Rättsakutens och dess klient nådde förlikning i mål om tvist om spelvinst. Rättsakutens klient fick efter två år sina pengar.

Förlikning i mål om tvist om spelvinst

I januari 2018 vann Rättsakutens klient Adam Svensson 1,8 miljoner kronor på spelsajten Go Wild. Vinsten ska vid tiden ha skett med Adam Svenssons egna pengar i enlighet med Go Wilds spelregler. Av spelhistoriken framgått att det inte funnits någon aktiv bonus vid tidpunkten för spelvinsten.

Adam Svensson spelade den 1 januari 2018 vid tidpunkten 02.10.10 för egna pengar. Några timmar senare 06.41.43  registrerade han en vinst på 1,8 miljoner kronor på hans spelkonto.

Go Wild menade på att eftersom Adam Svensson tidigare under samma kväll registrerat en bonus som enligt bolaget fortfarande var aktiv, så skulle de ha förhindrat utbetalningen av vinsten senare under samma natt på 1,8 miljoner kronor.

Då Adam Svensson förvaltat bonusen på 5 000 kronor genom att omsätta den 56 gånger samt konverterat sin aktiva bonus i form av lojalitetspoäng så fanns det ingen aktiv bonus vid tidpunkten för vinsten 06.41.43.

Adam Svensson yrkade att tingsrätten ska ålägga Go Wild Malta Ltd att till honom betala 1,8 miljoner kronor jämte ränta för spelvinst.

Vid Halmstad tingsrätt har parterna träffat överenskommelse om förlikning. Där bestämdes att Go Wild Malta Ltd betalar 72 500 euro till Adam Svensson. Tvisten löstes med hjälp av förlikning i svensk tingsrätt.

  • Jag är glad över att vi nådde en förlikning tillslut. Det hade gått lång tid sedan jag vann pengarna så det var skönt att få ett avslut, säger Adam Svensson efter förlikningen och avslutar.
  • Jag kan absolut rekommendera mitt ombud från Rättsakuten Fredrik Jörgensen. Samarbetet har varit jättebra och han har under hela processen varit lyhörd, hjälpsam och fått mig att känna mig trygg.

Tvistlösnings Granskningen: Sverige

Året i återblick

i Modernisering av lagen om skiljeförfarande

Den 1 mars 2019 trädde en reviderad version av lagen om skiljeförfarande i kraft. Ett av huvudsyftena med revideringen var att göra lagen mer tillgänglig för utländska parter och locka internationella skiljeförfaranden till Sverige. Ett annat huvudsyfte var att ytterligare förbättra effektiviteten och rättssäkerheten i skiljeförfarandet.

Revideringarna inkluderar bland annat:

en möjlighet att inom 30 dagar från ett sådant beslut överklaga en skiljenämnds beslut att den är behörig vid Svea hovrätt eftersom en process pågår; exklusive möjligheten för andra än konsumenter att under pågående skiljeförfarande väcka deklarerande talan angående skiljenämndens behörighet vid svenska domstolar; en anpassning av lagen till skiljeförfaranden med flera parter; införa ett uttryckligt krav på att mandatöverskridande sannolikt måste ha påverkat utgången i målet för att skiljedomen ska kunna undanröjas;

förkorta tidsfristen för att väcka talan vid svenska domstolar från tre månader till två månader; och

en utökad möjlighet att använda engelska språket för att höra bevis i prövningsförfaranden. Introduktion till tvistlösningsramverket

Det svenska rättssystemet bygger på den civilrättsliga traditionen. Den huvudsakliga rättskällan är författningar, som stiftas av den svenska riksdagen efter förslag från regeringen. Viktiga sekundära rättskällor är förarbeten, rättspraxis och rättslära, som alla ofta hänvisas till av svenska domstolar. Eftersom Sverige är en medlemsstat i Europeiska unionen är lagstiftning från EU:s institutioner och rättspraxis från Europeiska unionens domstol (CJEU) också viktiga rättskällor i Sverige.

Halmstad Tingsrätt mål: T 2296-19

Ombud för Adam Svensson i målet: Fredrik Jörgensen, tfn 070-7756334