Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är det rättsområde som handlar om alla juridiska frågor kopplade till fastigheter. Det handlar bland annat om äganderätt och nyttjanderätt till fastigheter och om inskränkningar i äganderätten genom det allmännas planläggning, expropriation och liknande.

Fastighetsrätten inkluderar äganderätt, nyttjanderätt till fastigheter samt entreprenadrätt.

Olika delar inom fastighetsrätten

Fastighetsrätten är ett stort rättsområde och oftast brukar den delas in i den allmänna fastighetsrätten och den speciella fastighetsrätten.

Den allmänna fastighetsrätten är det rättsområde som handlar om äganderätt och nyttjanderätt till fastigheter. Lagen som reglerar detta är framför allt jordabalken. Viktiga frågor är fastighetsköp och påföljder vid fel i fastighet. När det gäller nyttjanderätt till fastighet är vanliga frågor ingående av nyttjanderättsavtal, parternas rättigheter och skyldigheter och uppsägning av nyttjanderättsavtal. Det finns flera olika former av nyttjanderätt till fastigheter, till exempel:

  • Arrende
  • Hyra
  • Tomträtt
  • Servitut

Till den allmänna fastighetsrätten brukar också räknas juridiska frågor kopplade till bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Dessa regleras i bostadsrättslagen.

Den speciella fastighetsrätten är det rättsområde som handlar om olika myndighetsbeslut som påverkar äganderätten till fastigheter. Viktiga lagar inom den speciella fastighetsrätten är fastighetsbildningslagen, som reglerar bland annat avstyckning och sammanläggning av fastigheter, plan- och bygglagen, som reglerar bland annat detaljplaner och bygglov och olika lager som kan tvinga någon att avstå äganderätt till en fastighet, till exempel expropriationslagen eller ledningsrättslagen. Även miljörätten kan räknas till den speciella fastighetsrätten. Läs mer om fastighetsjurist.

Olika begrepp inom fastighetsrätten

  • Fast egendom
  • Fastighetsköp
  • Lagfart

Kontakta oss idag för konsultation