Konsumentköplagen tillämpas när du som företagare säljer produkter till konsumenter. Konsumentköplagen är en så kallad indispositiv lag – en tvingande lag till konsumentens fördel.

Konsumentköplagen för företagare

När konsumentköplagen tillämpas

Konsumentköplagen är en svensk tvingande lag som föreskriver bland annat vilka regler som gäller huruvida varan är felaktig och vad konsumenten kan ställa för krav i det aktuella företaget. En tvingande lag betyder att du som företagare inte får ge sämre villkor till konsumenten än vad som föreskrivs i lagen – den kan inte avtalas bort, men däremot kan du ge konsumenten bättre villkor än vad lagen föreskriver. Det ska dock alltid vara till förmån för konsumenten.

Konsumentköplagen gäller lösa saker och avser följande:

 • Säljande av lösa saker, exempelvis kläder, livsmedel, bilar och möbler. Konsumentköplagen tillämpas även vid begagnade och prisnedsatta varor.
 • Bytande av lösa saker.
 • Varubeställning som ska tillverkas, exempelvis en specialtillverkad motorcykel eller båt.

Prisinformationslagen

När du säljer en vara eller en tjänst måste du ge korrekt och tydlig information om kostnaden för varan eller tjänsten. Reglerna kring detta förekommer i prisinformationslagen.

Prisinformationslagen gäller

 • när du som näringsidkare säljer varor eller tjänster till konsumenter.

Prisinformationslagen gäller inte

 • varor och tjänster som säljs på auktion
 • om det finns en annan lag som innehåller bestämmelser om prisinformation så går den lagen före prisinformationslagen
 • om en privatperson säljer något till en annan privatperson.

Vad klassas som felaktig vara?

När det är fel på en vara handlar det exempelvis om att

 • den är sönder
 • varan inte överensstämmer med din och konsumentens avtalande, exempelvis kvantitet eller kvalitet
 • du inte har informerat konsumenten om varans enskilda beståndsdelar som du borde ha gjort
 • din installation av varan är felaktig
 • varan på något sätt avviker från det konsumenten hade förväntningar på.

Du ansvarar endast för ursprungliga fel

Alla fel som visar sig på en vara kan konsumenten reklamera. Som företagare ansvarar du dock endast för ursprungliga fel. Denna typ av fel behöver inte visas omedelbart, men även om felet först uppträder efter en viss tidsperiod måste det vara ett ursprungligt fel. Detta innebär att du inte ansvarar för fel orsakade av konsumenten själv eller fel orsakade av normalt slitage.

När konsumenten köper en produkt är konsumentskyddet särskilt starkt under de första sex månaderna. Enligt lagen kommer fel under denna period betraktas enligt lagen som ursprungligt fel, det vill säga fel som du ansvarar för.

Dina skyldigheter vid ursprungligt fel på vara

Är felet på varan ett ursprungligt fel och konsumenten har reklamerat inom tre år, är du skyldig att utföra någon av följande åtgärder:

 • Reparera felet.
 • Byta till en ny felfri vara.
 • Ge prisavdrag.
 • Ge konsumenten tillåtelse att häva köpet och ge återbetalning.
 • Ge ersättning för reparation.
 • Ge konsumenten tillåtelse att hålla inne med betalningen.
 • Ge skadestånd.

Under tiden som reklamationsprocessen pågår är det konsumentens rätt att hålla inne med betalningen som motsvarar konsumentens begäran. Det kan till exempel handla om kostnaden för att rätta till felet eller det belopp som motsvarar det begärda prisavdraget. Om konsumenten har rätt att häva köpet kan denne hålla inne hela kostnaden för varan.

Regler vid reklamation

Har du sålt en vara till en konsument som det senare visar sig vara fel på, är det din skyldighet att mottaga konsumentens reklamation.

 • Från inköpstillfället och upp till tre år kan konsumenten reklamera fel på vara. Rätten att reklamera berörs inte av eventuell garanti. Varan kan exempelvis ha ett års garanti, men konsumenten har fortfarande reklamationsrätt i tre år.
 • Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Reklamation som gjorts inom två månader räknas alltid som skälig tid.
 • Du är skyldig att åtgärda felet om det är ett ursprungligt fel, exempelvis ett fabrikatfel.
 • Konsumentskyddet är extra starkt de sex första månaderna. Inom den tiden är det du som ska påvisa att felet inte existerade vid köptillfället om du ska slippa ansvar. Kan du inte bevisa att felet berodde på konsumentens uppförande ska du förutsätta att felet är ursprungligt och att ansvaret faller på dig.
 • I normala fall ska konsumenten föra den felaktiga varan till dig. Finns det ingen möjlighet till detta får konsumenten ta kontakt med dig så du kan besluta om vilket transportsätt du vill använda. Ska konsumenten skicka varan till dig är det konsumentens ansvar att packa varan på ett sätt som skyddar den från skador under transporten.

