Bevisbörda och ÄTA-arbeten är så mycket som allt annat inom juridiken – det åligger den som påstår något att bevisa att påståendet stämmer. Tvister och konflikter gällande ÄTA-arbeten kan uppstå av många anledningar. 

Det vilar en bevisbörda på den som påstår något. Konflikter vid ÄTA-arbeten handlar ofta om vem som sagt vad.

Det vilar en bevisbörda på den som påstår något. Konflikter vid ÄTA-arbeten handlar ofta om vem som sagt vad.

Vad ett ÄTA-arbete innebär

När det gäller själva definitionen av ett ÄTA-arbete, så står förkortningen för ändring, tillägg och avgående. Här handlar det alltså om sådant arbete som utförs i ett projekt men som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen eller offerten. När det gäller större projekt och entreprenader så brukar både beställare och utförare ha en ömsesidig förståelse för ÄTA-arbeten. Vid mindre projekt där beställaren är en privatperson, kan till och med själva begreppet ÄTA vara obekant.

Ett ÄTA-arbete uppstår när beställaren ber om en ändring av projektet eller om entreprenören eller hantverkaren anser att en ändring behöver göras för att projektet ska kunna slutföras på ett tillfredsställande sätt. Det är den sista varianten som många gånger kan innebära tveksamheter. Som beställare har du godkänt ett fast pris på ditt projekt.

Du kanske ska renovera ditt kök och har tagit ett lån på 80 000 SEK för att finansiera det hela. Sedan får du en offert på just 80 000 SEK från en lokal hantverkare. Projektet drar igång och en månad senare är köket färdigt. Fakturan kommer som ett brev på posten och där läser du till din bestörtning att du ska betala 100 000 SEK. Alltså 20 000 SEK mer än vad du hade räknat med från början. Hantverkaren hänvisar till att väggarna bakom köksluckorna visade sig vara i för dåligt skick för att kunna användas. Dessa fick rivas och byggas upp på nytt, vilket medförde den extra kostnaden på 20 000 SEK.

I sådana här lägen kan det lätt uppstå konflikter, där beställaren anser att denne bör ha informerats om det extra arbetet, innan det utfördes. Om det skulle gå så långt att det blev en rättslig tvist så hade det alltså varit beställaren som behövt bevisa att det extra arbetet inte behövdes utföras, utan kan anses som onödigt. Det räcker inte med att hävda att hantverkaren borde ha informerat beställaren om ÄTA-arbetet på förhand. I och med att summan för ändringen inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, så behöver hantverkaren inte informera beställaren om detta. Man kan tycka vad man vill om det. Det kan vara både oetiskt och omoraliskt. Men rent juridiskt så är det inte fel och det är det vi måste bedöma här.

Skriftliga avtal för att undvika problem med bevisbörda

Det är väldigt sällan som en ÄTA-konflikt mellan hantverkare och beställare hamnar i domstol. Oftast anlitar man jurister som tillsammans löser tvisten som uppstått, innan det gått så långt att man behöver en rättslig förhandling. Men det finns så klart ett enkelt sätt att undvika oklarheter när det gäller ÄTA-arbete. Genom att dels se till att använda sig av de standardiserade avtal som byggbranschen tagit fram (AB 04 och ABT 06), så kan man känna sig trygg i att hantverkaren eller entreprenören kommer att spela efter de regler som de flesta i branschen gör. Det finns alltså inte utrymme för några egna påhitt med gigantiska ÄTA-arbeten där kunden inte först blivit tillfrågad.

Om man ska renovera sitt kök och har en maximal budget på 100 000 SEK och absolut inte kan tänka sig att betala mer än så, oavsett vad som sker under renoveringens gång. Ja, då kan det vara en god idé att skriva ett tilläggsavtal gällande ÄTA-arbeten. Avtalet kan vara mycket enkelt och alltså betona att alla ÄTA-arbeten, oavsett storlek, först ska kommuniceras till beställaren för denne att ta ställning till, innan de kan godkännas och utföras. Då kan du känna dig helt lugn med att du har 100 % kontroll över din budget.

Kom ihåg att muntliga avtal också är bindande. Men i och med att det är betydligt svårare att bevisa, då ord ofta står mot ord, så är alltid skriftliga avtal att rekommendera.

Onödig ÄTA? – Då åligger bevisbörda på dig

När en hantverkare eller entreprenör utför fastprisprojekt så händer det ofta att det under projektets gång upptäcks försvårande omständigheter. Det kan vara sådant som inte var känt innan projektet sattes igång och som inte kan hållas entreprenören till last. Entreprenören behöver då utföra ett ÄTA-arbete för att projektet ska kunna slutföras och där de nya extra kostnaderna tas i beaktande. Det kan handla om exempelvis förstärkningsarbeten, där entreprenören anser att förutsättningarna för att bygga något var sämre än vad den ursprungliga undersökningen visade. För att slutresultatet ska bli fackmannamässigt utfört och inte behöva drabbas av kvalitetsproblem, så anser entreprenören att det behövs ytterligare förstärkningsarbete.

Om du som beställare efteråt motsätter dig detta förstärkningsarbete och anser att det var onödigt, ja, då är det du som behöver bevisa det. Kanske får du känslan att entreprenören bara försökt få lite extra arbete på ditt projekt för att på så sätt kunna fakturera mer. Du behöver då bevisa att det saknades grund för att genomföra det utförda arbetet. Om du själv inte är mycket kunnig inom området bygg, så rekommenderar vi dig i så fall att anlita en besiktningsman i första skedet. En besiktningsman kan då se över projektet och komma med professionella utlåtanden för dig att sedan gå vidare med. Notera dock att vid en eventuell tvist så kommer garanterat entreprenören också att anlita en besiktningsman som får komma med sitt utlåtande. Här är det alltså du som behöver bevisa att du har rätt.

Anlita en jurist som kan se på ditt fall ur ett rent juridiskt perspektiv, för att kunna avgöra om du bör gå vidare med din talan eller om du snällt bör ta ett steg tillbaka och betala din faktura.

Summering

Tvistemål gällande ÄTA-arbeten fungerar precis som vilka andra tvistemål. Det är den som påstår någonting som behöver bevisa att påståendet stämmer. Om en entreprenör hävdar att ett ÄTA-arbete varit nödvändigt, ja, då behöver du i så fall bevisa att så inte var fallet. Anlita en besiktningsman för att få hjälp med det rent tekniska.

Använd skriftliga avtal för att undvika att ord står mot ord när det gäller ÄTA-arbeten. Avtalen kan säga att alla ÄTA-arbeten, oavsett storlek, ska föregås av ett skriftligt avtal.

Kom ihåg att muntliga avtal också gäller rent juridiskt men att dessa så klart är svårare att bevisa.

 

Läs mer