnaden för ett täckningsköp med högre pris. I vissa fall kan skadestånd riktas mot tredje man om denne lämnat vilseledande uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter om exempelvis säkerhetsinformation.

Du kan bara få skadestånd så länge felet ligger inom näringsidkarens kontrollansvar. Kontrollansvaret innebär att näringsidkaren ansvarar för fel som berott på omständigheter som näringsidkaren kunnat påverka. Skadestånd ges därmed inte om felet beror på omständigheter utanför näringsidkarens kontroll och som inte kunde förväntas vid köpet eller undvikas. Sådana omständigheter kallas för force majeure. 

Om du vill häva köpet och eventuellt få skadestånd så måste du meddela näringsidkaren detta. Det gör du enklast genom att fylla i vår mall och skicka uppgifterna till näringsidkaren. 

När är näringsidkaren i dröjsmål?

Ingen vill stå en längre tid med ett halvfärdigt kök eller ett badrum utan vatten. I detta kapitel reder vi ut vad du kan göra om näringsidkaren är i dröjsmål.

Renovering - konsumenttjänstlagenIngen vill att en renovering ska pågå längre än nödvändigt.

För det första är det bra att vara proaktiv och minska risken för att näringsidkaren hamnar i dröjsmål. Ni kan exempelvis avtala om ett så kallat dröjsmålsvite. Det kan utformas som ett visst avdrag på priset för varje vecka som tjänsten inte är slutförd. Vitet gör att näringsidkaren har större intresse av att slutföra uppdraget i tid. Det är också viktigt att ha planerat projektet noggrant, att ha diskuterat det väl med näringsidkaren och att följa upp arbetet för att minska risken för missförstånd och tidskrävande ändringar.

Enligt konsumenttjänstlagen finns det tre typer av dröjsmål:

 1. att arbetet inte påbörjas i avtalad tid
 2. att arbetet inte fortskrider såsom överenskommit
 3. att arbetet avslutats senare än vad som avtalats

Om några tidsvillkor inte framgår av avtalet gäller istället att tjänsten ska utföras inom skälig tid utifrån vad som är normalt för den typ av tjänst som avtalet avser. Om tjänsten avser ett förvaringsavtal där tiden för förvaringen anges i avtalet, anses näringsidkaren vara i dröjsmål om förvaringen av föremålet inte kan påbörjas såsom avtalats eller om föremålet inte återlämnas i rätt tid efter förvaringen. Näringsidkaren är bara i dröjsmål så länge dröjsmålet inte beror på omständigheter på konsumentens sida.

Hur ska du agera vid dröjsmål?

Vid dröjsmål med en tjänst kan du alltid hålla inne med betalning samt välja att antingen hålla fast vid avtalet och kräva att näringsidkaren fullföljer tjänsten eller häva köpet av tjänsten. Du har vid sidan om detta alltid rätt till skadestånd för skada du lidit på grund av dröjsmålet.

Håll inne med betalning
Vid dröjsmål har du alltid rätt att hålla inne med den del av betalningen som krävs för att ge säkerhet för ditt krav på näringsidkaren till följd av dröjsmålet. Om det i avtalet står att betalning ska ske då arbetet påbörjas eller under tiden arbetet fortskrider får du vid dröjsmål hålla inne med den del av betalning som förfallit efter att dröjsmålet uppstod.

Hålla fast vid avtalet
Om du vill hålla fast vid avtalet trots näringsidkarens dröjsmål får du inte vänta orimligt länge med att framställa kravet. Detta då du kan förlora rätten att hålla fast vid avtalet på grund av passivitet. Du behöver alltså inte skicka in en regelrätt reklamation om du vill hålla fast vid avtalet men du måste ändå meddela näringsidkaren att du kräver att tjänsten fullgörs.

Tidsfristen för ett sådant meddelande är betydligt längre än tidsfristen ”skälig tid” för ett reklamationsmeddelande. Näringsidkaren är då skyldig att utföra tjänsten så till vida det inte varit objektivt omöjligt eller skulle medföra alltför stora ekonomiska eller fysiska uppoffringar i förhållande till konsumentens intresse i att tjänsten fullgörs. Om detta hinder kan undanröjas inom rimlig tid så får konsumenten dock kräva att tjänsten fullgörs.

Häva avtalet
Om du häver avtalet i dess helhet behöver du inte betala för tjänsten. Näringsidkaren har dock rätt att återfå tillhandahållet material så länge det inte åsamkar konsumenten olägenheter eller kostnader av betydelse. Om material inte kan återlämnas kan du i vissa fall behöva ersätta näringsidkaren för detta.

Hantverkarens materialHantverkaren kan återfå material eller så kan du ersätta hantverkaren för materialet.

Om tjänsten delvis utförts och hävningen avser den återstående delen av tjänsten så har näringsidkaren rätt till ersättning som motsvarar det avtalade priset för tjänsten fast med avdrag för vad det kommer kosta konsumenten att få den återstående delen av tjänsten slutförd.

