Om du vill stämma någon är en viktig fråga vart du ska skicka stämningsansökan. Om du skickar till fel domstol kan din talan i värsta fall avvisas. Läs nedan om vad som är allmänt forum i tvistemål och vilka särskilda fora som finns.

Rätt forum

Den domstol som är behörig att döma i en tvist brukar kallas rätt forum eller laga domstol. Det finns många olika möjliga fora och det beror också på vilken slags tvist det är. I denna text behandlas tvistemål vid tingsrätt.

Sverige är uppdelar i olika domsagor, vilket är områden som hör till en specifik tingsrätt. För att veta vilken tingsrätt som är rätt forum ska man alltid svara på en fråga som leder fram till en viss plats. Sedan ser man vilken tingsrätts domsaga som denna plats ligger i.

Svarandens hemvist är allmänt forum

Huvudregeln i tvistemål är att rätt forum är den tingsrätt i vars domsaga svaranden har sin hemvist. Det gäller både om det är en fysisk person och om det är en juridisk person, till exempel ett bolag eller en förening.

När det gäller fysiska personer så är det avgörande var personen varit folkbokförd den 1 november föregående år. Om en person inte har någon folkbokföringsort föregående år så görs en bedömning av personens faktiska hemvist och det kan påverkas av till exempel var man stadigvarande vistas, var man arbetar och var man har sin familj.

När det gäller juridiska personer så är det avgörande var styrelsen har sitt säte.

Hemvist utomlands

I vissa mål har svaranden hemvist utomlands. Det kan ändå finnas skäl att målet ska prövas av svensk domstol och då finns det tre olika alternativ. Om svaranden har egendom i Sverige så är platsen där egendomen finns avgörande. Också om tvisten rör viss lös egendom så är platsen där egendomen finns avgörande. Om tvisten rör ett avtal, så är platsen där avtalet ingåtts avgörande.

Alternativ till hemvist

Även om svaranden har hemvist i Sverige så kan andra forum blir aktuella, så kallade särskilda fora. Ett sådant forum kan vara tvingande, vilket betyder att det inte finns möjlighet att stämma där svaranden har sin hemvist. Ett sådant forum kan också vara alternativt, vilket betyder att man kan välja detta eller svarandens hemvist.

Det finns tre viktiga tvingande fora:

  1. Fastighetsforum – Om tvisten rör äganderätten eller nyttjanderätten till en fastighet, så är platsen där fastigheten ligger avgörande.
  2. Arvsforum – Om tvisten rör arv eller testamente, så är platsen där den döde hade sin hemvist avgörande.
  3. Bodelningsforum – Om tvisten rör bodelning mellan makar eller sambor, så kan käranden välja någon av platserna där makarna eller samborna har sin hemvist.

Sedan finns det fyra viktiga alternativa fora:

  1. Kontraktsforum – Om tvisten rör ett avtal, så kan platsen där avtalet ingåtts vara avgörande.
  2. Skadeståndsforum – Om tvisten rör skadestånd, så kan platsen där den skadegörande handlingen ägde rum vara avgörande.
  3. Fastighetsforum – Om tvisten på vissa andra sätt rör en fastighet, så kan platsen där fastigheten ligger vara avgörande. Det är till exempel fallet vid skada på en fastighet eller arbete som utförts på en fastighet.
  4. Konsumentforum – Om det är en tvist mellan en konsument och en näringsidkare och om tvisten rör ett så litet belopp att den ska handläggas som ett så kallat småmål, så kan konsumenten välja att stämma näringsidkaren där konsumenten har sin hemvist.

Kontakta Rättsakutens jurister!