Vem har bevisbördan för beställt ÄTA-arbete?

Är du en entreprenör som har utfört ÄTA-arbeten, men inte fått betalt för dessa? Eller har du precis dragit slutsatsen att du kommer att behöva utföra ÄTA-arbeten? Undrar du vidare vad som krävs för att du som entreprenör ska få betalt för de ÄTA-arbeten du har utfört eller kommer att utföra? Detta förklaras i fallet Fastec v. Staden.

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbeten står för Ändrings, Tilläggs, och Avgående-arbeten. Dessa åtgärder beställs eller läggs till efter att det ursprungliga entreprenadavtalet har ingåtts. För att ett arbete ska ÄTA-klassas krävs det att det är relaterat till det ursprungliga arbetet i väsentlig mån samt utförs under utförandet av den ursprungliga entreprenaden. För att detta samband ska anses föreligga ska det i princip vara omöjligt att utföra de kompletterande arbetena efter att den ursprungliga entreprenaden har blivit slutförd.

Du som entreprenör har rätt att utföra alla eventuella ÄTA-arbeten som du bedömer behövs. I vissa fall kan dessa även utföras utan beställarens godkännande. Det ena fallet då detta är tillåtet är då kostnaden för åtgärderna understiger ett halvt prisbasbelopp, och det andra fallet är då kostnaden för åtgärderna visserligen överstiger ett halvt prisbasbelopp, men det rör sig om ett speciellt fall. Ett speciellt fall definieras som en situation då det hade varit oskäligt om inte du som entreprenör hade erhållit ersättning. Ett typexempel på ett sådant fall är då entreprenaden kommer lida skada om inte åtgärderna utförs, och beställaren inte kan nås.

Vilka formaliakrav gäller för ÄTA-arbeten?

Det finns två typer av ÄTA-arbeten. Den ena formen går under namnet föreskrivna eller beställda ÄTA-arbeten, och den andra under namnet föranledda eller likställda ÄTA-arbeten. Skillnaden mellan dessa två former är att de föreskrivna ÄTA-arbetena ersätter kostnader för kostnader som anvisats av beställaren medan likställda ÄTA-arbeten ersätter beställarrisker som har medfört avvikelser som påverkar entreprenörens kostnader. För att få ÄTA-arbeten ersatta måste de formaliakrav som ställs upp uppfyllas. Detta innebär att ett krav på skriftlig beställning och underrättelse föreligger, och huvudregeln är alltså att entreprenörens kostnader till följd av ÄTA-arbetena inte ersätts om formaliakraven inte är uppfyllda. Det är dock inte ovanligt att beställaren i de administrativa föreskrifterna skärper formaliakraven ytterligare.

Fallet

Ett rättsfall som visar hur viktigt det är att förhålla sig till de formaliakrav som framkommer av antingen standardavtalen eller av de administrativa föreskrifterna är fallet mål nr t Fastec v. Staden. Detta fall rörde en tvist mellan bolaget Fastec Sverige AB och Sundbybergs stad. Fastec hade åtagit sig att uppföra en skolidrottshall med tillhörande omklädningsrum, cafeteria och parkering. Bolaget åtog sig att såväl projektera som utföra arbetet. En tvist uppstod som hade sin grund i huruvida företaget berättigad ersättning för vissa utförda ÄTA-arbeten.

Företaget krävde ersättning för ÄTA-arbeten med 11 189 318 kronor jämte ränta. Sundbybergs stad motsatte sig dock kravet och hävdade att de formkrav som återfanns i de administrativa föreskrifterna avseende ÄTA-arbeten inte uppfyllts.

Domstolen betonade att i situationer då det råder en tvist om beställning har skett, så ligger bevisbördan för beställt ÄTA-arbete på den som påstår att beställningen faktiskt har gjorts. Domstolen fann vidare att denna ordning var särskilt motiverad i ett fall som detta, då de specifika formkraven som skulle uppfyllas framkom av det parterna kommit överens om i avtalet. Alltså ankom det på Fastec att bevisa att Sundbybergs stad beställt de berörda arbetena, samt att dessa arbeten var likställt äta arbeten. Fastec misslyckades dock med detta avseende de flesta åtgärderna. Bolaget lyckades endast visa på att Sundbybergs stad var skyldiga att ersätta de med 131 563 kronor av de 11 189 318 kronorna som ursprungligen yrkades. Eftersom Sundbybergs stad dock hade fordringar som gentemot Fastec gjordes gällande kvittningsvis, samt översteg detta belopp, så förelåg ingen skyldighet för de att ersätta bolaget med detta belopp.

Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Vi kan allt inom entreprenadrätt så tveka inte att kontakta oss idag för rådgivning och assistans!

Relaterade artiklar