Vad är skillnaderna mellan muntliga och skriftliga avtal?

Avtal är extremt viktiga i såväl affärssammanhang som i det privata livet. Vi kanske inte tänker på det men nästan varje dag så ingår vi avtal, vissa dagar många gånger.

Avtal är viktiga i såväl affärssammanhang som i det privata livet

Vi kanske inte tänker på det men nästan varje dag så ingår vi avtal, vissa dagar många gånger. De vanligaste avtalen vi ingår handlar om konsumentköp. När vi beställer en kaffe på ett kafé så har vi initierat ett muntligt avtal med kaféet om att de ska servera oss en kaffe och att vi ska erlägga en viss betalning för detta kaffe. En annan situation kan vara att vi kommer överens med en vän att vi ska träffas för en promenad på en viss plats vid en viss tid. Det senare avtalet fullföljs normalt utan betalning men vi använder ofta termen ”vi har avtalat tid” för det vi ska göra.

Vissa avtal som vi ingår som privatpersoner är mycket mer komplexa. När vi köper en bostad har vi ofta inte bara ett utan flera viktiga avtal att ta ställning till, och detta många gånger på kort varsel och under viss press. Vi avtalar med säljaren om att köpa huset, vi avtalar med banken om att finansiera huset och många gånger följer därefter avtal med någon som ska inspektera huset samt en flyttfirma som ska flytt vårt gods.

Samtidigt med att allt detta pågår så genomför vi kanske samma affär för vår befintliga bostad. Många gånger är köpet eller köpen av bostad de största affärerna som privatpersoner genomför, och många gånger sträcker sig vissa avtal, avtalen om bostadslånen, som ingåtts i samband med bostadsköp under flera årtionden framöver.

Köper hus - muntliga avtal
Bostadsköp och bostadsförsäljning är ofta komplexa.

I affärsvärlden, då avtal ingås mellan två företag, är avtalen många gånger mycket mer komplexa och löper inte sällan över lång tid. Dessa avtal förhandlas ofta, men inte alltid, fram med stöd av jurister. Juristernas funktion är att arbeta fram avtal som håller och gör att tvister kan undvikas.

I den här artikeln ska vi diskutera olika sorters avtal, nämligen muntliga respektive skriftliga avtal. I vårt exempel om kaffet på kaféet ovan var det ett muntligt avtal som ingicks men avtalet om köp av bostaden var ett skriftligt avtal. Vad skiljer sig mellan dessa sätt att ingå avtal? Vilka är riskerna? Vilka är fördelarna med respektive metod? Krävs det muntliga eller skriftliga avtal i olika sammanhang? I svensk lag regleras avtal generellt i avtalslagen men den har varit föremål för många tvister och även om avtalslagen ger alla och envar frihet att ingå avtal så finns det en hel del fallgropar, att avtalslagen är skriven 1915 och därför har ett något ålderdomligt språk gör inte saken lättare för den som försöker läsa och förstå lagen.

Vilken betydelse har det om vi ingår muntliga eller skriftliga avtal?

I teorin är det ingen skillnad mellan muntliga och skriftliga avtal. De två parterna avtalar om vad som ska ske varefter vardera parten gör det som ålagts honom, till exempel att servera en kopp kaffe respektive betala för denna kopp kaffe. Eller till exempel att under tio år bygga en trafikled väster om Stockholm mot betalning vid olika tider och efter olika slutföranden om olika delar av arbetet.

Det kan framstå som självklart att det är lätt att ha ett muntligt avtal om köp av en kopp med kaffe men att ett skriftligt avtal är att föredra vid byggandet av en trafikled. Exemplen är lite av ytterligheter och därför lätta att förstå. Men det finns väldigt många situationer som ligger mellan dessa ytterligheter och den som har viss erfarenhet av livet och affärer kan säkert återge situationer då även enklare avtal blivit totalt missförstådda och lett till kostsamma tvister, som orsakat till exempel förlorade affärsmöjligheter eller till och med domstolsförhandlingar.

