Våra tjänster

Rättsakuten hjälper såväl företag som privatpersoner.

Företag

Vi åtar oss uppdrag från företag inom affärsjuridikens område. Ett urval av de tjänster vi erbjuder kan läsas nedan. Kontakta oss för vilka tjänster ditt företag står i behov av. Till exempel som undervisning i juridik och ekonomi för anställda och chefer. Vi täcker områden som avtalsrätt, immaterialrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt. Ni är välkomna att höra av er för skräddarsydd kurs.

Företag

Tvist

Behöver ni väcka talan mot affärskontakt? Vi skriver en vinnande stämningsansökan och driver era krav hela vägen i mål. Har ni blivit stämda? Vi bistår er med ett välplanerat försvar oavsett i vilket domstol käranden har valt som forum.

Skiljedom

Tvistelösning i skiljedomstol. Vi kan processa mål med skiljedom för svenska och internationella klienter. Vi representerar dig i Stockholms handelskammares skiljedomstol.

Bolagsrätt och företagsvärdering

Värdering av företag inför företagssammanslagningar, försäljning samt säkerställande av t.ex. beslut, kallelser, styrelseärenden och aktieemissioner. Assistans för genomförande av bolagsstämmor och styrelsemöten. Vi tar uppdrag som styrelseledamöter och styrelseordförande och – suppleanter i ditt aktiebolag. Startande av bolag t.ex. i Skottland, Delaware med tilläggstjänster. Förmedlande av lagerbolag.

Compliance

Vi kontrollerar er verksamhets harmoniering med svenska, EU-rättsliga och internationella normer. Vi erbjuder tjänsten för såväl myndigheter som privata företag som banker och finansinstitut.

Fastighetsrätt

Lokaltvister, hyrestvister och bygglov. Vi hjälper fastighetsbolag som sysslar med fastighetsutveckling och projektering för att identifiera risker och förebygga problem.

Entreprenad

Avtal mellan beställare och entreprenör, konsumententreprenader, standardavtal och ändring av avtal samt entreprenadtvister.

Hantverkartvister

Vi representerar dig som är hantverkare när kunden håller inne betalningen och du måste väcka talan.

Arbetsrätt

Vi representerar dig och dina krav på ett övertygande sätt. Arbetsgivare – vi löser tvisten på ett kostnadseffektivt sätt för er.

Juridisk hälsocheck för företag

Vi erbjuder också en juridisk hälsocheck för företag där vi går igenom alla företagets avtal t.ex. – anställningsavtal, leverantörs- och kundavtal, immaterialrätt, försäkringar osv., för att identifiera brister och svagheter. Vi kan även skriva Soft law avtal mellan moder- och dotterbolag och eller andra konstellationer av organisationer.

Riskanalys för företag

Vi erbjuder att göra en heltäckande riskanalys av ert företags verksamhet. Riskanalysen inkluderar förutom en juridisk hälsocheck även en finansiell analys och en genomgång av företagets säkerhet i vid bemärkelse såsom skalskydd, säkerhetsrutiner och IT-säkerhet. Vi anpassar säkerhetsanalysen efter företagets behov och budget.

Rapportskrivning till din organisation

Rättsakuten har erfarenhet av analyser av svenska och internationella projekt för FOA nu FOI och SKI nuvarande SSM. Vår kompetens sträcker sig från säkerhetspolitik, kärnkraftssäkerhet, IT-säkerhet och säkerhet i vid bemärkelse.

Affärskonsult: Processanalys och -effektivisering för företag

Vi kan även hjälpa er att analysera och effektivisera företagets processer. Vi benchmarkar mot liknande aktörer i samma eller närliggande branscher för att ta bort flaskhalsarna i affärskritiska processer.

Privat

Privatpersoner

Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av tjänster inom juridik och ekonomi för privatpersonen i alla livets skeden. För den som vill ha en genomgång av alla avtal i sitt privatliv erbjuder vi en juridisk hälsocheck för privatpersoner där vi identifierar behov och kompletterar vad som saknas.

Familjerätt

Konsultation och process vid arvstvister, bodelning, skilsmässa och samboskap samt testamenten.

Boutredningsman
Rättsakuten har god erfarenhet av boutredningar i svenska såväl som internationella dödsbon.
Är ni flera i dödsboet behöver ett arvskifte genomföras. Arvskifteshandlingen är ett civilrättsligt avtal mellan dödsbodelägarna. Vi hjälper även till med bouppteckning till skatteverket. Vi kan även bistå som testamentsexekutor.

