Riksdagen har antagit regeringens förslag om undantag från regler för att kunna genomföra bolagsstämma och föreningsstämma med anledning av coronaviruset

Riksdagen beslutade att ny tillfällig lag ska tillämpas för att underlätta genomförande av bolagsstämma

Riksdagen beslutade att ny tillfällig lag ska tillämpas för att underlätta genomförande av bolagsstämma

Riksdagen beslutade att ny tillfällig lag ska tillämpas för att underlätta genomförande av bolagsstämma

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolagsstämma och föreningsstämma. Den nya lagen börjar gälla den 15 april och upphör den 31 december 2020.

Coronaviruset skapar inte bara humanitära konsekvenser, utan även närings- och föreningsliv drabbas. Regeringen har redan vidtagit en stor mängd åtgärder för att motverka smittspridningen och dämpa ekonomiska konsekvenser. En av många konsekvenser är att det blir komplicerat för aktieägare att hålla bolagsstämma, även kallat årsstämma, och för föreningsmedlemmar att kunna hålla föreningsstämma med anledning av coronaviruset. Enligt lag ska bolagsstämma äga rum inom 6 månader från räkenskapsårets utgång och vi befinner oss just nu i den perioden.

Hela syftet med de nya bestämmelserna är att förhindra spridning av smitta och samtidigt se till att bolagsstämma och föreningsstämma kan utföras. Genom att tillfälligt bortse från regler hur bolagsstämma, även kallat årsstämma, ska genomföras och istället ge utökade möjligheter till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande via ombud. På detta sätt har antalet fysiskt deltagande minskat och risken för smittspridning har minimerats, samtidigt som aktieägare och föreningsmedlemmar får bästa möjliga inflytande under de rådande omständigheterna. Bestämmelserna gäller olika företagsformer inom aktiebolag och föreningar

Med anledning av coronaviruset ska den nya lagen underlätta genomförandet av bolagsstämma samtidigt som det fysiska deltagandet minskar ytterligare. Det gäller Aktiebolag, bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag

Med anledning av coronaviruset ska den nya lagen underlätta genomförandet av bolagsstämma

Insamling av fullmakter

Inför bolagsstämma tillåts styrelsen besluta om fullmaktsinsamling från aktieägare, även om det inte framkommer i bolagsordningen eller i kallelsen till stämman. Aktieägaren ska få ett fullmaktsformulär där denne kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget. I formuläret ska styrelsen ange vilken person som ska företräda de aktieägare som valt att överlämna fullmakt på detta vis. Den person som styrelsen har utsett har alltså möjlighet att företräda flera aktieägare samtidigt på stämman.

Poströstning

Inför bolagsstämma tillåts styrelsen besluta att aktieägarna ska kunna poströsta, även om det inte framkommer i bolagsordningen eller i kallelsen till stämman. Aktieägaren ska då få ett formulär där denne kan rösta Ja eller Nej. Det är styrelsen som beslutar om hur poströstningen ska gå tillväga, exempelvis när senaste tidpunkt för inlämning hos företaget är och om poströsten tillåts med e-post.

 

 

För ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och kreditmarknadsföreningar

För ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och kreditmarknadsföreningar

Ombud

Inför en föreningsstämma tillåts styrelsen utse och besluta om vem som ska vara ombud för en medlem och ombudet får företräda fler än tre medlemmar samtidigt under stämman, även om det strider mot reglerna.

Poströstning

Inför föreningsstämman tillåts styrelsen besluta att medlemmarna innan stämman ska poströsta. Medlemmen ska i så fall få ett formulär och rösta Ja eller Nej för beslutsförslaget. Styrelsen ska även informera om sista tidpunkten för inlämning hos föreningen och om röstningen tillåts genom e-post.

Övriga föreningar

De nya bestämmelserna om deltagande genom ombud och poströstning gäller övriga föreningar som

  • Samfällighetsföreningar
  • Sparbanker
  • Medlemsbanker
  • Försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar
  • Ömsesidiga försäkringsbolag

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Kontakta oss redan idag!

Rättsakuten har fler nyheter för företag i coronatider.