Lagrådsremissen ”Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 innehåller två meningar som ger regeringen extraordinära befogenheter i fredstid. Lagrådsremissen sammanfattas i dessa två meningar nedan:

  1. förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska för-hållanden, om det av smittskydds-skäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19, och
  1. samverkan och inbördes handel eller omfördelning av läke-medel och medicinsk utrustning när det gäller regioner och kommuner, om det i syfte att upprätthålla ett effektivt smittskydd behövs för att hantera spridning av viruset. Beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av första stycket 1 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det behövs för att tillgodose rätten till dom-stolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ger regeringen befogenheter liknande Krigsdelegationen. Sverige saknar en funktionell lagstiftning för kristider.  Coronavirusets inverkan på Sverige är en kris i form av en pandemi.

Regeringsformen kap 15 Krigsdelegationen ger riksdagen möjlighet att sammankallas och utse en krigsdelegation att leda riket i riksdagens ställe.  Detta är en mekanism som är helt anpassad för krigsförhållanden där riksdagen kan vara förhindrad att sammankallas på vanligt sätt.

Smittskyddslagen har nu blivit arenan för regeringens extraordinära befogenheter.

De två meningarna som ger regeringen extraordinära befogenheter i relation till smittskydd är en ny typ av lagstiftning som vi inte har sett i Sverige tidigare. Riksdagen ska retroaktivt kunna häva beslut som regeringen har fattat i kraft av denna lagstiftning. Regeringen ska få de extraordinära befogenheterna i tremånadersperioder, möjlighet till förlängning finns.

Företagare kan nu förvänta sig att deras bolag eller deras hela bransch stängs ner eller råkar ut för förelägganden.  Vi vet ännu inte vad detta innebär, i andra europeiska länder har t.ex. hela branscher stängts.   Den som drabbas kommer med största sannolikhet kunna begära skadestånd på skadeståndsrättsliga grunder av staten.  Eller så reglerar regeringen en ersättningsmekanism i förväg för att inte kön till att väcka talan mot staten ska bli för lång.

Bristfällig beredning bådar inte gott för företagares rättssäkerhet

Det finns flera problem med denna lagrådsremiss:  Beredningen är bristfällig, 24 timmar dessutom på en helgdag – lördagen den 4:e april är inte tillräckligt för att kunna svara på ett tillfredsställande sätt.  Den reglerar inga ersättningar till företag eller individer som drabbas av stängning eller förelägganden. Konsekvenserna av lagen är bristfälligt utredda, på en halv sida finns några  En annan invändning är att de aktuella befogenheterna skulle kunna rymmas i befintlig smittskyddslag, med eventuella kompletteringar av de 55 riksdagsledamöter som de facto är beredda att styra riket för att fatta snabba beslut. Rättsakuten stämmer in i advokatsamfundets kritik att formuleringen att riksdagen i efterhand ”snarast” ska pröva föreskrifter som meddelats av regeringen till att den ”omedelbart” skall göra detta. Det går att förklara sig i förarbetena vad snarast innebär.

Bristfällig krislagstiftning ger extraordinära befogenheter till regeringen

Företagare har anledning att vara vaksamma över ytterligare en riskfaktor – regeringens reglering. Individer har likaså anledning att bli varse att de kan blir förelagda åtgärder.   Sammantaget är lagen en reparation av bristfällig krislagstiftning – detta borde otaliga utredningar av smittskyddet ha kunnat fundera ut tidigare för att undvika denna panikberedning. Det är inte lysande statsmannaskap som skyddar individens rättssäkerhet vi tar del av i denna lagstiftning.

Rättsakutens skadeståndsjurister processar mot stat, kommun och landsting.  Tveka inte att kontakta oss om du drabbas av förelägganden eller åtgärder som inte är korrekta eller proportionerliga.  Vi har bra koll på skadeståndsprocessande mot det allmänna, ta reda på mer här.

Se sammanfattning på video här nedan: