Vad är ett skenavtal?

I samband med skandaler, skattebrottslighet, arbetsrätt och organiserad brottslighet förekommer med jämna mellanrum termen skenavtal. Vad är egentligen ett skenavtal och vilken betydelse har det för lagligheten i affärsuppgörelser, för privatpersoner såväl som företag.

Skenavtal i korthet

Ett skenavtal är ett avtal som är skapat med den enda avsikten att förleda omgivningen att tro att det finns ett genuint avtal som syftar till att utföra vissa handlingar.

Ett skenavtal är med andra ord inget riktigt avtal är därför alltid ogiltigt. En utomstående som ansluter sig till avtalet eller ingår ett avtal med en av de ursprungliga avtalsparterna på grund av skenavtalet har dock ett giltigt avtal om den utomstående var i god tro, inte hade orsak att förstå att det fanns ett skenavtal. Ett skenavtal kallas också för avtal pro-forma.

avtal skenavtal
Ett skenavtal är inget giltigt avtal.

Vad är ett skenavtal enligt avtalslagen?

I avtalslagens tredje kapitel, 33 §, stadgas att handlingar upprättas för skens skull, ”omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen”, är ogiltiga om den gentemot vilken rättshandlingen företogs ”måste antagas hava ägt sådan vetskap”.

I avtalslagens 34 § stadgas vidare att en rättshandling som upprättats för skens skull kan göras gällande ”såframt denne var i god tro”.

Vad är syftet med ett skenavtal?

Vad är poängen med att upprätta ett avtal som handlar om något som ingen av avtalsparterna har någon avsikt att fullfölja? Det finns faktiskt en rad med anledningar till att skenavtal existerar, och dessa anledningar är uteslutande av bedräglig natur.

Nedan ska vi gå igenom några typiska anledningar till att skenfakturor upprättas.

Skenavtal gällande fast anställning

Att upprätta ett skenavtal för en fast anställning är mer vanligt förekommande än vad många skulle kunna tro. Det finns flera anledningar till att man upprättar skenavtal för anställningar, några av dem är att:

Man vill kunna intyga att man har en anställning för att man söker uppehållstillstånd för en anhörig och vill kunna styrka att man kan försörja denne anhörig

En person är kriminell och vill kunna förklara sin livsstil med inkomster från en anställning istället för att fronta med pengar från kriminell verksamhet

skenavtal anställning
Falska anställningsavtal är en vanlig typ av skenavtal.

F-skattsedel för att undvika anställning

En annan, inte ovanlig, form av skenavtal är konsultkontrakt med personer som har F-skatt när de egentligen arbetar under former som gör att de är anställda vid ett företag. Företaget föredrar ett konsultkontrakt för att kunna undvika arbetsgivarskyldigheter. Konsultavtalet är ett skenkontrakt för att dölja de verkliga omständigheterna.

Skenavtal för byteskontrakt av lägenhet

Ännu en variant av skenavtal är när en fastighetsägare ger en person ett förstahandskontrakt på en lägenhet som inte finns. Normalt betalar personen för detta förstahandskontrakt. Anledningen till att en person köper ett falskt förstahandskontrakt är att personen vill kunna köpa ett annat förstahandskontrakt på en lägenhet som faktiskt finns, men där ägaren kräver betalning.

Eftersom det är olagligt att sälja förstahandskontrakt upprättar man ett avtal om lägenhetsbyte där säljaren av förstahandskontraktet byter till sig en lägenhet som faktiskt inte finns. Fastighetsägaren tjänar lite pengar på det falska kontraktet, den som använder det falska kontraktet kan köpa ett förstahandskontrakt olagligt och den som har ett förstahandskontrakt kan sälja det olagligt. Tre lagbrott i ett och samma förfarande alltså.

skenavtal lägenhet
Ett falskt lägenhetskontrakt används för att kunna köpa ett förstahandskontrakt.

Skenäktenskap

En annan vanlig form av skenavtal är avtal om äktenskap. Det var länge så att ett äktenskap var den enda formen av förhållande som accepterades mellan man och kvinna, var man gift så kom alla rättigheter men var man det inte så kom ingenting.

Det var tidigare möjligt att ingå ett skenäktenskap för att kunna invandra till Sverige. Men efter år av missbruk är det nu inte äktenskapet som är centralt för att kunna få uppehållstillstånd i Sverige utan istället är det styrkan och längden på förhållandet som räknas. Styrkan på förhållandet mäts genom intervjuer där en erfaren intervjuare kan avgöra om paret känner varandra tillräckligt väl för att de ska ha ett äkta parförhållande.

skenäktenskap skenavtal
Skenäktenskap var tidigare ett enkelt sätt att kunna invandra till Sverige.

Skenköp

En mycket vanligt förekommande typ av skenavtal är skenavtal om köp av något. Det är till exempel mycket vanligt att kriminella låter anhöriga eller vänner köpa saker för deras pengar. På det sättet tillhör stora delar av den kriminelles egentliga egendom inte honom och kan inte tas ifrån honom om han får skulder hos Kronofogden eller blir skyldig att betala skadestånd.

Många gånger kallas denna typ av ägare för bilmålvakt, lägenhetsmålvakt eller bara för målvakt. De täcker målet för att den kriminella ska kunna undgå straff eller indrivning. Många av de personer som har störst skulder hos Kronofogden är utslagna människor som skriver på allehanda papper i utbyte mot droger eller alkohol.

Skenavtal – Skattebrott

Skenavtal är också mycket vanliga i samband med skattebrott där olika transaktioner som skett endast gjort för att dölja egendomar eller för att komma undan skatt. En klassisk variant av skenavtal är när ett utländskt företag levererar tjänster till ett svenskt företag som betalar fakturor från det utländska företaget. Men i själva verket är det utländska företaget kontrollerat av huvudmännen i det svenska företaget och om det utländska företaget är placerat i ett skatteparadis kan de svenska huvudmännen sedan plocka ut pengarna där utan att betala skatt. På detta vis har de lyckats ta ut pengar från ett svenskt företag utan att betala någon skatt alls, vilket är att betrakta som skattebrott.

Att ta ut pengar utan att betala skatt på detta sätt kallas för att man luft-fakturerar, man skickar en faktura som bara är luft och saknar substans.

Luftfakturor används för att kunna undgå skatt.

Sammanfattning

Skenavtal är mer vanligt förekommande än man skulle kunna tro. Många gånger ingås skenavtal för att man vill visa att man har en position eller en rättighet som man egentligen inte har.

I princip är skenavtal inte olagliga eftersom man kan ingå ett avtal som man har för avsikt att fullfölja på ett alldeles utmärkt och hederligt sätt men det blir aldrig så att man gör det, av skäl som är helt legitima. Då har man förstås inte begått något brott. Det är istället först då skenavtalet används för att söka eller uppnå en fördel eller rättighet med skenavtalet som grund som en olaglig handling begås.

Kontakta Rättsakuten för mer information om skenavtal.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.