Fastighetsjurist Stockholm

Din fastighetsjurist i Stockholm

Fastighetsjurist i Stockholm är en av våra specialistområden i Stockholmsområdet. Vi företräder både privatpersoner och företag i tvist, vid förhandlingar som handlar om stora värden och centrala funktioner inom fastigheten.

Fastigheter är ofta ekonomiskt viktiga, men fyller också ofta viktiga funktioner såsom plats för boende eller verksamhetsutövning.

Fastighetsrätt är ett brett rättsområde som bland annat handlar om äganderätt och nyttjanderätt till fastigheter och om inskränkningar i

äganderätten genom det allmännas planläggning, expropriation och liknande.

Här är exempel på situationer när du behöver en fastighetsjurist i Stockholm:

Fel i fastighet med vår fastighetsjurist i Stockholm

Ibland blir en fastighetsköpare i Stockholm efter tillträdet missnöjd på något hos fastigheten. Då uppkommer frågan om det föreligger fel i fastigheten. Det är ofta komplicerat att avgöra om det föreligger fel i fastigheten. Det är en fråga om vad som uttryckligen avtalats och vad köparen haft fog att förvänta sig. Fastigheter representerar ofta stora värden och det är lätt att det uppkommer en tvist.

I en tvist om fel i fastighet finns det många saker att beakta. Av intresse är bland annat om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt och om säljaren uppfyllt sin upplysningsplikt. I många fall måste det prövas om det är fråga om dolda fel eller inte.

Rättsakutens fastighetsjurister har lång erfarenhet och hjälper dig att företräda dina intressen i en tvist om fel i fastighet.

Hyrestvist med vår fastighetsjurist i Stockholm

En hyresgäst och en hyresvärd står ofta i ett motsatsförhållande och det är lätt att det uppkommer tvister. Vanliga orsaker till tvister är att hyresgästen inte betalar hyran, att hyresgästen stör grannar, att hyresgästen inte bor i lägenheten och att hyresvärden inte håller lägenheten i godtagbart skick.

När det väl uppstått en hyrestvist uppkommer fler frågor såsom om hyresvärden har rätt att säga upp hyresgästen eller om hyresgästen har rätt att bo kvar och om någon anhörig har rätt att överta hyresrätten. Många hyrestvister ska prövas av hyresnämnden.

Rättsakutens fastighetsjurister har lång erfarenhet och hjälper dig att företräda dina intressen i en hyrestvist.

Entreprenadtvist med vår fastighetsjurist i Stockholm

En entreprenad är ett företags åtagande att utföra ett visst större arbete eller en viss större leverans, oftast avseende en fast anläggning. Många entreprenader avser fastigheter och ofta uppstår en tvist om till exempel påföljder vid fel i entreprenad, försenad leverans av entreprenad eller andra avtalsbrott.

I en entreprenadtvist är det avgörande om det är ett konsumentförhållande, vilket gör att konsumenttjänstlagen är tillämplig, eller om det är en kommersiell relation. I kommersiella entreprenader är ofta ett eller flera standardavtal tillämpliga.

Rättsakutens fastighetsjurister hjälper dig att företräda dina intressen i en entreprenadtvist oavsett om du är konsument, kommersiell beställare, huvudentreprenör eller underentreprenör.

Nyttjanderättsavtal med vår fastighetsjurist i Stockholm

En viktig del av fastighetsrätten är nyttjande av fastighet och det finns många typer av nyttjanderättsavtal, bland annat hyresavtal, arrendeavtal och servitutsavtal.

Vid ingående av ett nyttjanderättsavtal finns det många frågor att beakta. Vid hyresavtal och arrendeavtal är det till exempel fråga om villkor om ersättning, nyttjandetid och uppsägning. Vissa villkor måste godkännas av hyresnämnden eller arrendenämnden för att vara giltiga. Vid servitutsavtal är det till exempel fråga om att formulera servitutet på ett sätt så att det inte i framtiden uppstår tvist om servitutets innebörd.

Rättsakutens fastighetsjurister har lång erfarenhet och tillgång till väl genomarbetade mallar för olika typer av nyttjanderättsavtal och kan hjälpa dig och din avtalspart att ingå ett tryggt avtal.

 Klander av stämmobeslut med vår fastighetsjurist i Stockholm

Det är vanligt att ekonomiska föreningar förvaltar hela eller delar av fastigheter. Bostadsrättsföreningar är ett exempel på detta, men det finns också många typer av samfällighetsföreningar. När människor ska samverka i föreningar och förvalta stora värden uppstår ofta tvister. En vanlig tvist i föreningar är klander av stämmobeslut.

Vilka stämmobeslut som leder till en tvist i en förening beror i stor utsträckning på vilken förening det är fråga om, men det kan till exempel vara fråga om uteslutning av en medlem, ansvarsfrihet för föregående års styrelse eller en förändring av fastigheten eller anläggningen.

Rättsakutens fastighetsjurister har lång erfarenhet av arbete med bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar och hjälper dig med klander av stämmobeslut och andra tvister i föreningar.

Behöver du hjälp av en fastighetsjurist med någon av dessa frågor eller med några andra fastighetsrättsliga frågor? Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar våra fastighetsjurister hand om ditt ärende som din fastighetsjurist Stockholm!

Kontakta oss idag för konsultation