Vill du ha ensam vårdnad eller är du orolig för att du kommer att förlora vårdnaden? Då är det bra att känna till i vilka situationer en domstol kan besluta om ensam vårdnad. Läs nedan om när domstolen prövar frågan om vårdnad, hur prövningen går till och när socialnämnden yrkar på ändrad vårdnad.

När dömer domstolen till ensam vårdnad i vårdnadstvister

Vårdnadsöverflyttning

Att domstolen beslutar om ändrad vårdnad brukar kallas att domstolen gör en vårdnadsöverflyttning. Det sker genom två olika slags processer. Den ena inleds med att någon förälder yrkar att domstolen ska ta ställning till frågan om vårdnad. Den andra inleds med att socialnämnden yrkar att domstolen ska ta ställning till frågan om vårdnad.

När någon förälder yrkar om ändring

Den vanligaste vårdnadsprocessen inleds med att någon förälder yrkar att domstolen ska ta ställning till frågan om vårdnad. Det kan vara bara en förälder som yrkar, eller båda var för sig eller båda gemensamt.

I dessa fall prövar domstolen vad som är bäst för barnet. Är det bäst att ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad? Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, så får domstolen dock inte besluta om gemensam vårdnad. Är båda föräldrarna är överens om gemensam vårdnad, så kan domstolen bara gå emot detta om detta är uppenbart oförenligt med barnets bästa.

Skulle ensam vårdnad är bäst, vem är då bäst lämpad som vårdnadshavare? Omständigheter som domstolen beaktar är bland annat:

  • Risk för övergrepp
  • Risk för att barnet far illa
  • Barnets behov av en relation med båda föräldrarna
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga
  • Barnets egen vilja

När socialnämnden yrkar om ändring

Socialnämnden kan också yrka att domstolen ska ta ställning till frågan om vårdnad. Det sker dock bara i särskilda fall. Så kan ske i tre fall:

  • Allvarliga brister i omsorgen
  • En förälder är förhindrad att utöva vårdnaden
  • En förälder dör

I dessa fall sker prövningen annorlunda. Domstolen prövar om det är fråga om ett sådant särskilt fall och om det är det så flyttar domstolen vårdnaden till den andra föräldern eller till två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Domstolen kan också i dessa situationer på eget initiativ inleda en prövning av vårdnaden om föräldrarna redan är i domstolen, till exempel i mål om skilsmässa.

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!