Begränsningsvärden i form av riktvärden är enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis inte rättssäkert. I vissa fall är det dock ändå lämpligt. Under dubbelspårsutbyggnaden av Varbergstunneln finns enligt domstolen skäl att använda riktvärden för buller och grundvattenbortledning, bland annat eftersom det är svårt att bedöma mängden inläckande grundvatten och svårt att i stadsmiljö avgöra vilket buller som kommer från den aktuella verksamheten.

Foto av Justina Rosengren

Villkor för tillstånd

Vid ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet ska sökanden lämna in förslag till villkor för verksamheten. Det kan till exempel vara fråga om villkor för utsläpp till luft eller vatten, bullervillkor eller avfallsvillkor.

Det är Miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen som prövar en ansökan om tillstånd och som i sitt beslut föreskriver villkor för verksamheten.

Begränsningsvärden och riktvärden

Förr var det vanligt att man skiljde på gränsvärden och riktvärden när man utformade villkor för tillståndspliktig verksamhet. Med gränsvärden avsågs värden som aldrig fick överskridas. Med riktvärde avsågs värden där ett överskridande inte omedelbart föranledde straffansvar eller återkallelse av tillstånd, men där ett överskridande skulle leda till åtgärder från verksamhetsutövarens sida.

Mark- och miljööverdomstolen har i sin praxis sedan år 2009 och framåt dock slagit fast att riktvärden ska utmönstras från villkor för tillståndspliktig verksamhet. Anledningen är att riktvärden inte anses vara så konkreta och exakta att tillståndsmyndigheten objektivt kan fastställa om en överträdelse har skett. Därför anses riktvärden inte uppfylla de krav på rättssäkerhet som ska kunna ställas på tillståndsvillkor som är förenade med stränga sanktioner.

Riktvärden i vissa fall

Trots nackdelarna med riktvärden har Mark- och miljööverdomstolen i sin praxis funnit flera fall där det ändå varit motiverat med riktvärden. Bedömningen har sitt ursprung i förarbetena till miljöbalken.

I förarbetena anges att det inte finns något hinder för att villkor utformas som riktvärden när det är lämpligt. Det kan vara fråga om fall när det är svårt att avgöra vilken utsläppsbegränsning som är möjlig. Enligt förarbetena bör ett riktvärde ersättas med ett absolut gränsvärde när tillräcklig erfarenhet vunnits. Riktvärden bör enligt förarbetena endast komma ifråga vid prövotidsförordnanden.

I Mark- och miljööverdomstolens praxis har riktvärden tillämpats under byggtid vid stora infrastrukturprojekt eller vid annan tidsbegränsad verksamhet av anläggningskaraktär. Domstolen har prövat bland annat villkor för buller, villkor för grundvattenbortledning och villkor för grumling av vatten.

Buller och grundvattenbortledning vid Varbergstunneln

Den 18 februari 2020 avgjorde Mark- och miljööverdomstolen mål M 12389-18 och där klargjorde domstolen under vilka omständigheter som riktvärden kan föreskrivas vid buller och grundvattenbortledning.

I fallet ansökte Staten genom Trafikverket om tillstånd för vattenverksamhet och arbeten i samband med dubbelspårsutbyggnad för Varbergstunneln som är en del av Västkustbanan.

När det gäller grundvattenbortledning ställer Mark- och miljööverdomstolen upp fyra omständigheter som tillsammans gör att det finns övervägande skäl för att föreskriva riktvärden. Dessa omständigheter är:

  1. Det är svårt att på förhand avgöra mängden inläckande grundvatten.
  2. Arbetet kommer att pågå under en begränsad tid.
  3. Det finns inget direkt samband mellan inläckande grundvatten och skada eller olägenhet i omgivningen.
  4. Om riktvärden inte används måste arbetet avbrytas när en överträdelse sker, oavsett om det föreligger konkret risk för skada eller inte.

När det gäller buller ställer Mark- och miljööverdomstolen bara upp en omständighet som gör att det finns övervägande skäl att föreskriva riktvärden. Detta är att arbetena utförs på en sådan plats, i detta fall stadsmiljö, att det är svårt att på ett rättssäkert sätt särskilja bullerkällorna.

Sammantaget finner Mark- och miljööverdomstolen därför att det finns skäl att begränsningsvärdena ska gälla som riktvärden. Mark- och miljööverdomstolen ändrar därför mark- och miljödomstolens dom.

Olika omständigheter för olika villkor

Som framgår ovan lägger Mark- och miljööverdomstolen olika omständigheter till grund för bedömningen när det gäller olika slags villkor. Omständigheterna som aktualiseras vid grundvattenbortledning ligger närmare förarbetena, som också hänvisar till möjligheten att på förhand förutse utfallet.

Mark- och miljööverdomstolens hänvisning till rättssäkerhetsskäl när det gäller buller väcker fler frågor. Det är lätt att teoretiskt föreställa sig en situation när det är svårt att rättssäkert särskilja bullerkällorna även om det på förhand är lätt att förutse vilket buller som kommer att uppstå och vilka bullerbegränsande åtgärder som är möjliga. Det kan också vara svårt att rättssäkert särskilja bullerkällorna för verksamheter som pågår under en lång tid.

Det är möjligt att Mark- och miljööverdomstolen i framtida praxis kommer att utöka möjligheterna till riktvärden för buller eller kommer att förtydliga vilka krav som måste var uppfyllda för att riktvärden för buller ska var aktuella.

Läs mer

Vill du få mer information om utformningen av villkor för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet, så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev nedan. Vill du komma i kontakt med en jurist som kan miljörätt, så besök vår sida om fastighetsjurist.

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?