Om du har lämnat en oriktig uppgift vid deklarationen så riskerar du att vara tvungen att betala skattetillägg. Det är dock möjligt att undvika skattetillägg genom att på eget initiativ rätta den oriktiga uppgiften, så kallad självrättelse. Läs om vad som avses med självrättelse och hur det går till.

Sanktionsklausuler

Eget initiativ (Självrättelse)

Bestämmelserna om självrättelse finns i 49 kap 10 § skatteförfarandelagen. Där framgår att skattetillägg inte får tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgifter eller informerat om att skatteavdrag inte har gjorts.

Det finns en liknande formulering i skattebrottslagen. Den innebär att om man på eget initiativ (självrättelse) rättar de felaktiga uppgifter man lämnat, så slipper man sanktioner, vilket innebär att man inte kan blir dömd för skattebrott.

Med ”eget initiativ” eller självrättelse avses utan påverkan från Skatteverket. Du ska med andra ord inte känna till eller ha anledning att tro att Skatteverket har upptäckt felet eller kommer att upptäcka felet.

Det är lättare att berätta när en rättelse inte sker på eget initiativ:

  • Om Skatteverket har ställt en fråga till dig som har ett samband med den oriktiga uppgiften, så kan du inte längre göra en självrättelse.
  • Har inlett en revision av dig, så kan du inte längre göra en självrättelse.
  • Skatteverket har inlett en så kallad generell kontroll, det vill säga en närmare kontroll av en viss bransch eller en viss fråga, och om den oriktiga uppfiten har samband med den generella kontrollen, så kan du inte göra en självrättelse senare än två månader efter att Skatteverket offentliggjort ett meddelande om den generella kontrollen på sin webbplats.

Med andra ord är det bra om man, så fort man inser att man gjort ett misstag eller ångrar att man gjort ett avdrag eller inte redovisat en inkomst, rättar detta. Det är också bra att hålla koll på Skatteverkets webbplats, eftersom det går att rätta ett fel som är kopplat till en generell kontroll, om man gör det inom två månader.

Ingen självrättelse efter lång tid

Om det är gamla uppgifter så behövs ingen rättelse på eget initiativ. Huvudregeln är att uppgifter som ligger mer än sex år tillbaka i tiden inte behöver rättas. Skatteverket kan nämligen inte ompröva tidigare beslut än så. Det kan dock vara bra att vara medveten om att preskriptionstiden för vissa grova skattebrott är tio år, så även om du inte riskerar att påföras skatt, så kan du riskera skatt. Som framgår ovan så kan en självrättelse också innebära att man undgår att straffas för skattebrott.

Hur går självrättelse till?

Det finns inga formkrav för hur en rättelse på eget initiativ ska gå till. Du kan därför lämna uppgifterna muntligt, men det är alltid bättre att lämna dem skriftigt.

Det måste vara tydligt vilka uppgifter som rättas. Som huvudregel ska du ange vilket år eller vilken period som avses. Om det är en enstaka händelse, till exempel en försäljning av en fastighet, så är det inte lika noga att ange period. 

Även i övrigt måste rättelsen vara så tydlig att Skatteverket kan fatta ett korrekt beslut. Ta med det underlag som finns och sammanställ dina inkomster för perioden. Skriv att du rättar tidigare uppgifter och begär en omprövning av tidigare beslut. 

Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!