Allt detta på grund av avtal som är oklara.

Fika - muntliga avtal
Även simpla avtal över en kopp kaffe kan leda till kostsamma tvister.

Vad säger lagen om muntliga och skriftliga avtal?

Lagen säger inte så mycket om skillnaden mellan muntliga och skriftliga avtal. Enligt lagen är muntliga och skriftliga avtal precis lika mycket värda. Det finns dock vissa avtal där det krävs att de är skriftliga, köp av fastigheter och bostäder är ett exempel på när skriftliga avtal krävs.

Stora problem med muntliga avtal jämfört med skriftliga avtal

Utanför lagstiftning och teori så finns det dock mycket stora utmaningar med muntliga avtal. Det absolut största problemet med muntliga avtal är att förstå vilket avtal som faktiskt ingåtts samt att vid ett senare tillfälle bevisa att detta avtal faktiskt ingåtts. Det är mycket lätt att missförstå detaljer när man pratar med varandra och då avtalar om något. Det räcker med att en av parterna vid något tillfälle tappar koncentrationen eller inte har samma syn på till exempel ordet ”bör”. För vissa personer är ”bör” lika med ”skall” medan det för andra personer är en frivillighet.

Sedan finns problemet med att bevisa vilket avtal som faktiskt ingåtts. Om en av parterna vid något tillfälle vill frångå avtalet är det mycket svårt för den andra parten att bevisa vilket avtal som faktiskt ingåtts, särskilt om bara parterna själva var närvarande då det muntliga avtalet ingicks. Detta problem med bevisningen kan leda till stora problem för parterna när avtalet skall fullföljas, och dessa problem kan övergå till kostsamma tvister om avtalsbrott som de försöker driva i domstol.

Bevis - muntliga avtal
Ett skriftligt avtal är lättare att bevisa.

Självklart är skriftliga avtal inte alltid lösningen på alla sorters avtal. Att ingå ett skriftligt avtal kräver mer tid och det är inte alltid värt att lägga den tiden på att upprätta ett avtal. Det blir således en avvägning om när man bör ingå ett muntligt respektive ett skriftligt avtal. Rent generellt kan man dock säga att när man ingår avtal som inte skall fullföljas med omedelbarhet, som köpet av en kopp kaffe, är det rekommenderat att ingå ett skriftligt avtal i någon form, det kan räcka med någon sida där allt som skall utföras och när det ska utföras listas.

Hur är förhållandena med muntliga och skriftliga avtal utomlands?

Utomlands är det vanligt att det bara är skriftliga avtal som gäller vid affärer över en viss nivå. Visst kan man köpa den kopp med kaffe vi använder som exempel utan att ingå ett skriftligt avtal, men det är inte för inte som man till exempel i USA stöter på varningstexter där det står att företaget man köper en vara av inte kan hållas ansvarig för om varan skulle förstöras av en komet som slår ned på jorden. Ett överdrivet exempel men inte långt från verkligheten. I USA är det nämligen mycket lätt att stämma motparter och därför finns det en tradition med invecklade och långa skriftliga avtal även vid affärer som kan tyckas mindre komplicerade.

Traditionerna och lagarna skiljer sig åt från land till land, vi rekommenderar därför att du inhämtar kunskap för varje fall och för varje land innan du gör affärer där.

Paragraf - muntliga avtal
Ta reda på vilka regler som gäller i det land där du gör affärer.

Sammanfattning

Det finns ett antal viktiga skillnader mellan muntliga och skriftliga avtal. Några av de sakerna att ha klart för sig är att:

  • Lagen gör, med ett fåtal undantag, ingen skillnad mellan muntliga och skriftliga avtal
  • Problemen med muntliga avtal är att de är mycket svåra att bevisa
  • Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan svensk och utländsk lagstiftning, i många länder är det krav på skriftliga avtal i väldigt många sammanhang

Om du behöver hjälp med muntliga eller skriftliga avtal kan du kontakta Rättsakuten.

Relaterade artiklar