Sakrätt

Sakrätt hanterar rättsförhållanden eller avtalsförhållanden som berör tredje man. Som en följd av detta så råder inte, såsom i allmänhet, full avtalsfrihet. Det kan finnas olika bestämmelser som kan inskränka avtalsfriheten till skydd för tredje mans intressen.

Sakrätten utgör den delen av förmögenhetsrätten som behandlar rättigheterna i egendom samt de frågor som har att göra med tredje mans rätt till samma egendom. Den ger också den som har de förmögenhetsrättsliga rättigheterna ett visst skydd mot tredje man.

Egendom och sakrätt

Något förenklat så skulle man kunna säga att sakrätten handlar om hur man rättsligt skall lösa situationer där flera olika parter gör anspråk på samma egendom.

När uppkommer sakrättsliga frågor

Sakrättsliga frågor kan uppkomma i många olika situationer, såsom t.ex. när Kronofogden skall utmäta egendom eller verkställa kvarstads- och betalningssäkringsbeslut enligt reglerna i utsökningsbalken. En annan vanlig situation som kan uppstå är vad som händer med en betald, men ännu inte levererad, vara när en butik går i konkurs.

Det bör noteras att begreppet sakrätt inte är klart definierat, samt att olika författare kan använda begreppet på olika sätt i olika texter.

Sakrättens olika definitioner: Äganderätt, säkerhetsrätt och bruksrätt

Enligt vissa definitioner så är det också vanskligt att tala om olika rättigheter som sakrätter. Med sakrätt så avses då istället snarare rättigheter som erhåller sakrättsligt skydd:

 • Äganderätt
 • Säkerhetsrätt
 • Bruksrätt

Äganderätt

Äganderätt är det juridiska begrepp som beskriver mesta möjliga rätt som någon kan ha till viss egendom. Denna rätt får man genom en överlåtelse (köp, byte eller gåva) som därmed ger förvärvaren all den rätt som överlåtaren hade till egendomen.

Säkerhetsrätt och bruksrätt

Bruksrätt och säkerhetsrätt är båda så kallade begränsade rättigheter i förhållande till äganderätt.

Säkerhetsrätter är främst:

 • Panträtt,
 • Retentionsrätt
 • Företagshypotek

Bruksrätt är framför allt:

 • Nyttjanderätt
 • Servitut

De begränsade sakrätterna (säkerhetsrätt och bruksrätt) uppkommer oftast genom avtal och benämns såsom en upplåtelse eftersom ägaren endast överför en del av sin rätt till förvärvaren/brukaren.

Olika konflikter som kan uppstå inom sakrätten

Inom sakrätten kan flera olika konflikter uppstå. Följande fyra typer av konflikter är dock i regel vanligare förekommande än de flesta andra:

 • Godtrosförvärv, enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.
 • Dubbeldispositioner.
 • Gäldenären är i konkurs eller föremål för utmätning och besitter annans egendom.
 • Gäldenären är i konkurs eller föremål för utmätning och besitter annans egendom med begränsad rätt därtill.

Sakrätt med Rättsakuten

Har du kommit i konflikt med någon om vem som äger eller har rätt till/rätt att nyttja en viss egendom?

Kontakta gärna oss på Rättsakuten – vi har gedigen erfarenhet inom allt som rör sakrätt.

Kontakta oss idag för konsultation