Allmänna villkor

Dessa villkor gäller Rättsakuten AB (Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Rättsakuten AB med reg.nr 559078-2131) som är en juristbyrå med kontor på Valhallavägen 128, 114 44 Stockholm. Postadressen är Box 4027, 10261 Stockholm.

Rättsakuten AB är ett politiskt och religiöst oberoende konsultbolag. Vi välkomnar alla klienter oavsett härkomst eller religion. Vi har rätt att representera privata klienter i egenskap av, bland andra, rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, svarandeombud eller kärandeombud. Vi åtar oss uppdrag för privatpersoner som boutredningsman, och för organisationer som svarandeombud eller kärandeombud över hela landet.

Vår huvudkompetens är svensk rätt, men vi kan hjälpa klienter även i främmande jurisdiktioner, eller i Sverige med utländsk rätt med biträde av kompetent juridiskt ombud från aktuell jurisdiktion.

Rättsakutens mål

Rättsakutens mål är att erbjuda kunden bästa möjliga hjälp som juridiskt ombud i tvistemål, brottmål och familjerätt samt med ekonomiska spörsmål.

Vår arbetsmetodik

Rättsakuten anpassar sin arbetsmetod efter klienten och rättsproblemet som står för handen i syfte att erbjuda den mest ändamålsenliga konsulttjänster för kunden.

Vi väljer den bästa laguppställningen för varje uppdrag. Under uppdragets gång kan förändringar komma att äga rum beroende på en kombination av vad som är lämpligast och om uppdragets omfattning utökas, minskas eller ändrar karaktär på annat sätt.

Dessa villkor gäller alla medarbetare på Rättsakuten.

Villkorsändringar

Alla uppdrag som Rättsakuten har antagit är föremål för dessa allmänna villkor. Ändringar kan göras, det är alltid den senaste och aktuella versionen som finns på hemsidan.

Arvoden och kostnader

Rättsakutens arvderingsmodeller är 1) timarvode 2) provision 3) fast arvode. Om inget annat avtalas med klienten är det timarvode som gäller.

Rättsakuten kan på kundens begäran göra en uppskattning av arvodet och kostnaderna för uppdraget. Under vissa omständigheter kan ett takarvode eller särskilt arrangemang, t.ex. en kombination av arvoderingsmodellerna 1–3 ovan.

Arvodets storlek beror främst på nedlagd tid, graden av specialistkunskap för att lösa uppdraget, uppdragets värde, det slutliga resultatet samt eventuella risker som bolaget och dess personal utsätts för.

Kostnader för stämningsansökningar och andra avgifter till domstolen lägger Rättsakuten oftast ut för och debiterar på faktura. Vi kan be om förskott eller skicka er en faktura för betalning.

Priser för juridisk rådgivning

Rättsakutens timtaxa är 3000 kr exklusive moms för företag.
Rättsakutens timtaxa är 2500 kr inklusive moms för privatpersoner.

För varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.

All tid för ett uppdrag debiteras.

Rättshjälp

Rättsakuten kan söka rättsskydd för privatpersoner. Rättshjälpsavgiften beräknas utifrån sökandens ekonomiska förutsättningar som inkomst, skulder, kapital, försörjningsplikt osv. Rättshjälpsavgiften varierar från 2 till 40% av det totala beloppet som tvisten uppgår till. Timkostnadsnormen för 2018 är 1 359 kr exklusive moms.

Rättsskydd

Rättsakuten kan söka rättsskydd för företag och privatpersoner. Om du beviljas rättsskydd betalas mellanskillnaden mellan vårt arvode och det som ersätts av försäkringsbolaget. Vanligtvis är självrisken 20% av den del som ersätts av rättsskyddet.

Fakturering

Om inget annat avtalas i början av uppdraget kommer fakturering ske månadsvis.
Vi kan ställa en ”a conto” faktura som utgör förskottsbetalning mot vilken löpande arvode och kostnader dras av månadsvis.

Företag och organisationer faktureras normalt med 10 dagars betalning efter fakturadatum.
Privatpersoner faktureras normalt med 30 dagars betalning efter fakturadatum.

Fakturor som ställts ut av Rättsakuten kommer att debiteras dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till datum för betalning efter en räntesats om fem procent per månad utöver referensränta.

Klientkontroll och information

Rättsakuten kan vara förpliktigade enligt lag att känna sina kunder vilket innebär att vi måste lära känna våra kunders rätta identitet och hur ägandeförhållanden ligger till i bolag vi företräder.

Rådgivning

Rådgivningen är avsedd för det enskilda uppdraget – enligt de uppgifter och instruktioner som ni har gett oss. Det innebär att råden inte kan anpassas efter andra uppdrag eller förhållanden än vilket det lämnades för. Råden vi har givit vid en viss tidpunkt kommer vi inte att uppdatera enligt ändringar i rättsläget, om inget annat överenskommits

Vi kan lämna råd i vår egen jurisdiktion, samt Europarätt. Vi bidrar gärna med att hitta juridisk expertis från andra jurisdiktioner.

Ansvarsbegränsning

Rättsakutens ansvar för ren förmögenhetsskada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar arvodet för uppdraget dock max två miljoner kronor.

Rättsakutens ansvar för Er skada skall reduceras med alla belopp som kan erhållas av en försäkring.

Rättsakuten har inget ansvar gentemot tredje man som baseras på er användning av råd eller dokument från Rättsakuten.

Rättsakuten kan inte ansvara för att fastställda tidpunkter hålls på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

Om vi, på Er begäran, avtalar att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller dokument som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot Er.

Vid skatterådgivning omfattar vårt ansvar inte skatter som Ni ska betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att Ni kunde ha nått Era affärsmål genom att tillämpa en alternativ struktur eller metod utan extra kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.

Samarbete med andra rådgivare

Om vi rekommenderar, anlitar, eller instruerar andra rådgivare, utanför Rättsakuten, skall de inte anses som en del av Rättsakuten. Vi tar inget ansvar för de råd som de ger till er, om vi inte har avtalat något annat.

Kommunikation

Kommunikation med klienter och tredje part sker genom epost, telefon och andra elektroniska medel.

När ni skickar epost till Rättsakuten, vänligen se till att de har kommit fram, via telefon, för det fall att mejlet har fastnat i något av filtren.

Immateriella rättigheter och sekretess

Rättsakuten har upphovsrätt till materialet vi producerar för våra klienter, men ni har rätt att använda materialet för det avsedda ändamålet.

Rättsakuten skyddar den information som ni lämnar till oss.

Efter avklarat uppdrag kan vi komma att använda materialet i marknadsföringssyfte.

Om vi samarbetar med andra rådgivare har vi rätt att lämna ut information som vi anser vara relevanta för rådgivaren för att kunna utföra tjänster för Er.

Förfarandet vid klagomål och krav mot oss

Rättsakutens mål är att ni ska vara nöjd med våra tjänster och att vi når, eller helst överträffar Era förväntningar. Om ni har klagomål eller är missnöjda ber vi Er att omedelbart meddela Rättsakuten så vi kan undersöka och besvara Era frågor.

Kontakta oss