Transport av personer/varor är en lågmarginalbransch varför det är av vikt att identifiera och förebygga risker och därmed undvika onödiga kostnader.

Normalt sett tar ett åkeri över en befintlig depå för sin verksamhet varvid det är viktigt att så snart som möjligt göra en riskanalys av depån i befintligt skick. Syftet med en sådan analys är att redan från början identifiera och förebygga eventuella risker som kan orsaka skador som i förlängningen medför onödiga kostnader för åkeriet.

Nedan kommer vi att beskriva olika moment avseende riskbedömning av depån som Rättsakuten kan erbjuda.

Depåns grundutformning avseende:

 • Uppställning av fordon
  • Tillgänglighet
  • In-/utkörning
  • Brandrisk
  • Utrymning
 • Enkel åtgärd – snabbt resultat
  • Måla upp streck för parkering – minskar parkeringsskador
  • Bestämma regler för hur man kör på depå – minskar kollision på depå
  • Hastighetsövervakning på depå – minskar kollision på depå
  • Märka upp/ta bort ”farliga föremål” – minskar påkörning av fasta föremål
  • Skyltar med regler vid infart – informera externa parter om vilka regler som gäller inom enskilt område
 • Bränsledepå
  • Placering av tank
  • Rutiner vid tankning
 • Enkel åtgärd – snabbt resultat
  • Rätt placering minskar risken för följdskador vid en olycka
  • Rätt rutiner minskar risken för felhantering och svinn
 • Verkstad
 • Personalutrymme/administration
 • Parkering för privata fordon
 • Övervakning
 • Fartbegränsande åtgärder
 • Utmärkning av hinder

Förbättringspotential:

 • Kartlägga behov av förändringar
  • Ta fram kostnadsförslag

Försäkringsbolag:

 • Uppvisa riskbedömning – förebyggande åtgärder
 • Visa plan för skadearbete på depån
En riskbedömning är av stor vikt för att identifiera och förebygga risker som annars medför onödiga kostnader för åkeriet

En riskbedömning är av stor vikt för att identifiera och förebygga risker som annars medför onödiga kostnader för åkeriet

Varför är en riskbedömning av verksamheten bra för åkeriet?

Transport av personer/varor är en lågmarginalbransch varför det är av vikt att identifiera och förebygga risker och därmed undvika onödiga kostnader. Den viktigaste tillgången i verksamheten är personalen varför en kartläggning av den befintliga personalhanteringen i syfte att identifiera områden för förbättringar.

Många verksamheter nyttjar underleverantörer för olika delar av verksamheten och det är inte sällan som avtalen med underleverantören ej reglerar skador orsakade av dem. Ett otydligt avtal kan leda till att verksamheten tvingas ta kostnader för andra aktörers bristfälliga agerande.

Nedan kommer vi att beskriva olika moment avseende riskbedömning för verksamheten som Rättsakuten kan erbjuda.

Personal:

 • Rutiner för rekrytering
 • Utbildningsplan
  • Grundutbildning
  • Uppföljning av utbildning
 • Skadehantering
 • Rapportering
 • Statistik
 • Uppföljning
  • Upptäcka ”hotspots” i trafikmiljön
  • Utifrån statistik göra upp handlingsplaner
  • Identifiera skadeorsaker in trafikmiljön som kan härledas till ”felaktigt utförande” vilket i sin tur kan leda till grund för att bedriva regress mot väghållare/kommun/annan part

Försäkringsbolag:

 • Uppvisa riskbedömning – förebyggande åtgärder
 • Visa plan för skadearbete – förebyggande och hantering av skador
 • Statistik

Avtal:

 • Rättsakutens avtalsjurister kan hjälpa till med att granska såväl befintliga som nya avtal samt bistå med att upprätta avtal som rör verksamheten.
 • När ett avtal med en underleverantör tecknas är det av vikt att det i avtalet tydligt framgår vilka försäkringar underleverantören har avseende skador orsakade av deras personal.
  • Ta fram tydlig gränsdragningslista
 • Externa parter som bistår verksamheten, t ex bärgare, verkstad och liknande och ej har avtal.
  • Eventuella skador regleras via försäkring och regress.

Sammanfattning – Varför göra en riskbedömning av depå och verksamhet?

För ett åkeri är såväl befintlig verksamhet som nystartad eller utökad verksamhet ofta en mycket stor affär. För att skydda sig själv i samband med uppstart och den fortsatta dagliga verksamheten är det därför ofta en väldigt stor fördel för åkeriet att anlita en sakkunnig för att genomföra en riskanalys. Rättsakuten vill understryka att arbetet med en riskanalys görs i samarbete med åkeriet då de har specialkompetens om sin verksamhet och Rättsakutens jurister har kompletterande expertkunskaper och den juridiska kompetensen.

Syftena med analysen kan vara flera men den vanligaste är att identifiera risker i form av fasta installationer, den dagliga verksamheten och i viss mån även beteende.

Att genomföra en riskanalys är första steget i att förbättra verksamheten såväl ekonomiskt som ur ett generellt förbättringsperspektiv. För att lyckas uppnå en märkbar förbättring under tid är planering och uppföljning två viktiga komponenter.

Rättsakuten kan ge råd och bistå åkerier med att minska verksamhetens kostnader!

Rättsakuten finns tillhands för det åkeri som har funderingar över hur man säkrast bedriver en verksamhet utan onödiga kostnader. Vi kan hjälpa er att hantera risker och följa upp skador under det att ni koncentrerar er på den dagliga verksamheten.

Det är inte ovanligt att det uppstår tvister i samband med skador och avvikelser som blir mycket kostsamma för åkeriet så det är en mycket god idé att i förväg kontakta en erfaren jurist som kan ge säkra råd om risker och avtal. Rättsakuten välkomnar kontakter från intresserade åkerier.