Om man har lämnat en bristfällig deklaration eller inte alls lämnat någon deklaration ska Skatteverket besluta om skönsbeskattning. Då ska Skatteverket även besluta om skattetillägg. Läs mer om skönsbeskattning och om hur du undviker skattetillägg genom att skicka in en rättad deklaration.

Skatterätt

Utelämnad eller bristfällig deklaration

Om någon som är skyldig att lämna en deklaration inte har gjort det eller om deklarationen eller underlaget till deklarationen är alltför bristfälligt, så beslutar Skatteverkat om skönsbeskattning. Både privatpersoner och organisationer kan skönsbeskattas.

En deklaration anses inte vara inlämnad om inte de tre följande formkraven fullföljts:

  1. Deklarationen måste innehålla information som kan ge vägledning för beskattningen
  2. Uppgifterna måste vara undertecknade av antingen den uppgiftsskyldige eller en ställföreträdare
  3. Informationen måste lämnas på ett fastställt formulär

Att en deklaration saknas är dock inte tillräckligt för att en person omgående ska bli skönsbeskattad. Innan denne kan bli skönsbeskattad av Skatteverket behöver den uppgiftsskyldige ha blivit skickad ett föreläggande om att deklarera, vilket därefter inte har följts.

Skönsbeskattning går till genom att Skatteverket bestämmer skatten eller underlaget för skatten till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet. Tanken är att skönsbeskattningen i möjligaste mån ska återspegla en riktig beskattning om samtliga inkomster hade deklarerats.

Inget skattetillägg vid rättad deklaration

Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning. Det krävs med andra ord ingen särskild ytterligare bevisning. Om man deklarerat bristfälligt, så är det tillräckliga skäl för skattetillägg.

Om den som har underlåtit att lämna deklaration eller som har lämnat en bristfällig deklaration kommer in med en ny deklaration ska beslutet om skattetillägg dock undanröjas.

Den nya rättade deklarationen måste dock ha inkommit till Skatteverket inom en viss tid från beslutet om skattetillägg. Om det gäller en inkomstdeklaration ska den nya rättade deklarationen ha inkommit inom fyra månader från utgången av den månad då beslutet meddelades. Gäller det en skattedeklaration är tiden i stället två månader.

Skulle man kan göra sannolikt att man inte fått veta något om beslutet samma månad som det meddelades, så räknas tiden i stället från när man fått kännedom om beslutet.  För mer information om skattetillägg.

Omprövning av skönsbeskattningsbeslut

Skattetillägg ska också tas ut om Skatteverket omprövar ett skönsbeskattningsbeslut på ett sätt som gör att skatten blir högre. Ett sådant exempel kan vara om att Skatteverket får information om nya inkomster som den skattskyldige har haft.

I dessa fall börjar det inte löpa någon ny frist inom vilken den skattskyldige kan komma in med en ny rättad deklaration.

LADDA NER VÅR GUIDE: SÅ UNDVIKER DU SKATTETILLÄGG HÄR.

Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95