Om du har lämnat en oriktig uppgift vid deklarationen och oroar dig för om du riskerar att vara tvungen att betala skattetillägg så är det bra att känna till att skattetillägg inte får tas ut om skattebeloppet är obetydligt. Läs om vad som avses med ett obetydligt skattebelopp.

Vad är ett obetydligt skattebelopp?

Skattebeloppet

Skattetillägg får inte tas ut om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt. Med skattebeloppet avses den faktiska skatten eller avgiften som du kommer att betala, det vill säga underlaget för skattetillägget. Handlar det istället om ett underskott som inte utnyttjas ska underlaget som vanligt bestämmas till en fjärdedel av underskottet.

Obetydligt

Ett skattebelopp anses obetydligt när det uppgår till som mest tio procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är ett belopp som beräknas enligt socialförsäkringsbalken och som används i många olika sammanhang i lagstiftningen. Prisbasbeloppet ändras årsvis.

Det är det år som uppgiften skulle lämnas in som är avgörande för bedömningen av om skattebeloppet är obetydligt. Det betyder till exempel om du i maj 2021 deklarerar din inkomst från år 2020 så är det 2021 års prisbasbelopp som ska användas vid beräkningen.

För år 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor. Det betyder att om den faktiska skatten eller avgiften uppgår till som mest 4 760 kronor så får skattetillägg inte tas ut.

I vissa fall är det olika år för pappersdeklaration respektive elektronisk deklaration. I sådana fall är det året för respektive deklaration som gäller. Om pappersdeklarationen skulle lämnas in år 2020 tillämpas 2020 års prisbasbelopp för skattetillägg på grund av oriktiga uppgifter i pappersdeklarationen och motsvarande gäller år 2021 för fel i den elektroniska deklarationen.

Flera olika skattebelopp

Om en oriktig uppgift påverkar flera skatteslag, så ska felaktigheten eller passiviteten bedömas i varje skatteslag för sig. Detsamma gäller bedömningen av om skattebeloppet är obetydligt. Skatten i de olika skatteslagen läggs inte ihop utan skattebeloppet för varje skatteslag bedöms för sig för att se om det är obetydligt eller inte.

Detsamma gäller beskattning av flera redovisningsperioder. Ibland lägger Skatteverket vid omprövning beskattningen för flera perioder i den senaste eller sista perioden. I sådana fall ska dock skattebeloppet för varje period bedömas var för sig för att se om det är obetydligt eller inte.

Skattejurist Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!