Allmänna villkor

När du anlitar oss blir våra allmänna villkor tillämpliga på avtalet. Nedan kan du läsa om några av de viktigaste delarna i de allmänna villkoren. Fyll i namn och e-post så skickar vi en kopia på våra allmänna villkor.

Kommunikation

Att vi har en bra kommunikation med kunden är avgörande för att uppdraget ska lyckas och därför reglerar Rättsakutens allmänna villkor detta på olika sätt. Det är viktigt att vi har kontaktuppgifter som gör att vi kan nå kunden och det är viktigt att kunden lämnar så kompletta och korrekta uppgifter som möjligt om ärendet.
Rättsakutens allmänna villkor reglerar också vårt ansvar för de uppgifter som kunden lämnar. Sekretess råder för de uppgifter som kunden lämnar till oss.

Arvode

Många av bestämmelserna i Rättsakutens allmänna villkor reglerar arvodet. Det viktigaste att komma ihåg för kunden är att det vanligaste är timarvode och att Rättsakuten tar betalt för all tid som läggs på ett uppdrag. Timtaxan är 3 000 kronor exklusive moms för företag och 2 500 kronor inklusive moms för privatpersoner.
För mindre uppdrag, såsom uppdrag att skriva ett avtal eller uppdrag ett göra en rättsutredning, kan vi avtala om ett fast pris.
De allmänna villkoren reglerar också hur vi tar betalt. Det vanligaste är att vi fakturerar varje månad i efterhand. Om det är fråga om fast pris fakturerar vi antingen enligt en överenskommen betalningsplan eller vid slutleverans.
I de allmänna villkoren finns också regler om hur vi tar betalt om kunden har rättsskydd eller beviljas rättshjälp. I dessa fall fakturerar vi varje månad den andel som kunden själv ska betala, till exempel självrisken på rättsskyddsförsäkringen och rättshjälpsavgiften.

Om vi blir oense

En viktig del i Rättsakutens allmänna villkor är bestämmelser om vad som händer om vi blir oense, om kunden inte är nöjd med tjänsten eller om kunden inte betalar.
Tvister med anledning av uppdragsavtalet avgörs genom skiljedom med tillämpning av svensk rätt.
Om vi genom uppdraget orsakar kunden ekonomisk skada är vårt ansvar begränsat till arvodet, dock maximalt en miljon kronor. Ansvaret omfattar normalt inte skador som tredje man lider eller skador i form av skatter.

Fyll i namn och e-post så skickar vi våra allmänna villkor!