Vad krävs för hävning?
Vad som krävs för att du ska kunna häva avtalet beror på hur stor del av tjänsten som redan utförts och hur dröjsmålet påverkar dig.

Om mer än en obetydlig del av tjänsten redan utförts vid den tidpunkt du önskar häva avtalet kan du häva den del av avtalet som återstår om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Samma princip gäller i en situation där det finns starka skäl att anta att det kommer att uppstå dröjsmål av väsentlig betydelse.

Om du däremot vill häva avtalet antingen innan tjänsten påbörjats, efter att tjänsten redan utförts men för sent eller då du vill häva både en utförd och kvarstående del av av en tjänst krävs att syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat på grund av dröjsmålet och att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta. 

Reklamation vid dröjsmål
I de fall där arbetet har slutförts men för sent så krävs en reklamation av dröjsmålet för att du ska kunna häva avtalet eller begära skadestånd. Du behöver inte ange vilken påföljd du önskar på grund av dröjsmålet utan det räcker med en så kallad neutral reklamation.

Reklamation - konsumenttjänstlagen
Om hantverkaren inte är klar i tid ska du reklamera dröjsmålet.

Skicka reklamationen så fort du bara kan eftersom reklamationen endast godtas om den gjorts inom skälig tid från det att tjänsten slutfördes. När det gäller dröjsmål finns, till skillnad från vid fel i tjänsten, ingen tvåmånadersregel som säger att en reklamation som görs inom två månader alltid ska anses ha gjorts i rätt tid. Vad som utgör skälig tid för reklamation av dröjsmål bedöms istället utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Om reklamation inte skickas alls eller för sent riskerar du att gå miste om möjligheten att såväl häva avtalet som kräva skadestånd.

Det finns inget krav om reklamation av dröjsmålet om du vill häva ett avtal helt eller delvis innan tjänsten har slutförts.

Skadestånd vid dröjsmål

Du kan alltid begära skadestånd för skada, i form av kostnader, som du haft till följd av dröjsmålet. Denna rätt gäller oberoende av om du vill hålla fast vid köpet eller häva det helt eller delvis. Skadeståndet kan i vissa fall även innefatta ersättning för skada på ett föremål eller en egendom. Det enda undantaget från rätten till skadestånd är om dröjsmålet berott på force majeure.

Force majeure
Näringsidkaren behöver inte betala skadestånd vid så kallad force majeure där omständigheterna legat utom näringsidkarens kontroll.

Force majeure kan beskrivas som en oförutsebar extraordinär händelse såsom exempelvis naturkatastrofer eller krig som hindrar transport eller elavbrott som omöjliggör produktion. Det kan också röra sig om ekonomisk force majeure där fullgörandet av avtalet skulle medföra oacceptabla ekonomiska uppoffringar.

Exempel på vad som skulle kunna utgöra force majeure är till exempel när den isländska vulkanen Eyjafjallajökull fick ett utbrott år 2010 vilket lamslog flygtrafiken eller när coronapandemin ledde till myndighetsbeslut som gjorde företag bakbundna eller kriget i Ukraina med efterföljande sanktioner mot Ryssland.

Force majeure - konsumenttjänstlagen
En pandemi skulle kunna utgöra force majeure om den är en onormal eller oförutsedd händelse. Det är dock inte säkert. 

Force majeure föreligger om näringsidkaren kan bevisa följande:

1. Det fanns ett hinder som omöjliggjorde att tjänsten kunde utföras i rätt tid.
2. Hindret låg utanför näringsidkarens kontroll.
3. Hindret var oförutsett och inget näringsidkaren kunde förväntats räkna med vid köpet.
4. Näringsidkaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret.

Näringsidkaren ansvarar för alla medarbetare och för tidigare säljled. Detta medför att om näringsidkaren anlitat en tredje part för att exempelvis ordna material så är näringsidkaren fri från skadeståndsansvar endast om både näringsidkaren och den tredje parten var för sig kan bevisa att hindret berott på omständigheter utanför deras kontroll.

Vad kan konsumenten få skadestånd för vid dröjsmål?

Konsumenten kan få skadestånd för exempelvis;

 • Utgifter såsom porto, hotell, mat, taxi och andra utgifter som uppkommer till följd av dröjsmålet.
 • Utgifter för köp eller hyra av ett ersättningsföremål på grund av dröjsmålet.
 • Prisskillnad att anlita annan vid hävning.
 • Inkomstförlust.
 • Följdförluster.
 • Förlust i näringsverksamhet.

Du kan alltså få skadestånd i fall då du måste äta på restaurang, betala för tvätt av kläder eller bo på hotell då renoveringen av ditt kök eller badrum drar ut på tiden. Eller då du måste köpa en ny dator eftersom lagningen av den gamla misslyckats och datorn blivit obrukbar eller då servicen av din åkgräsklippare drar ut på tiden och du därför måste hyra en gräsklippare en tid.

