Försäkringar tecknar vi för att skydda oss själva mot oförutsedda händelser av negativ karaktär. Vanliga typer av försäkringar är skydd mot olyckor, skador av egendom, brott samt olika typer av sjuk- och livförsäkringar. Andra typer av försäkringar kan vara mot förlust av inkomst, rättsskydd vid stämningar med mera.

Hur överklagar man försäkringsbeslut?

Hur överklagar man försäkringsbeslut?

Försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen

Det som försäkringar har gemensamt är att den som tecknar försäkringen, oavsett om det är en privatperson eller ett företag, betalar en premie, vars storlek ofta är kopplad till risk och försäkringsbelopp, samt att försäkringen är kopplad till en serie villkor.

Villkoren för att försäkringsbolaget ska betala ut försäkringsbeloppet är ofta att den som tecknat försäkringen ska ha uppgett sanningsenliga uppgifter vid tecknandet av försäkringen, inte ha varit oaktsam i samband med de incidenter som kan orsaka begäran om utbetalning av försäkringen, samt att den som är försäkrad inte själv ska ha orsakat en händelse som kan leda till utbetalning av försäkringen.

Även om det ofta är enkelt att teckna en försäkring så är det inte alltid lika enkelt att få försäkringsbeloppet utbetalat efter en incident. I den här artikeln ska vi gå igenom situationer då ett försäkringsbolag vägrar betala ut försäkringen till en konsument samt hur en person eller ett företag som tecknat försäkringen kan överklaga försäkringsbeslutet att inte betala ut försäkringen.

Vid vilka situationer kan man vilja överklaga ett försäkringsbeslut?

Det är inte ovanligt att privatpersoner och företag hamnar i tvist med försäkringsbolag som vägrar betala utförsäkringen som privatpersonen eller företaget tecknat. De vanligaste anledningarna till att försäkringsbolaget vägrar göra utbetalningen är att de anser att den som tecknat försäkringen lämnat felaktiga uppgifter då försäkringen tecknades, att den som tecknat försäkringen själv orsakat skadan genom att vara oaktsam samt att den skada som uppkommit inte täcks av försäkringen. När försäkringsbolaget vägrar betala utförsäkringen kan den som tecknat försäkringen överklaga försäkringsbeslutet. Det finns ett antal sätt att överklaga försäkringsbeslut.

Vad kan man göra när man vill överklaga försäkringsbeslut?

Det finns en serie med åtgärder som en person eller ett företag kan vidta för att överklaga försäkringsbeslut.

Innan en situation om att överklaga försäkringsbeslut ens uppstått är det viktigt att påpeka hur viktigt det är att noggrant läsa igenom villkoren för försäkringen. Dessa villkor bör man naturligtvis läsa igenom innan man tecknar försäkringen men om man hamnat i en situation då man överväger att överklaga försäkringsbeslut bör man innan man vidtar åtgärder ännu en gång läsa igenom villkoren för försäkringen för att förstå på vilka grunder man kan överklaga försäkringsbeslutet.

Det är viktigt att vara mycket påläst inför en tvist med ett försäkringsbolag då dessa bolag har stor vana vid tvister och det kan bli mycket kostsamt för en privatperson eller ett företag att tvista med försäkringsbolaget när man vill överklaga försäkringsbeslut.

Om man kommer fram till att man vill gå vidare med att överklaga ett försäkringsbeslut så kan man exempelvis gå tillväga som nedan:

  1. Anlita en jurist som kan ge råd och stöd under processen med att överklaga försäkringsbeslutet. Stöd från en jurist med erfarenhet av att överklaga försäkringsbeslut kan spara mycket tid och pengar, samt öka möjligheterna till ett framgångsrikt överklagande.
  2. Kontakta försäkringsbolaget och begära att de prövar sitt beslut en andra gång.
  3. Samla ihop så mycket bevisning som möjligt är. Mest betydelsefulla är bevis som man inte delgett försäkringsbolaget vid det tillfälle då man först begärde utbetalning av försäkringen.
  4. Kontakta Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, och begära deras assistans med att överklaga försäkringsbeslutet.
  5. Inled en stämning av försäkringsbolaget.

En sak som är mycket viktig att komma ihåg när en process med att överklaga försäkringsbeslut ska inledas är att inleda överklagandet i tid. Försäkringsvillkoren innehåller helt säkert klausuler om tidsbegränsningar för överklaganden.

Överklaga försäkringsbeslut – Vilka är försäkringsbolagets skyldigheter?

Vid överklagan av försäkringsbeslut har försäkringsbolaget skyldigheter gentemot den som överklagar försäkringsbeslutet.

Först och främst måste försäkringsbolaget göra det hanterbart för den försäkrade att överklaga försäkringsbeslutet. Rutinerna för ett överklagande får med andra ord inte vara så komplicerade att det blir ohanterligt för den försäkrade att genomföra överklagandet på egen hand.

Vidare ska försäkringsbolaget svara på överklagandet inom rimlig tid och varje försäkringsbolag ska också ha en person som är ansvarig för klagomål och överklaganden. Denne person ska vara registrerad hos Finansinspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn av försäkringsbolag. Försäkringsbolaget ska ha information om vem som är ansvarig för klagomål listad på sin webbplats.

Finansinspektionen har bestämt att det inte ska kosta något att framföra klagomål, som ett överklagande av försäkringsbeslut är, till försäkringsbolaget.

Det normala är att försäkringsbolaget ska svara på överklagandet av försäkringsbeslutet inom 14 dagar, eller i vart fall inom 14 dagar meddela den klagande varför de inte kan ge ett fullständigt svar och när ett sådant svar om överklagan av försäkringsbeslutet kan väntas.

Om försäkringsbolaget avslår överklagan av försäkringsbeslutet ska detta beslut motiveras väl och på ett sätt som den klagande kan förstå.

Sammanfattning

Vid tecknandet av försäkringar, begäran av utbetalning av en försäkring och en eventuell överklagan av ett försäkringsbeslut som går en emot, är det en mängd saker som en person eller ett företag har att ta hänsyn till.

Först och främst är det viktigt att redan då försäkringen tecknas läsa villkoren för försäkringen mycket noggrant. I försäkringsvillkoren finns säkert en hel del klausuler som behandlar grunder för försäkringsbolaget att avslå en begäran om utbetalning av en försäkring. Några av de vanligaste av dessa grunder är att den som tecknat försäkringen inte lämnat korrekta uppgifter då försäkringen tecknades, att försäkringstagaren genom sitt beteende bidragit till att skadan uppstått samt att villkoren i försäkringen till att börja med inte omfattar den skada som försäkringen begär utbetalning för.

Om ett försäkringsbolag avslår en utbetalning av en försäkring och den person eller företag som tecknat försäkringen vill överklaga försäkringsbeslutet är det ett antal saker som denne bör ta i beaktande. Några av dessa saker är att:

  1. Anlita en jurist som kan bistå vid överklagandet av försäkringsbeslutet.
  2. Samla noggrant ihop alla bevis som finns för överklagandet av försäkringsbeslutet, det gäller alla former av dokumentation som kan styrka överklagandet.
  3. Vara mycket precis med tiden för överklagandet av försäkringsbeslutet, anmälan till försäkringsbolaget om överklagan av försäkringsbeslutet bör ske så snabbt som möjligt för att undvika preskriptionstider.

Kontakta Rättsakuten för hjälp med att överklaga försäkringsbeslut.

Läs mer

  • Avtalsrätt