Om du är i en vårdnadstvist, så kanske du har fått frågor från socialtjänsten och deltagit i en vårdnadsutredning. Läs nedan om vad en vårdnadsutredningen egentligen är och vilket värde som socialtjänstens slutsatser får i vårdnadstvisten.

Vad är en vårdnadsutredning?

Domstolen har en skyldighet att utreda frågor om vårdnad, boende och umgänge i vårdnadstvister. Denna utredningsskyldighet gäller även om föräldrarna är överens. Syftet är skydda barnet genom att göra en objektiv bedömning av vad som är bäst för barnet.

Som ett led i sin utredningsskyldighet riktar sig domstolen oftast till socialnämnden. Domstolen kan välja mellan att bereda socialnämnden tillfälle att yttra sig eller att förelägga socialnämnden att inkomma med ett skriftligt yttrande. Om föräldrarna tvistar om vårdnad, boende eller umgänge ska domstolen som regler förelägga socialnämnden att inkomma med ett yttrande, men det är ingen skyldighet.

Det skriftliga yttrande som socialnämnden sedan skickar till domstolen kallas för en vårdnadsutredning. Ofta behandlar utredningen alla frågor – vårdnad, boende och umgänge och kallas då för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. I vissa fall behandlar utredningen bara vissa frågor och kallas för boendeutredning eller umgängesutredning. Ibland utförs utredningen utifrån en särskild modell – Barnets behov i centrum (BBIC) – och kallas då för BBIC-utredning. Ibland begränsar domstolen utredningen till att bara gälla vissa frågor, till exempel barnets vilja.

Vem gör en vårdnadsutredning?

Det är som sagt socialnämnden som föreläggs att inkomma med ett yttrande. Socialnämndens roll är dock bara att vara arbetsgivare. Oftast är det en eller flera socialsekreterare på kommunen som gör utredningen. I vissa fall kan socialnämnden uppdra åt en extern utredare att göra utredningen.

Oftast är det socialnämnden i barnets hemkommun som föreläggs att inkomma med ett yttrande. Om den ena förälder bor i en annan kommun eller om barnet nyligen flyttat kan utredningen ske i samråd med den andra kommunen. Det anses dock bäst att det inte görs flera olika utredningar.

Hur lång tid tar en vårdnadsutredning?

Domstolen ansvarar för att en vårdnadsutredning sker skyndsamt och oftast bestämmer domstolen en tid då socialnämndens yttrande ska ha inkommit till domstolen. Den tid som socialnämnden får på sig får inte bestämmas till mer än fyra månader. Om det finns särskilda skäl får domstolen sedan besluta att tiden förlängs.

Vilket värde tillmäts en vårdnadsutredning i en vårdnadstvist?

Socialnämndens bedömningar och slutsatser i vårdnadsutredningen har stor betydelse för utgången i vårdnadstvisten. Därför är det viktigt att utredningen är klar och tydlig och om det inte är olämpligt ska utredningen därför lämna förslag till beslut.

En vårdnadsutredning utgör processmaterial i domstolen. Det betyder att olika referenspersoner inte behöver vittna i domstolen. Istället kan parterna åberopa de utsagor som lämnats i utredningen.

Domstolen ska göra en egen analys och bedömning av omständigheterna i målet och domstolen bestämmer vilket värde som ska tillmätas slutsatserna och bedömningarna i vårdnadsutredningen. I praktiken följer domstolarna dock ofta rekommendationerna som socialnämnden lämnar.

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!