Skadestånd för prisskillnad kan bli aktuellt om avtalet hävs och konsumenten måste anlita annan för tjänsten och då priset för tjänsten stigit. Näringsidkaren som tidigare haft uppdraget kan då bli skadeståndsskyldig avseende prisskillnaden avseende det högre pris som nu gäller för tjänsten. Bestämmelser kring detta framgår av konsumentköplagen som ska tillämpas analogt i detta fall.

Inkomstförlust omfattar skadestånd för utebliven inkomst av anställning, inkomst av annat förvärvsarbete och annan ersättning som på grund av dröjsmålet uteblir.

Slutligen ges skadestånd för följdförluster, förluster till följd av dröjsmålet. Det kan röra sig om kostnader som konsumenten haft som blivit onödiga. Sådana kostnader kan uppstå exempelvis om ett hus till följd av en försenad renovering inte kan utnyttjas helt, om konsumenten bokat transport av ett föremål men att föremålet inte hunnit färdigställas eller att en hyrd garageplats och en försäkring inte nyttjas då lagningen av en bil drar ut på tiden.

Följdförluster kan också avse förlust av fritid i form av att konsumenten inte kunnat utnyttja till exempel sin båt då reparationen av den försenats och att konsumenten därmed inte kunnat semestra såsom önskat. Det kan även röra sig om förlust av fritid då konsumenten måste lägga mer tid på kommunala resor till och från jobbet när konsumentens inte kunnat nyttja sin bil på grund av dröjsmål.

Skadestånd för dröjsmål
Förlust av fritid är en slags följdförlust. Dessvärre är den inte ersättningsgill. 

Konsumenten måste dock alltid begränsa sin skada. Skadestånd kommer därför bara att ges för utgifter som framstår som skäliga. Vidare ges endast skadestånd för nettoförluster. Det innebär att om konsumenten på grund av dröjsmålet på något sätt besparas en utgift så ska denna avräknas från skadeståndet.

Konsumenten kan ofta få ersättning för förlust i näringsverksamhet men detta är samtidigt en av få saker som näringsidkaren kan välja att avtala bort. Läs därför avtalet noga om du exempelvis driver verksamhet i hemmet och se till att skadeståndet omfattar denna ersättning. Om en reparation dröjer kan det exempelvis påverka dina möjligheter att bedriva den verksamheten du har i hemmet.

Priset för tjänsten

Har hantverkaren fakturerat ett högre pris än vad ni kommit överens om eller framgår inte priset av avtalet? Här får du veta mer om vilket pris du ska betala för en tjänst och hur du bestrider en faktura.

Bestrida faktura - konsumenttjänstlagen
Hur bestrider man en faktura?

Om ett fast pris står angivet i avtalet
Om du och näringsidkaren kommit överens om ett fast pris för tjänsten och priset finns angivet i avtalet så ska du betala det pris som ni kommit överens om så länge ni inte kommit överens om några tilläggsarbeten.

Om det står ett timpris i avtalet
Om du enligt avtalet ska betala ett pris beräknat per timme så har du rätt att begära en specificerad räkning där det framgår vilket arbete som gjorts, vilket material som köpts in och hur priset beräknats. Så länge du inte fått specificeringen är du inte skyldig att betala något. Var dock noga med att kräva specifikationen skriftligt om du i ett senare skede eventuellt behöver bevisa att du haft rätt att innehålla betalningen.

Om du fått ett ungefärligt pris
Om näringsidkaren angett ett ungefärligt pris för tjänsten så får näringsidkaren inte fakturera ett pris som överstiger det avtalade priset med mer än 15 procent.

Om ni inte avtalat om priset
Om ni inte kommit överens om något pris alls så ska du betala ett pris som är skäligt. Du har alltid rätt att begära en specificerad räkning där det framgår vilket arbete som gjorts, vilket material som köpts in och hur priset beräknats. Så länge du inte fått specificeringen är du inte skyldig att betala något. Var dock noga med att kräva specifikationen skriftligt om du i ett senare skede eventuellt behöver bevisa att du haft rätt att innehålla betalningen. Bedömningen av vad som är ett skäligt pris kan göras genom att jämföra vad tjänsten normalt sett brukar kosta. Ta in några offerter från hantverkare och spara dessa som bevisning.

Specifikation av pris på tjänst - konsumenttjänstlagen
Du har alltid rätt till en specifikation av fakturan.

När ska betalning ske?

Vi rekommenderar att du aldrig betalar näringsidkaren i förskott, det vill säga för arbete som ännu inte utförts. Avtala därför om att betalning endast ska ske efter att tjänsten slutförts alternativt att betalning ska ske löpande för delarbeten som slutförts. Om det finns en överenskommelse i avtalet om när betalning ska ske kan också tvister undgås.

