Om du ska stämma någon är det viktigt att stämningsansökan är komplett och uppfyller kraven enligt rättegångsbalken. Risken är annars att din ansökan om stämning avvisas. Ett krav är att ansökan ska innehålla uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Om det finns särkullbarn måste en bodelning göras innan arvskiftet

Krav på bevisning

Enligt rättegångsbalken ska den som skickar in en stämningsansökan lämna uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Detta ställer relativt stora krav på sökanden som alltså redan i ansökan ska komma med dessa uppgifter.

Syftet med kravet på bevisning är att domstolen ska kunna driva rättegången framåt snabbare. Genom att i ett tidigt skede ange bevisning blir det lättare för motparten att förbereda motbevisning. Dessutom kan det vara möjligt att upptäcka vilka omständigheter som parterna är överens om och därmed fokusera processen på det som är avgörande.

Kraven på bevisning gäller bara det som parterna inte är överens om. För det som är ostridigt mellan parterna krävs normalt ingen bevisning. Därför räcker det om sökanden lämnar uppgift om bevisning om det som han eller hon vet – eller på goda grunder kan anta – att motparten kommer att bestrida.

Även om bevisningen ska anges redan i ansökan om stämning så är det i princip möjligt för käranden att senare i rättegången åberopa ny bevisning.

Vad är uppgift om bevis?

Med uppgift om bevis avses information om de bevismedel som kommer att åberopas under huvudförhandlingen. Bevismedel är det sätt som bevisuppgifter förs in i målet, till exempel genom ett dokument eller ett vittnesförhör.

Ett dokument som åberopas kan till exempel vara ett avtal eller ett brev, men även utredningar av till exempel fel hos en vara eller en underskrifts äkthet. Detta och liknande fysiska bevismedel brukar kallas reella bevismedel. Det är också det som kallas skriftlig bevisning.

Ett vittnesförhör är istället exempel på det som kallas personella bevismedel, det vill säga bevismedel som består i att en person berättar något. Andra exempel på sådan bevisning är partsförhör och sakkunniga. Det är också det som kallas muntlig bevisning.

Med uppgift om bevis avses med andra ord inte bevisfakta, det vill säga innehållet i bevismedlen. Man behöver inte lämna uppgift om vad ett avtal innehåller eller vad ett vittne kommer att berätta.

Det som ska styrkas

Den som ansöker om stämning ska inte bara lämna uppgift om bevis utan även ange det som ska styrkas med varje bevis. Detta brukar kallas bevistema – nämligen det som ska bevisas.

Här är det inte tillräckligt att lämna allmänna, svävande uppgifter om att det som ska styrkas är avtalets innehåll eller ett händelseförlopp. Bevistemat måste vara konkret. Det ska vara en faktisk omständighet som är relevant för kärandens talan, till exempel att säljaren informerat om vissa brister hos en vara eller att en underskrift är falsk.

Skriftlig bevisning bör bifogas

Av en särskild bestämmelse i rättegångsbalken framgår att skriftlig bevisning som åberopas bör ges in tillsammans med stämningsansökan. Detta är med andra ord inte ett absolut krav utan en rekommendation.

Om det är fråga om ett skriftligt bevis som är centralt för kärandens talan, är det dock viktigt att bevismedlet ges in så snabbt om möjligt. Detta gäller till exempel om ett avtal är centralt, eller om en faktura grundar rätt till betalning, eller ett testamente klandras. Om sådan central bevisning inte inges är det sannolikt att domstolen ber sökanden att komplettera sin stämningsansökan.

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!