Vad ska du göra om ditt företag måste åberopa force majeure gentemot leverantör eller kund? Som företagare levererar du antingen varor eller tjänster. Du kan bli utsatt för att din leverantör inte levererar enligt avtal eller så kan du bli tvungen att åberopa force majeureklausulen för att slippa skadestånd.

Vad är force majeure?

Force majeure är ett så kallat ursäktligt avtalsbrott – ett avtalsbrott som på grund av en plötslig oförutsedd händelse som orsakats av yttre kraft. Ett exempel på yttre kraft där force majeure har varit att betrakta är tsunamin som orsakade kärnkraftsolyckan i Fukushima.

För att undvika ansvar i avtalssituationer krävs det att du inte kan reparera skadan på ett annat sätt, exempelvis hitta en annan produkt från en annan leverantör. Force majeure är ingen självklarhet, det är en situationsbestämd fråga som skall lösas tillsammans med en jurist för att dels granska avtalsskrivningen – allt beror på hur avtalet är skrivit för att kunna bedöma om force majeure kan anses föreligga. Huruvida force majeure kan åberopas beror även på vilken industri du befinner dig i och om det är varor eller tjänster avtalet gäller.

Om en leverantör åberopar force majeure gentemot dig

Om en leverantör åberopar force majeure gentemot dig på grund av att produkten eller tjänsten inte kan levereras så beror det helt på vad som står i avtalet. Leverantören kanske är skyldig att ha en reservplan om exempelvis produkten inte kunde produceras i Kina. Är det viktiga produkter bör det finnas en reservplan för sina leverantörer, det är frågan om hur avtalet är skrivet.

Det går inte att utföra en force majeure för en utebliven leverans av varor på grund av Coronavirus.

Det går inte att utföra en force majeure för en utebliven leverans av varor på grund av Coronavirus.

Om en kund hävdar force majeure mot dig

Hävdar en kund force majeure mot dig måste denne göra det skriftligt. Ni får diskutera hur ni ska lösa problemet. Alla ingångna affärer är ett sätt att skapa värde och det är av stor vikt att ha en god kommunikation med sina leverantörer och kunder för att kunna lösa uppkomna problem på bästa möjliga sätt.

Det går inte att utföra en force majeure för en utebliven leverans av varor på grund av Coronavirus. Alla faktorer måste finnas för att en force majeure ska kunna åberopas – därför är en jurist behjälplig i detta ärende. Coronaviruset är ett smittsamt virus som generellt inte brukar finnas med bland smittsamma virus i avtal – det brukar exempelvis formuleras i stil med oförutsedda händelser som kan drabba en part.

Om ditt företag behöver åberopa force majeure gentemot kund eller leverantör

Har ditt företag drabbats av force majeure – det vill säga om du har blivit förhindrad av att leverera varor eller tjänster.

  • Det första du måste göra är att studera om det finns force majeureklausul i avtalet som du kan åberopa, studera den noggrant med hjälp av en jurist eller en advokat.
  • Du behöver titta i avtalet vilka formella krav som krävs för att förlita sig på force majeureklausulen.
  • Meddela motparten i skrift varför du åberopar force majeure klausul. Det kan i sin tur hjälpa dom
  • Undersök om omständigheterna runt avtalet förhindrar dig att fullfölja dina skyldigheter. Levererar du varor kanske du leta efter ersättningsvaror till din kund. Eller kanske kunden kan hitta ersättningsvaror – allt beror på vilken industri det gäller om det föreligger force majeure.
  • Kontrollera dina försäkringar. Har du rätt till försäkringsskydd? Vissa försäkringar ger rätt till ersättning vid produktionsavbrott med anledning av Covid-19.
  • Tänk på att om du inte kan leverera så betyder det inte att allt det du gör, alla tjänster och produkter, behöver drabbas. Skadeståndslagen i Sverige säger att man har en skyldighet att prestera så långt man kan. Det är bra att komma ihåg vid eventuella framtida tvister.
  • Det kan finnas en tidsgräns på hur länge du kan åberopa force majeure. Håll dig inom tidsramen för att undvika problem.
  • Avgör om det är förmånligt att säga upp avtalet på grund av force majeure. Diskutera med dina handelspartners, leverantörer och kunder, om ni kan komma fram till ett bättre sätt än att åberopa force majeure.
  • Var noga med att meddela din motpart snarast möjligast för att säkerställa deras vetskap om att du åberopar force majeure och håll dig uppdaterad om vad som händer.

Sammanfattning

Som företagare är du beroende av dina kunder och leverantörer. Epidemin av Coronaviruset har orsakat turbulens och force majeureklausulen anses vara en självklarhet att ta till. Dock hänger det mycket på vilken industri du befinner dig i och hur avtalen med din/dina motparter är skrivna. Force majeure skall ses som den sista utvägen – bästa sättet är att ha god kommunikation med dina kunder och leverantörer för att hitta bästa möjliga lösningen. Force majeure skall ses som den sista utvägen. Kontakta Rättsakuten redan idag!