Om det inte framgår av avtalet när betalning ska ske så gäller att konsumenten ska betala vid anfordran efter att tjänsten slutförts. Konsumenten har dock alltid rätt att begära en specificerad räkning där det framgår hur priset räknats ut. Om konsumenten begärt en sådan specifikation så behöver konsumenten inte betala förrän näringsidkaren lämnat över specifikationen.

Om tjänsten är felaktig eller om näringsidkaren är i dröjsmål så får konsumenten hålla inne med så mycket av betalning som krävs för att få ge konsumenten säkerhet för kraven på näringsidkaren till följd av felet eller dröjsmålet.

Vid dröjsmål och då det i avtalet står att betalning ska göras då arbetet påbörjas eller under tiden arbetet fortskrider får konsumenten hålla inne med den del av betalningen som förfallit efter att dröjsmålet uppstod.

Tilläggsarbeten

Det händer ibland att det är nödvändigt eller önskvärt med tilläggsarbeten. Så länge näringsidkaren samråder med dig innan utförandet av tilläggsarbetena så har näringsidkaren rätt till betalning för dessa. Det händer också ofta att man som kund ändrar beställningen av tjänsten och gör tilläggsbeställningar. Näringsidkaren har då rätt till ersättning för dessa tilläggsarbeten. För att undvika tvist är det viktigt att det av avtalet framgår priset för eventuella tilläggsarbeten och att ett nytt särskilt avtal skrivs rörande tilläggsarbetena. Detsamma gäller för ändringsarbeten.

Bestrida en faktura

Om du fått en faktura från näringsidkaren och du anser att priset är för högt så kan du bestrida fakturan.

Bestridande av en faktura kan göras på två sätt:

 • Betala bara det du tycker är skäligt och bestrid det resterande beloppet.
 • Betala hela fakturabeloppet men opponera dig mot priset.

Om du bara betalar en del av fakturan
Om du väljer att bara betala en del av fakturan motsvarande vad du tycker motsvarar ett rimligt pris, ska du tydligt framföra till näringsidkaren att du gjort detta på grund av att priset är oskäligt högt i förhållande till det arbete som utförts. Eventuella påminnelsefakturor kan du bortse ifrån eftersom du bestridit ursprungsfakturan.

Om du fortsätter att bestrida fakturan kan ärendet hamna hos inkassobolag och senare Kronofogden. Du fortsätter då att bestrida fakturan men vänder dig skriftligen till den som skickat kravet om betalning. Beskriv även varför du bestrider kravet.

Bestrida faktura för tjänst.

Vid bestridande ska du vända dig till den som skickat kravet om betalning.

Om näringsidkaren sen vill driva in pengarna kan denne begära att Kronofogden lämnar över ärendet till tingsrätten. Du kommer inte få någon betalningsanmärkning så länge du följer tingsrättens utslag i ärendet.

I domstolen är det näringsidkaren som ska kunna visa att denne har rätt till betalning. Om du förlorar i domstolen kan du bli tvungen att betala näringsidkarens prövningsavgift i tingsrätten och eventuella rättegångskostnader. Det är dock inte säkert att näringsidkaren väljer att driva ärendet vidare utan det kan också stanna vid att näringsidkaren meddelar Kronofogden att de inte vill gå vidare med kravet.

Om du betalar hela beloppet men protesterat mot priset
Om du betalar hela fakturabeloppet men inte godtar priset så ska du meddela näringsidkaren detta skriftligt. Fördelen med att betala hela beloppet är att du inte behöver oroa dig för eventuella påminnelseavgifter, inkassokrav eller dröjsmålsränta. Om du är osäker på om priset är oskäligt är det därför en god idé att betala hela fakturan och sedan bestrida den. Du måste dock själv driva ärendet vidare för att få tillbaka det oskäliga beloppet.

Ångerrätt enligt konsumenttjänstlagen

Vad händer om du skrivit avtal med en näringsidkare om en tjänst men sedan ångrar dig?

I konsumenttjänstlagen finns inga bestämmelser om ångerrätt. Däremot finns det bestämmelser om avbeställning. Ångerrätt är en rätt att under en viss tid ångra köpet, även efter att köpet fullbordats, till exempel efter att arbetet slutförts. Avbeställning handlar om att ångra en beställning och avbeställning kan ske så länge arbetet inte är helt slutfört.

Även om det inte finns bestämmelser om ångerrätt i konsumenttjänstlagen, så har en konsument ofta rätt att ångra ett köp av en tjänst enligt bestämmelser i distansavtalslagen. Där beskrivs också vissa undantag från ångerrätten.

”Ångerrätt av tjänster regleras i distansavtalslagen.”