Ombud i vårdnadstvist
För barn som har föräldrar som vill separera är en smidig lösning av viktiga frågor: vem har vårdnaden, hos vem de ska bo samt var de ska vara på loven. Det går att reglera genom avtal mellan parterna. Om diskussionerna mellan föräldrarna om dessa frågor inte leder någon vart är det lämpligt att vända sig till Rättsakuten för att vi ska kunna lösa tvisten i domstol. Vi söker rättshjälp för tvisten och hjälper dig att föra din talan och tillse att dina intressen och barnets bästa i en domstolsprocess om vårdnad.

Testamente
Det är viktigt att skriva testamente oavsett vem du är. Sambor ärver inte varandra automatiskt.
Gifta behöver skydd om det finns särkullbarn. För föräldrar är det önskvärt att se till att deras barnen får sitt arv som enskild egendom. Annars kan deras make/maka/sambo få rätt till arvet vid skilsmässa eller separation. För dig som inte har barn är det viktigt att veta att din kvarlåtenskap i första hand tillfaller dina föräldrar, i andra hand dina syskon. Vill du göra ett annat val fordras testamente.

Förvaring av testamenten
Testamenten är mycket värdefulla handlingar. I Sverige finns ingen reglering om var/hur testamenten skall förvaras. Det är inte att rekommendera att förvara testamente i hemmet, eftersom den som finner det kan känna sig förfördelat och makulera det. Testamenten kan också glömmas, eller förstöras av misstag. Detta gör att testamentet med fördel förvaras på ett säkert ställe utanför hemmet. Rättsakuten kan förvara ert testamente.

Hantverkartvister

Vi representerar dig som konsument när du har en tvist med hantverkare, redan innan tvisten har nått domstol för att minska kostnaderna, men också i domstol.

Arbetsrätt

Har du en tvist med din arbetsgivare? Vi representerar dig och förhandlar med din arbetsgivare för att få tillbaka harmonin, eller för att se till att du blir utköpt ur bolaget eller organisationen.

Juridisk hälsokontroll för privatpersoner

Vi går igenom alla viktiga juridiska aspekter av ditt privatliv som äktenskapsförord och testamente, samboavtal. Vi hjälper dig formulera gåvobrev.

Rättshjälpsbiträde

Privatpersoner som har hamnat i tvist har kan söka rättshjälp i en tvist. Rättshjälp Rättshjälpen uppgår till mellan 2 och 40 % av den totala kostnaden för ert ombud. Det tar vanligtvis mindre än två veckor att få ansökan beviljad i den domstol där vi lämnar in stämningsansökan.

LVU

Rättsakuten bistår klienter vad avser ärenden om tvångsomhändertagande av barn enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Socialtjänsten har skyldighet att ingripa om det finns misstanke att ett barn far illa. Den startar en utredning för att avgöra om barnet behöver särskilt stöd på frivillig basis eller om socialnämnden ska ansöka om att barnet ska beredas tvångsvård med stöd av LVU. Barnet och föräldrarna kommer då tilldelas ett offentligt biträde som biträder dem genom rättsprocessen.

Som förälder kan du välja att Rättsakuten ska biträda dig under denna process. Socialnämnden har ansvaret för barnet och beslutar om umgänget med barnet, var barnet ska bo, och gå i skola. Placering i ett familjehem eller HVB- boende kan bli aktuellt.

Straffrätt

Rättsakuten företräder dig som har utsatt för ett brott. Vi lägger ner mycket engagemang för våra klienter som behöver hjälp i brottsmålsprocessen. Vi hjälper dig genom polisförhör och att läsa och gå igenom polisens förundersökningsprotokoll för att se om det behövs kompletteringar eller korrigeringar. Vi kan hjälpa dig att undersöka om det behövs ytterligare bevisning som åklagaren ännu inte åberopat.

Som stöd för dig i rättegången hjälper vi dig att känna dig så trygg som möjligt innan och under rättegången. Vi förklarar pedagogiskt hur rättegången går till samt vad du kan förvänta dig.
Vi bistår dig i att utforma och precisera en eventuell skadeståndstalan mot förövaren i samarbete med åklagaren. Vi företräder klienter över hela landet.

Så här når du oss