Fastighetsrätt / Entreprenadrätt

Fastighetsrätt som fastighetsjurist och fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsrätt är det rättsområde som reglerar nyttjande, köp och ägande av fast egendom. Dessa fastighetsrättsliga frågor regleras i stor utsträckning i jordabalken.

Fastighetsrätten kan delas upp i två olika områden, allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt.

 • Allmän fastighetsrätt rör regler kring köp, hyra och arrende av fastigheter (vilket sammanfattas i jordabalken).
 • Speciell fastighetsrätt hanterar bl a regler för fastighetsbildning, fastighetsplaner, expropriation, miljö entreprenadrätt, m.m.

Alla ärenden inom fastighetsrätt och entreprenadrätt

Vi företräder såväl privatpersoner som företag och myndigheter och organisationer. Vi arbetar inom samtliga fastighetsrelaterade frågor som t.ex. vid fastighetsöverlåtelser, entreprenader, expropriationer, hyra, arrende, planärenden, vid tvister om fel i fastighet, vid hyrestvister samt upprättande av köpebrev.

Några av våra huvudsakliga områden är:

 • Lokaltvister
 • Hyrestvister
 • Bygglovsärenden

Vi hjälper fastighetsbolag som sysslar med fastighetsutveckling och projektering med att identifiera risker och förebygga problem.

Vi finns där för dig när du behöver hjälp med fastighetsrättsliga frågor. Behöver du t.ex.hjälp med förvärv av fastigheter, expropriation, exploatering, frågor om plan- och bygglagen, finansiering, upplåtelse eller hyressättning?

Vi företräder även bostadsrättsföreningar vid:

 • Förvärv av fastigheter
 • Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 • Likvidering vid ombildning av bostadsrättsföreningar till äganderätt
 • Övriga tvister inom fastighetsrätt

Tvister rörande fastighetsrätt som fastighetsjurist

Tvister rörande fastighetsrätt är och blir ofta tekniskt komplicerade och att det därför är viktigt att du redan från början ser till att ta fram såväl all nödvändig dokumentation som t.ex. ett gediget tekniskt underlag.

Juridiken inom fastighetsrätt avviker något från gängse, mer renodlade juridiska problemställningar. Det är därför viktigt att du anlitar en jurist som har erfarenhet av frågor rörande just fastighetsrätt.

Dokumentation som du kan komma att behöva i fastighetsrättsliga frågor

När du vänder dig till en jurist med frågor rörande hyresrätt, fastighetsrätt, bostadsrätt, arrende eller andra bostadsrelaterade frågor så kan följande dokument vara av intresse för din jurist:

 • Köpeavtal
 • Hyresavtal
 • Avtal om arrende
 • Fastighetsbeteckning
 • Lagfart
 • Pantbrev
 • Bygglovshandlingar
 • Domar
 • Stämningsansökan
 • Servitut

Fastighetsjurist – Vi är en specialist inom fastighetsrätt

Som fastighetsjurist så har vi lång erfarenhet av fastighetsrätt, både inom kommersiellt syfte såsom privata. Vi kan hjälpa dig med t.ex.:

Förvärv av fastigheter

Om du vill förvärva en fastighet, oavsett om det är i privat eller kommersiellt syfte, så har du mycket att vinna på att anlita en advokat med goda kunskaper inom fastighetsrätt. Om du låter en kunnig jurist hjälpa dig med planering och förhandlingar så kan du förvissa dig om att chansen att göra en trygg och affär ökar.

Fastighetsförsäljning

Vare sig det rör sig om en bostad, en hyresfastighet eller en kommersiell fastighet så kan vi hjälpa dig att värdera din fastighet och förhandla med köpare vid en försäljning. Vi hjälper dig helt enkelt att göra en bra affär.

Due Diligence

Due diligence är en besiktning av ett objekt, i detta fall någon form av fastighet, som ligger ute till försäljning. Det kan vara en villa, ett hyreshus, en företagslokal etc. Genomför Due diligence och förvissa dig om att du har all nödvändig information om objektet ifråga. Du får därigenom också bättre möjlighet att bedöma eventuella vinster och risker med en affär. Du får också bättre förutsättningar för att förhandla om priset.

Överlåtelseavtal

När en fastighet byter ägare, var sig det sker genom försäljning eller gåva, så skall ett överlåtelseavtal alltid upprättas. Vid försäljning upprättas ett köpebrev och vid gåva krävs ett gåvobrev. Våra jurister hjälper dig med att skriva ett korrekt överlåtelseavtal.

Förvaltningsavtal

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har mycket att vinna på att se över sina avtal gällande förvaltning. Vi kan hjälpa dig med att antingen omförhandla ert förvaltningsavtal med er befintliga förvaltare eller att finna en ny förvaltare och skriva ett avtal som bättre motsvarar era behov.

Hyresavtal

Våra jurister kan hjälpa såväl fastighetsägare som privatpersoner att skriva korrekta hyresavtal. Ett hyresavtal, där alla villkor för uthyrningen anges, upprättas alltid mellan parterna när en bostad eller lokal hyrs ut. Detta för att undvika att tvister uppstår.

Byggfel och fuskbygge

Har du anlitat ett byggföretag eller en hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad men gjort den tråkiga erfarenheten att uppdraget inte har utförts fackmässigt? Vi kan hjälpa dig att få rätt, antingen genom förhandling eller i rätten.

Dolda fel

Om du upptäcker dolda fel i ditt hus eller bostadsrätt så kan du ha rätt att kräva prisavdrag eller skadestånd från säljaren. Du kan t o m i vissa fall ha rätt att häva köpet.

Behöver du hjälp i olika fastighetsrättsliga frågor?

Välkommen till Rättsakuten AB!

Våra jurister har omfattande erfarenhet av fastighetsrättsliga ärenden. Vi kan hjälpa dig med alla faser av en fastighetstransaktion. Från strukturering och finansiering av projektet till hanteringen av eventuella tvister inom fastighetsrätt.

Vi biträder t.ex. såväl hyresgäster som hyresvärdar i frågeställningar som rör hyra av lokaler. Tala med en fastighetsjurist om du har frågor som rör fastighetsrätt.

Kontakta oss idag för konsultation