Enligt distansavtalslagen har konsumenten i regel alltid 14 dagars ångerrätt vid distansköp. Ett distansköp är ett köp som gjorts via nätet, per telefon, vid ett hembesök eller utanför företagets affärslokal. Den tid du har på dig att ångra ett köp kallas ångerfrist.

”Vid distansköp gäller 14 dagars ångerrätt.”

Ångerfristen börjar räknas från dagen efter att avtalet skrevs. Om den sista dagen i ångerfristen infaller på en lördag, söndag eller helgdag så gäller ångerfristen även till nästkommande vardag. Om du ångrar ditt köp måste du informera näringsidkaren om detta innan ångerfristen löper ut.

”Ångerfristen för tjänster börjar löpa från dagen efter att avtalet skrevs.”

Näringsidkaren har en skyldighet att informera konsumenten om ångerrätten innan avtalet skrivs. Näringsidkaren ska ange om konsumenten har ångerrätt eller om tjänsten omfattas av något undantag från reglerna om ångerrätt. Konsumenten ska också informeras om hur lång ångerfristen är, när den börjar gälla och hur konsumenten ska agera om denne ångrar köpet.

”Näringsidkaren ska informera konsumenten om ångerrätten.”

Om näringsidkaren inte meddelar konsumenten om ångerrätten så förlängs ångerfristen. Ångerfristen börjar då istället att löpa då näringsidkaren gett konsumenten informationen. Ångerfristen kan dock aldrig vara längre än ett år från det att avtalet skrevs.

”Ångerrätten förlängs vid bristande information.”

Om konsumenten fått tillräcklig information om ångerrätten och om konsumenten kommit överens med näringsidkaren om att tjänsten ska påbörjas innan ångerfristen löpt ut så ska näringsidkaren få skäligt betalt för det jobb som hunnit genomföras innan konsumenten ångrade köpet av tjänsten.

”I vissa fall ska konsumenten betala för redan utfört arbete.”

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för köp av alla slags tjänster utan det finns vissa undantag. Ångerrätten gäller exempelvis inte för dessa tjänster:

 • Uppförande av byggnad eller fast anläggning på mark eller i vatten.
 • Tjänster som görs genom telefoni- eller internetuppkoppling och vid ett enda tillfälle.
 • Tjänster som tillhandahålls en specifik dag eller tidsperiod såsom catering, evenemang, fritidsaktivitet, biluthyrning eller hotellövernattning.
 • Brådskande reparationer som konsumenten begärt vid besök i konsumentens bostad.

Brygga som är en fast anläggning i vatten.Ångerrätten gäller inte för fasta anläggningar i vatten såsom bryggor.

Ångerrätten gäller heller inte om:

 • Priset för tjänsten understiger 400 kronor.
 • Om konsumenten godkänt att tjänsten påbörjas utan ångerrätt och tjänsten sedan fullgjorts.
 • Tjänsten har fullgjorts endast i utbyte mot konsumentens personuppgifter som betalning.
 • Tjänstens pris är beroende av snabba svängningar på marknaden vilka näringsidkaren inte kan påverka.

Avbeställning enligt konsumenttjänstlagen

Konsumenten har enligt konsumenttjänstlagen en rätt till avbeställning. Det innebär att konsumenten innan arbetet slutförts får ångra sin beställning av tjänsten. Rätten att avbeställa arbetet framgår inte uttryckligen av lagtexten, utan är underförstådd. Däremot innehåller lagen bestämmelser som reglerar vad som gäller om konsumenten avbeställt en tjänst.

Om konsumenten avbeställer tjänsten när den är påbörjad, men innan den är helt färdigställd har näringsidkaren rätt till ersättning för det arbete som hunnit utföras samt för arbete som är tvunget att slutföras trots avbeställningen.

Näringsidkaren har alltid rätt till ersättning för andra förluster till följd av att näringsidkaren inrättat sig efter köpet av tjänsten. Konsumenten måste dessutom betala näringsidkaren ersättning för förlorad inkomst eftersom näringsidkaren inte kunnat åta sig annat arbete.

Hur stor ska ersättningen vara?
Ersättningen ska motsvara det pris som skulle ha gällt om köpeavtalet bara avsett det arbete som faktiskt utförts. I vissa fall har näringsidkaren redan villkor om en viss bestämd ersättning som ska utfalla vid avbeställning. Villkoret gäller dock bara så länge det anses vara skäligt. Ersättningen till näringsidkaren får heller inte vara större än näringsidkarens förlust till följd av att tjänsten avbeställts.

Retentionsrätt
Om tjänsten ska utföras på ett objekt som näringsidkaren har fått i sin besittning så har näringsidkaren retentionsrätt i det fall konsumenten inte betalar för tjänsten i rätt tid. Då har näringsidkaren rätt att sälja objektet. Om en försäljning inte fullt ut kan tillgodose näringsidkarens fordran så har näringsidkaren istället rätt att fullgöra tjänsten och kräva konsumenten på full betalning.

