Det kan uppstå många tveksamma situationer när det gäller ÄTA-arbeten. Incitament att utföra ändringar kan komma från dig som beställare, som en rekommendation från entreprenören eller – i vissa fall – som en åtgärd som krävs för att kunna färdigställa projektet. 

Entreprenören har en skyldighet att uträtta begärt ÄTA-arbete

Entreprenören har en skyldighet att uträtta begärt ÄTA-arbete

Har entreprenören rätt att avgöra om ÄTA-arbete?

Det är entreprenören som avgör vad för typ av jobb som krävs för att slutföra ett projekt på ett fackmannamässigt sätt. Den vanligaste tvisten som uppstår mellan exempelvis hantverkare och beställare, vad det gäller ÄTA-arbete, är huruvida det extra arbetet var nödvändigt eller ej.

Om det handlar om ett relativt litet projekt så kan ett ÄTA-arbete utföras på entreprenörens initiativ utan att överhuvudtaget informera beställaren om detta. Så länge omfattningen av arbetet inte är större än ett halvt prisbasbelopp, så behöver entreprenören eller hantverkaren inte informera beställaren om arbetet. Det ska dock noteras att det är en starkt rekommendation, att entreprenören ur ett rent etiskt perspektiv, informerar beställaren om en sådan ändring.

Det kan många gånger vara så att du som beställare märker av ett ÄTA-arbete först när fakturan dimper ned i brevlådan. Då ser du en oväntad post på fakturan med ett tilläggsarbete. När du ringer upp entreprenören och du får förklarat för dig att ändringen behövde utföras för att projektet överhuvudtaget skulle kunnat färdigställas. Det här är en ganska vanlig situation där entreprenören oftast har rätten på sin sida.

Diskussioner gällande om ett ÄTA-arbete är nödvändigt eller ej, slutar ofta i en obalans när det gäller kunskaper inom byggnationer etc. Som beställare har man oftast inte all den kunskap som behövs för att kunna förstå helheten av ett byggprojekt. Om man hade den kunskapen så hade man väl kunnat utfört bygget på egen hand? Att bygga ett nytt kök handlar inte bara om det hantverksmässiga arbetet.

Det finns föreskrifter och protokoll som man behöver följa och man behöver arbeta på ett säkert sätt osv. Det här är sådant som åligger entreprenören att ha med i sina beräkningar när ett pris offereras till kunden. Men det kan uppstå situationer där beställaren inte informerat entreprenören tillräckligt för att denne ska kunna göra en realistisk uppskattning av projektet. Man kan då hamna i ett läge där entreprenören eller hantverkaren behöver lägga till arbete till projektet genom att initiera ett ÄTA-arbete. Om så inte görs kan inte projektet slutföras helt enkelt.

När du själv ber om en ändring

Vad händer om du själv ber om en ändring under själva projektets gång? Kanske vill du byta ut en stor del av materialet mot andra träslag etc. ? Så länge ändringen ligger inom ramen för det ursprungliga projektet så ska entreprenören jobba för att dina ändringar ska bli verklighet. Det samma gäller om du helt plötsligt får för dig att bygga en bastu samtidigt som du renoverar badrummet. Om entreprenören kan bygga bastu så ska också entreprenören få det jobbet.

Se till att ha ett standardavtal på plats

Ett bra sätt att undvika överraskningar på slutfakturan, är att använda sig av något av byggbranschens egna standardiserade avtal. Det finns två avtal som du bör kolla upp att din entreprenör använder sig av – AB 04 eller ABT 06. När du anlitar en entreprenör som använder sig av något av dessa avtal så kan du känna dig trygg i att det inte kan hända någonting “utöver det vanliga” när det gäller ÄTA-arbeten. Du undviker till exempel oseriösa aktörer som gör allt för att vinna projekt, genom att prissätta dom mycket lågt. När arbetet sedan drar igång så uppkommer nya saker hela tiden och allt räknas som ÄTA-arbeten som ska faktureras dig som kund. Det här är inte någon rolig historia för någon. Undvik det genom att hålla koll på vilka avtal du signerar.

Entreprenören har en skyldighet enligt konsumentskyddet

Entreprenören kan av flera anledningar inte avstå från att utföra visst ÄTA-arbete på ett projekt,. Då riskerar entreprenören att bryta mot den konsumentskyddande lagstiftning som föreligger. Det är ju nämligen så att när en entreprenör anlitas för att utföra ett projekt, så finns det många olika lagar som aktualiseras. Arbetsmiljölagen är ett sådant exempel. Personalen måste kunna arbeta på byggarbetsplatsen på ett säkert sätt. Men det finns också konsumentlagar där entreprenören har skyldigheter gentemot dig som beställare. Det kan uppstå situationer där entreprenören behöver utföra ÄTA-arbeten, för att kunna slutföra projektet och uppfylla sina förpliktelser gentemot dig som beställare med avseende till gällande konsumentskyddslagstiftning.

Konsumenttjänstlagen reglerar vilka rättigheter du som kund har när det gäller att få dina ändringar tillgodosedda. Entreprenören kan helt enkelt inte bara neka att utföra arbetet, utan ska i möjligaste mån tillgodose dina önskningar. Men du behöver så klart vara beredd att betala för det.

Summering

ÄTA-arbete är ett komplext område, men samtidigt någonting fundamentalt inom entreprenadrätt. När vi tittar på större byggprojekt så är ÄTA-arbeten rent av vardagsmat. ÄTA-arbeten kan komma både från beställaren och från entreprenören. Men vad händer om någon av parterna motsätter sig ÄTA-arbetet?

Om vi börjar med beställare, i många fall alltså du som konsument, så kanske du just nu ska genomföra en köksrenovering. Du får ett fastpris av din entreprenör och bygget sätter igång. Men så helt plötsligt så inser du att du vill ha andra köksluckor som behöver monteras på plats. Inga konstigheter – entreprenören beställer de nya luckorna och skapar ett ÄTA-arbete på din slutfaktura. Du kan inte ta in en ny entreprenör och låta denna göra just köksluckorna. I och med att arbetet faller inom ramen för det ursprungliga projektet så har alltså entreprenören rätt att få det jobbet.

Om ett ÄTA-arbete påkallas av entreprenören själv och behöver utföras för att kunna slutföra projektet, så kan det i vissa fall bli tvingande för dig som beställare. Det innebär att du behöver acceptera ändringen och det nya priset för att få ditt projekt färdigställt. Det här är relativt ovanligt. Det flesta fel kalkyleringar ska belastas entreprenören och således inte faktureras dig. Men det finns undantag när information framkommer under projektets gång som entreprenören omöjligen hade kunnat känt till och som försvårar arbetet.

 

Läs mer