Force Majeure i Corona-tiden

Vad är force majeure?

Force majeure hänvisar, som de flesta läsare här vet, till en rättsdoktrin enligt vilken en part kan befrias från ansvar för underlåtenhet att utföra “guds handlingar”, såsom översvämningar, jordbävningar, tsunamis, torka, statliga restriktioner eller andra extraordinära omständigheter utanför partens kontroll förhindra fullgörande av avtalsförpliktelser.

En typisk force majeure-klausul kräver att prestationsavbrottet ligger utanför den åberopande partens rimliga kontroll och att händelsen inte var rimligen förutsägbar. En force majeure-klausul listar vanligtvis flera kategorier av händelser som kan påverka leverantörer och kunder över hela försörjningskedjan, steg som den part som åberopar force majeure måste vidta, samt de rättsliga konsekvenserna i händelse av en force majeure-händelse. Även om de flesta force majeure-bestämmelser sannolikt inte kommer att lista sjukdomar, epidemier eller karantän specifikt, innehåller många allmänna bestämmelser som täcker sådant som naturkatastrofer, “gudshandlingar”, regeringshandlingar eller “andra omständigheter utanför parternas kontroll.”

Force majeure-doktrinen kan också komma in i bilden som en rättsfråga; förpliktelser kan antingen regleras av avtalsbestämmelser (force majeure-klausuler) eller, i avsaknad av dessa, enligt tillämplig nationell lag, internationella fördrag eller sedvanerättsliga avtalsdoktriner.

Tillämplighet av force majeure-doktrin enligt lag eller kontrakt

Jurisdiktionen och lagvalsfrågan är oerhört viktig i den internationella handelsmiljön eftersom frågan om en viss situation faller inom ramen för force majeure och dess inverkan kan bero på vilken lag som gäller. Till exempel, om en viss transaktion regleras av amerikansk lag och force majeure-klausulen inte uttryckligen föreskriver att epidemiska sjukdomen är force majeure, kan den drabbade parten kanske inte åberopa coronavirusutbrottet som force majeure eller involvera doktrinen om kommersiell ogenomförbarhet. att söka befrielse från skulder. Men om en viss transaktion regleras av kinesisk lag, även om force majeure-klausulen begränsar force majeure till endast vissa uppräknade händelser som inte inkluderar epidemisk sjukdom, kan den epidemiska sjukdomen ändå utgöra force majeure enligt lagen.

Force Majeure eller Leverantörsdefekt/Entreprenörens skyldighet

Ingenjörsanalys av en tredjepartsexpert är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för parterna att få ett opartiskt perspektiv på händelsens sanna natur och, i vissa fall, tar bort behovet av formell rättstvist eller skiljedom och kan minska de totala kostnaderna för tvistlösning genom att presentera fakta tidigt. Denna praxis är särskilt effektiv när bedömningen är ett resultat av en integrerad, tvärvetenskaplig ansträngning. Exponents globala team har lång erfarenhet och djupgående kunskap inom många sektorer, från hemelektronik, livsmedel och fordon, till infrastruktur, olja och gas och miljöindustrin och kan enkelt utnyttjas för att stödja tvister i olika stadier.

Force Majeure-klausuler – Checklista och exempelformulering

Vem ska ta risken?

Risken för force majeure tilldelas i allmänhet bidragsgivaren. Teorin går ut på att bidragsgivaren bäst kan hantera force majeure-risk, eftersom sådan risk delvis hänför sig till värdlandets regerings verksamhet och dess relationer med andra länder och/eller dess befolkning, och att bidragsgivaren är den enda part som kan bära en sådan risk med tanke på dess storlek och svårigheten att få en adekvat försäkring.

På vissa marknader, såsom Storbritannien, kan dock bidragsgivaren kräva att projektbolaget bär en del, eller hela, av force majeure-risken eller kan skilja riskerna mellan naturliga och politiska force majeure-händelser, med olika konsekvenser (se nedan) ).

Vilka är konsekvenserna av force majeure?

Bör den drabbade parten befrias från sina skyldigheter att utföra enligt avtalet? I vissa projekt kan en force majeure-händelse ha en inverkan på hela projektet – som att blixten slår ner i en kraftverkstransformatorstation och gör den tillfälligt oanvändbar. Men i andra projekt, såsom en vattenkoncession över ett helt nät, även om force majeure påverkar ett specifikt reningsverk eller pumpstation, kan det dock inte påverka hela nätet.

Den berörda parten bör ha en uttrycklig skyldighet att minimera störningar orsakade av force majeure.