Undantag från ersättningskrav vid avbeställning
I vissa fall är inte konsumenten skyldig att ersätta näringsidkaren trots att konsumenten avbeställt tjänsten. Detta gäller i fall då syftet med tjänsten har blivit förfelat av att:

 • Konsumenten inte kan dra nytta av tjänsten på grund av omständigheter utanför dennes kontroll såsom exempelvis på grund av författningsföreskrifter.
 • Objektet för tjänsten har skadats eller förlorats utan att det berott på försummelse från konsumenten.

Skriva avtal med hantverkare

När du anlitar en snickare, en elektriker, en rörmokare eller en annan typ av hantverkare så är det en stor fördel att veta dina rättigheter och skyldigheter enligt konsumenttjänstlagen. Vid ett köp av en tjänst är det viktigt att se till att ha ett skriftligt avtal med näringsidkaren för att undvika onödiga missförstånd och tvister. Avtalet bör omfatta följande:

 1. Beställarens och näringsidkarens namn
 2. Namn på den/de som kommer att utföra tjänsten
 3. En noggrann beskrivningen av vad tjänsten ska omfatta
 4. Eventuella bifogade ritningar, bilder och offerter
 5. Information om vem som köper in nödvändigt material
 6. Tidpunkt då tjänsten ska påbörjas
 7. En tidpunkt då tjänsten ska vara klar
 8. Priset för tjänsten, gärna angivet som fast pris eller pristak
 9. Pris för tilläggs- och ändringsarbeten
 10. Klausul om att tilläggs- och ändringsarbeten kräver särskilda skriftliga avtal
 11. Att resor ingår i priset alternativt priset för reskostnader
 12. Information om när och hur betalning ska ske
 13. En klausul om prisavdrag vid dröjsmål
 14. Eventuell information om ROT-avdrag
 15. Att personalliggare ska finnas på plats vid större arbeten
 16. Eventuella avrådanden från hantverkaren
 17. Övriga uppgifter om t ex avstädning, garantier och besiktning
 18. Underskrift, ort och datum

Hantverkaravtal
Det är viktigt att ta sig tid att skriva ett ordentligt avtal. 

Att anlita hantverkare
Utöver att ha ett skriftligt avtal är det en fördel att inför köp av en tjänst läsa på om dels konsumenttjänstlagen och dels om ämnet som tjänsten berör. Planera projektet i god tid och kontrollera om du behöver ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. Gör en budget för projektet men se till att ha marginaler för oförutsedda tilläggsarbeten. Vid större projekt är det bra att fundera på praktiska saker såsom om du under arbetet tillfälligt ska bo någon annanstans eller om du behöver tillverka en extranyckel åt hantverkaren.

Diskutera med andra som beställt liknande tjänster och hör dig för om rekommendationer. Hör av dig till flera olika hantverkare och begär in offerter för tjänsten. Begär referenser och tala med personer som anlitat den aktuella hantverkaren tidigare. Välj den hantverkare som ger en rimlig offert, som har goda referenser och som du känner att du lätt kan samarbeta med. Se till att företaget är godkänt för F-skatt.

Använd hantverkarens yrkeskunskap och rådgör med hantverkaren rörande det arbete som ska utföras. Undersök om du har rätt till rut- eller rotavdrag för tjänsten och hur stor del av priset som kan täckas av avdraget. Om du redan utnyttjat tillgängliga avdrag kan du överväga att vänta med arbetet till dess det åter finns möjlighet till avdrag.

Tänk över om du vill att avstädning och sophantering ska utföras av hantverkaren och se till att det i sådant fall framgår av avtalet. I många fall kan du tjäna en hel del på att själv ta hand om avfallet från en renovering.

Avtal om städning
Vem ska ansvara för avfallshanteringen?

Läs igenom avtalet noga innan du skriver på. När tjänsten påbörjas är det bra att vara delaktig i processen för att undvika missförstånd och för att kunna rådgöra med hantverkaren under arbetets gång. Om det uppkommer ändringar av tjänstens omfattning, pris eller tilläggsarbeten så ska dessa noteras genom avtal.

När tjänsten utförts är det bra att inspektera arbetet. Reklamera eventuella fel så fort du kan. Se även till att betala hantverkaren i tid och enligt avtalet. Betala dock aldrig i förväg innan du sett och godkänt arbetet. Spara offerter, mejlkonversationer, sms och kvitton.

Småhusentreprenader

Vad är en småhusentreprenad?
En småhusentreprenad är uppförande av ett fritidshus, ett enbostadshus eller ett tvåbostadshus. Småhusentreprenad kan också vara tillbyggnad av sådana hus. Ombyggnationer som inte påverkar småhusets volym och ombyggnader av mindre omfattning såsom en balkong eller en veranda omfattas inte av begreppet småhusentreprenad.