Du ska antingen reparera eller rekommendera en liknande vara

Är varan felaktig är det krav på att du i första hand ska reparera varan eller i andra hand erbjuda konsumenten en annan likställig vara. Det är konsumentens rättighet att hålla tillbaka den del av betalningen som motsvarar felet i varan. Du kan även ge konsumenten ett reducerat pris eller kompensera för att själv rätta till felet. Är dock felet allvarligt har konsumenten rätt att annullera köpet och få återbetalning. Har felet orsakat skada har konsumenten rätt att få ersättning.

Du har rätt att försöka åtgärda felet

Du har givetvis rätt att försöka rätta till felet. Det kan exempelvis göras genom att reparera eller byta till någon annan likvärdig vara. Är det kanske fel på en skjorta är det förmodligen bättre att ersätta den med en ny skjorta. Men det kanske handlar om att låsfästet på ugnsluckan gick sönder och då kan reparation vara den bästa lösningen.

Det spelar ingen roll om felet ska repareras eller ersättas med en ny vara, åtgärder måste vidtas inom skälig tid efter att konsumentens reklamation. Vad som räknas som skälig tid i detta fall kan förklaras som den tid en reparation eller ersättning av ny vara normalt sett brukar ta inom den berörda branschen.

Beslutar du dig för att reparera varan har du två reparationsförsök på dig för att fixa till felet. Uppstår samma fel på tredje försöket kan konsumenten avböja ett nytt reparationsförsök. Är det dock flera fel på varan kan du tillåtas få fler än två reparationsförsök. Kostnader för reparationer och utbyten ska aldrig belasta konsumenten.

Konsumentens treåriga reklamationsrätt gäller om du ger konsumenten en ny vara och fel uppstår på den också, även om det gäller likadant fel eller ett nytt fel, gäller konsumentens reklamationsrätt på tre år. Rätten till reklamation gäller från och med den dag konsumenten tar emot den nya varan.

Prisavdrag

Kan du inte reparera felet eller byta ut varan kan konsumenten begära prisavdrag. I förhållande till felet ska prisavdraget motsvara en tänkt minskning i värde eller kommande kostnad för reparation. Du och konsumenten kan även komma överens om att konsumenten kommer att kompenseras för att reparera varan på annan plats.

Häva köpet

Rättar du inte till felet eller levererar ny vara kan konsumenten begära att få häva köpet, att avbryta köpet helt enkelt. När konsumenten häver ett köp betyder det att du i utbyte mot att konsumenten lämnar tillbaka varan betalar du pengarna tillbaka till konsumenten. Ett tillgodokvitto behöver inte accepteras av konsumenten.

Det krävs att felet är av väsentlig betydelse för att konsumenten ska ha rätt att häva köpet. När du utvärdera felets betydelse ska du vara uppmärksam på vad som är viktigt för just den konsumenten, inte felets betydelse överlag. Ibland har du rätt till ersättning för konsumentens nyttjande av varan, ett så kallat nyttoavdrag.

Konsumentens rätt vid sent levererad vara

Har en vara inte levererats inom den tid som du och konsumenten har avtalat om är det konsumentens rätt att

 • hålla inne med betalningen
 • kräva att du ska leverera varan
 • avbryta köpet om konsumenten tycker att förseningen är av stor betydelse
 • kräva skadestånd.

Ersättning för kostnader i samband med avbeställd vara

Det är konsumentens rättighet att avbryta en beställd vara innan den har levererats. Har det däremot uppstått kostnader för dig vid avbeställd vara är det din rättighet att kräva ersättning av konsumenten.

Sammanfattning

När du som företagare (näringsidkare) säljer varor till konsumenter så finns det vissa lagar du bör ha koll på.  När du säljer varor till konsumenter omfattas du av reglerna i konsumentköplagen,  säljer du däremot tjänster är det istället reglerna i konsumenttjänstlagen du ska följa.

Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel och innebär att du inte får ge sämre villkor än vad lagen föreskriver. Du kan däremot ange andra villkor än vad lagen reglerar förutsatt att det är mer gynnsamt för konsumenten.

Har du frågor kring konsumenträtten eller har du hamnat i konsumenttvist? Tveka inte att kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans.

Läs mer