Är du banktjänsteman och undrar du om du får ingå avtal om begränsningar i giltigheten av borgensförbindelse? Då är Borgensförbindelsefallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på.

Banktjänsteman, ställningsfullmakt

Vad finns det för olika typer av fullmakter?

Ställningsfullmakt

Med ställningsfullmakt menas att någon intar en yttre ställning, varmed brukar förbindas viss fullmakt att företräda någon. Tolkningen av ställningens innebörd motsvarar vad som enligt lag eller sedvänja anses vara förbundet med ställningar av ifrågavarande art. Ställningsfullmakt finns lagfäst i 10 § avtalslagen.  Man får alltså fullmakt genom anställning. Behörigheten grundas på lag och sedvänja. Det finns inget formkrav på anställningsavtal.

Toleransfullmakt

Toleransfullmakt innebär att huvudmannen tolererar något som egentligen inte får göras enligt ställningsfullmakten. Huvudmannen kan ju retihabera fullmäktigens handling i efterhand.  Om detta sker ofta skapas ett intryck att fullmäktigen får göra såhär och då uppstår en befogad fullmakt.

Kombinationsfullmakt

Det är inte en upprepad handling av samma slag som skapar en fullmakt (toleransfullmakt) utan det är en kombination av olika omständighet som skapar fullmakten.

Tillitsfullmakt

Är en särskild variant av tolerans – och kombinationsfullmakter. Man tittar på hur har företaget har organiserat sig och vad tredje man typiskt sett tror när den interagerar med bolaget om vad den anställde får ingå för avtal. om tredje man har fog att tro att behörighet hos den fullmäktige finns så blir avtalet giltig.

LÄS MER OM AKTIEBOLAGSLAGEN – TRYCK HÄR

LÄS MER OM BOLAGSRÄTT – TRYCK HÄR

Borgensförbindelsefallet

Ett viktigt rättsfall på området är NJA 2001 s. 191 del I som kallas för Borgensförbindelsefallet.

Det som hade hänt var att kunden hos en bank ägde andelar i ett fastighetsbolag. Fastighetsbolaget hade av banken fått en kredit på 20 miljoner kronor. Med anledning av den beviljade krediten så undertecknade kunden en borgensförbindelse där borgensansvaret begränsades till en miljon kronor plus ränta som säkerhet för den beviljade krediten.

Muntligt överens med banktjänsteman

Banktjänstemannen och kunden kom muntligen överens om att borgensförbindelsen skulle sluta gälla när banken hade fått en annan säkerhet för krediten. Det som man tänkte sig var att en säkerhetsöverlåtelse som skulle ske inom maximalt tre månader skulle ersätta borgensförbindelsen. Säkerhetsöverlåtelsen blev aldrig av.

Högsta domstolens bedömning

Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var om banktjänstemannen hade behörighet att ingå en muntlig överenskommelse med innebörden att borgensförbindelsens giltighet begränsades.

I målet yttrade sig Svenska Bankföreningen. Högsta domstolen hänvisade till Bankföreningens yttrande där det framgick att banktjänstemannen hade behörighet att ingå sådana typer av överenskommelser på grund av att han hade ställningsfullmakt. Det framgick inte av yttrandet om sådana överenskommelser utgör sedvänja i branschen.

Ändamålsargument för att banktjänstenmannen anses vara behörig

Bankföreningen anförde endast att banktjänstemän brukar i stor utsträckning ingå bindande avtal åt bankens vägnar och att inom bankväsendet är av yttersta vikt att det fungerar på detta sätt. Det bankföreningen gjorde var att med hjälp av ändamålsargument argumentera för att banktjänstemannen skulle anses vara behörig istället för att beskriva vad som utgör sedvänja i branschen avseende den här typen av överenskommelser.

Behörigheten vidsträckt?

Högsta domstolen konstaterade att när det är fråga om en banktjänsteman som innehar chefsposition som ingår ett avtal med en kund finns det oftast skäl att anse att banktjänstemannen är behörig att ingå avtalet. Detta gäller oberoende av vad som framgår av de interna reglerna banken har. Högsta domstolen konstaterade att då det är svårt att veta vem som har behörighet att sluta ett visst avtal inom banken så finns det anledning att tolka behörigheten vidsträckt. På grund härav och då banktjänstemannen i fråga innehade en chefsposition så ansåg Högsta domstolen att banktjänstemannen var behörig att dels föreslå en borgensförbindelse samt att diskutera kundens invändningar avseende borgensförbindelse och dels att ingå en muntlig överenskommelse med innebörden att borgensförbindelsens giltighet begränsades. Banktjänstemannens behörighet grundade sig på ställningsfullmakt och kunden bedömdes vara i god tro i den utsträckning banktjänstemannen ingick överenskommelsen i strid med bankens interna instruktioner.

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!