Särskilda regler för småhusentreprenad
Konsumenttjänstlagens allmänna regler gäller, sedan år 2005, för småhusentreprenader. Samtidigt infördes särskilda regler för just småhusentreprenader. Dessa särskilda regler för småhusentreprenad får till följd att det är väldigt viktigt för näringsidkaren att det finns ett skriftligt avtal. Om näringsidkaren och konsumenten har olika åsikter om vad som avtalats så gäller, enligt de särskilda reglerna om småhusentreprenader, nämligen konsumentens påstående. Detta förhållande kan inte avtalas bort.

Småhusentreprenad - konsumenttjänstlagenSärskilda regler gäller för småhusentreprenad.

Om det saknas skriftligt avtal och om det inte på annat sätt framgår vad som avtalats så gäller vad konsumenten påstår har överenskommits om exempelvis priset för tjänsten, tjänstens omfattning och datumet då arbetet skulle ha slutförts. Vid en småhusentreprenad är det därför väldigt viktigt för hantverkaren att dels ha ett skriftligt avtal och dels att avtalet tydligt visar vad som överenskommits.

Betalning vid småhusentreprenad
Enligt de allmänna reglerna i konsumenttjänstlagen ska betalning ske vid anfordran efter att tjänsten slutförts. Enligt de särskilda reglerna för småhusentreprenad gäller dock andra regler i de fall en slutbesiktning av tjänsten ska utföras. Konsumenten får då hålla inne med tio procent av priset till dess att besiktningsmannen godkänt entreprenaden. Konsumenten kan enligt de särskilda reglerna inte heller krävas på förskottsbetalning. Oavsett vad som står i avtalet är konsumenten därmed inte skyldig att betala annat än värdet av det arbete som faktiskt utförts.

Slutbesiktning vid småhusentreprenad
I konsumenttjänstlagens särskilda regler för småhusarbeten finns bestämmelser om slutbesiktning. Även andra typer av besiktningar såsom förbesiktning kan dock utföras vid en entreprenad men dessa regleras inte i konsumenttjänstlagen.

En slutbesiktning är frivillig och blir därför aktuell endast om någon av parterna begär det. Konsumenten har dock alltid en rätt att påkalla besiktning. Eventuella villkor i avtalet som säger att besiktning inte ska utföras är därför verkningslösa.

Besiktningen utförs för att se om det finns fel i småhusentreprenaden. Näringsidkaren är oavsett vad som står i avtalet alltid skyldig att i god tid meddela konsumenten om när arbetet kan tänkas vara slutfört. Efter detta och utan dröjsmål måste konsumenten då berätta att denne begär en besiktning. Om tjänsten avser arbeten som flera näringsidkaren gör i anslutning till varandra kan parterna avtala om att besiktning ska göras först då samtliga arbeten är klara.

Det är konsumenten som ska utse en besiktningsman. Om konsumenten inte gör detta kan näringsidkaren välja att göra det istället. Parterna kan även välja att tillsammans utse en besiktningsman. En besiktningsman behöver inte vara certifierad men ska ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget samt agera opartiskt. När besiktningsmannen valts är det upp till denne att kalla parterna och den kontrollansvarige till slutbesiktning. I de särskilda reglerna för småhusentreprenader finns bestämmelser om hur resultatet av besiktningen ska redovisas.

Ersättning till besiktningsmannen
Besiktningsmannen har efter besiktningen rätt till skälig ersättning för uppdraget. Konsumenten ansvarar för betalningen så länge parterna inte avtalat annat. Konsumentens ansvar för kostnaderna för besiktningen gäller även om det är näringsidkaren som tar initiativet till besiktning och utser en besiktningsman. Om småhusentreprenaden inte godkänns och det görs en ny slutbesiktning så ska dock näringsidkaren alltid stå för kostnaderna för denna.

Småhusentreprenad - konsumenttjänstlagen
Om inget annat avtalas så ska konsumenten betala för den första besiktningen, hantverkaren för resterande besiktningar.

Om småhusentreprenaden inte godkänns
Småhusentreprenaden godkänns inte om besiktningsmannen hittar fel som är mer än av ringa betydelse. Om besiktningsmannen inte godkänner småhusentreprenaden och om konsumenten önskar det, ska en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Det är då upp till näringsidkaren att meddela besiktningsmannen när felen är åtgärdade och en ny besiktning kan göras.

Fel på entreprenaden
Även en småhusentreprenad som godkänts av en besiktningsman kan ses som felaktig i vissa fall. Enligt de allmänna bestämmelserna ska bedömning av om fel föreligger göras utifrån de omständigheter som förelåg då tjänsten slutfördes. Om en slutbesiktning har utförts stadgar dock de särskilda reglerna om småhusentreprenad att bedömningen ska göras utifrån förhållandena vid godkännandet av småhusentreprenaden.