Ska vissa händelser utgöra force majeure för den ena parten men inte för den andra? Försiktighet bör iakttas för att force majeure-händelser endast befriar skyldigheter i den mån de hindrar parten från att utföra dem.

Skadestånd

Ska entreprenören betala skadestånd om färdigställandet eller någon annan händelse inte inträffar inom ett angivet datum? Om så är fallet bör det i kontraktet föreskrivas att det aktuella datumet förlängs med en period under vilken uppdragstagaren är förhindrad att utföra den aktuella verksamheten.

Fortsatt betalning?

I vilken utsträckning (om någon) ska entreprenören fortsätta att få betalt även om denne inte kan fullgöra sina skyldigheter. Detta bör uttryckligen anges.

Andra projektdokument

Finns det ett kopplat projektavtal som också kan påverkas? Är bestämmelserna i relaterade projektavtal “back-to-back”? Till exempel, om ett projektföretag inte ska få några intäkter under en force majeure-händelse enligt ett kraftköpsavtal, kommer det fortfarande att vara ansvarigt enligt bestämmelserna om ta eller betala i bränsleleveransavtalet? Långivare kommer att vilja säkerställa att definitionen och behandlingen av force majeure är identisk i vart och ett av projektkontrakten. Man bör dock komma ihåg att force majeure endast ursäktar en part från att prestera enligt ett avtal i den mån fullgörandet enligt det avtalet hindras eller förhindras. Därför kan det vara nödvändigt att inkludera en bestämmelse som specifikt hänvisar till omständigheter där en part är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt ett annat avtal på grund av force majeure.[2]

Uppsägning på grund av utökad force majeure

Bör det ske uppsägning vid utdragna force majeure-händelser? Skulle en maximal period identifieras under vilken effekterna av en enskild händelse eller en sammanlagd varaktighet av force majeure-händelser under koncessionsperioden kan vara innan en eller båda

Definition av force majeure

Definitionen av “force majeure” kommer att variera från projekt till projekt och i förhållande till det land där projektet ska placeras. Definitionen av “force majeure” inkluderar generellt “risker utanför rimlig kontroll av en part, som inte uppstår som en produkt eller ett resultat av den drabbade partens försumlighet, som har en väsentlig negativ inverkan på en sådan parts förmåga att fullgöra sina skyldigheter. “. kan undvikas av endera parten

Det är viktigt att säkerställa att force majeure-händelser är händelser som inte rimligen är förutsebara/osannolikt kommer att inträffa. Om leverans av el är nödvändig för driften av anläggningarna men i allmänhet är intermittent, bör därför parterna se till att det finns standbyproduktion eller någon annan lösning. Under andra omständigheter kommer emellertid intermittent leverans att vara ovanligt/inte rimligen förutsebart och det kommer att vara lämpligt att inkludera det som en händelse av force majeure.

Force majeure-händelser

Parterna kommer vanligtvis överens om en lista, som kanske inte är uttömmande, över exempel på force majeure-händelser. Force majeure-händelser kan generellt delas in i två grundläggande grupper: naturliga händelser och politiska händelser.

Fördelar/nackdelar

Några av de främsta fördelarna med skiljeförfarande i Sverige jämfört med domstolstvister inkluderar följande:

Skiljeförfarandelagen innehåller få tvingande förfaranderegler, vilket gör att skiljeförfarande reglerna kan skräddarsys.

Möjligheten att bilda en nämnd med önskad kompetens som behövs för att lösa tvisten samt med hänsyn till parternas kulturella och rättsliga bakgrund.

Möjligheten att genomföra förfarandet på engelska (eller något annat språk som parterna väljer).

Sekretess av förfaranden.

Snabbare tvisthantering. Under 2019 rapporterade SCC att för majoriteten av domar som avkunnats enligt SCC:s skiljedomsregler tog det mellan sex och 12 månader från det att ett ärende hänvisades till skiljemannen eller domstolen tills en dom avkunnades. Ytterligare 27 % av utmärkelserna delades ut inom sex månader från remiss datumet. Mer än hälften av domarna som omfattades av SCC:s regler för påskyndat skiljeförfarande avgavs inom tre månader efter remissen.

Effektivt verkställighet av en svensk skiljedom utanför Sverige enligt FN:s konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar 1958 (New York Konventionen).

Nackdelarna med skiljeförfarande i Sverige jämfört med domstolstvister inkluderar:

Det finns ingen möjlighet att överklaga en skiljedom (om inte annat avtalats)

Parterna utsätts för skiljemännens egen tolkning av lagen utan effektiva rättsmedel.

Parterna står för kostnaden för skiljemännens och institutets administrativa avgift, vilket kan göra skiljeförfarande i enkla ärenden dyrare än rättstvister.