Som huvudregel kan konsumenten vid godkänd besiktning inte klaga på fel som inte antecknats i besiktningsprotokollet. Konsumenten kan emellertid klaga på fel som:

 • konsumenten påtalat vid slutbesiktningen men som besiktningsmannen avfärdat
 • besiktningsmannen inte märkt och inte heller borde ha märkt (så kallade dolda fel)
 • konsumenten påtalat för näringsidkaren inom sex månader från slutbesiktningen

Presumtion för fel
Om ett fel, enligt lagens definition, visar sig inom två år efter att entreprenaden godkänts så ska småhusentreprenaden alltid anses vara felaktig. Detsamma gäller inom två år från det att tjänsten slutförts, om ingen besiktning utförts. Denna presumtion för fel gäller dock inte om näringsidkaren kan visa att felet sannolikt beror på olyckshändelse eller något förhållande på konsumentens sida. Presumtionsregeln kan inte avtalas bort.

Presumtionstid för fel på småhusentreprenad.
Det finns en tvåårig presumtionstid för fel.

Reklamation av småhusentreprenad
För att konsumenten ska kunna nå framgång med sin talan krävs att konsumenten reklamerar tjänsten till näringsidkaren. Enligt de särskilda reglerna om småhusentreprenader krävs dock inte reklamation i fråga om fel som:

 • Har antecknats i besiktningsutlåtandet.
 • Konsumenten påtalat för näringsidkaren inom sex månader från slutbesiktningen.

Preskription av fel
Om slutbesiktning av tjänsten har utförts får fel endast reklameras inom tio år från godkännanden av entreprenaden om inte annat följer av exempelvis garanti. Om besiktning inte utförts gäller en preskriptionstid om tio år från det att tjänsten slutfördes.

Tvist om småhusentreprenad
Om konsumenten inte godtar besiktningsmannens utlåtande kan en överbesiktning göras där utlåtandet granskas. Konsumenten och näringsidkaren har även rätt att väcka talan i allmän domstol för prövning av besiktningsutlåtandet. Domstolen kan då exempelvis avgöra om en påstådd avvikelse ska anses utgöra ett fel eller inte. Konsumentens rätt till domstolsprövning kan inte avtalas bort. 

Tvist enligt konsumenttjänstlagen

Om du har anlitat en hantverkare och ni inte kan komma överens så finns det flera vägar att gå.

Vid en tvist kan du kan till exempel göra en anmälan om tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är kostnadsfritt. I vissa kommuner finns en konsumentvägledare som kan informera dig om dina rättigheter och ge dig råd inför anmälan. ARN kommer då att titta på ärendet och ge råd om hur tvisten bör lösas. Om näringsidkaren inte följer rådet kommer denne att hamna på svarta listan.

Du kan även skicka in en stämningsansökan till tingsrätten om du och näringsidkaren har en tvist. Du kan, om du vill, ta hjälp av jurist som kan föra din talan i domstolen. Om du vill anlita juridisk hjälp så kan du ansöka om rättsskydd från ditt försäkringsbolag som går in och betalar en del av kostnaderna för tvisten. Om du vill ta upp tvisten i domstol behöver du betala en ansökningsavgift. Avgiftens storlek beror på vilket belopp tvisten rör och varierar mellan 900-2 800 kronor. Kontakta oss för juridisk hjälp om du hamnar i tvist.

I vissa särskilda fall kan du få hjälp av konsumentombudsmannen som kan biträda dig. Då kommer staten att betala dina rättegångskostnader. Konsumentombudsmannen tar sig bara an vissa särskilda fall där tvisten exempelvis berör ett stort antal konsumenter eller där tvisten rör en fråga om hur lagen ska tillämpas i ett särskilt fall.

Tvist om tjänst - konsumenttjänstlagen
Om du och näringsidkaren hamnar i tvist kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Om du anser att näringsidkaren inte följer reglerna i konsumenttjänstlagen så kan du även anmäla näringsidkaren till Konsumentverket. Konsumentverket kommer då att försöka förmå näringsidkaren att rätta till felet. Om detta inte lyckas kan Konsumentverket ta ärendet till domstol. Konsumentverket kommer dock inte att göra någon bedömning av just ditt ärende utan granskar endast generellt om näringsidkaren följer lagen.

Fyll i din e-post för att få en gratis mall om konsumenttjänstlagen

Relaterade artiklar

köplagen

Köplagen

Har du funderingar kring köplagen och köprätt? På den här sidan får du som företagare och privatperson veta mer om vad köplagen är, när den

köp

Köpa båt av privatperson | Köplagen

Ska du köpa båt av privatperson är det villkoren i köplagen som gäller. Det kan vara frestande att köpa en begagnad båt, utbudet på andrahandsmarknaden

entreprenad

Olika sorter av entreprenader

Vilka olika sorter av entreprenader finns det? För den som står i begrepp att bygga till exempel ett hus för familjen är det ofta mycket