Familjejurist Stockholm / Familjerättsjurist Stockholm

Familjejurist Stockholm med bred erfarenhet

Familjejurist Stockholm med bred erfarenhet är vad du får när vi på Rättsakuten företräder dig.

Våra familjerättsjurister på Rättsakuten hjälper privatpersoner i Stockholm daglig dags i några av de känsligaste situationerna i livet, nämligen i relationer med närstående.

Familjerätt är ett brett rättsområde som handlar om familjens rättsliga ställning och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. I familjerätten regleras bland annat äktenskap, samboskap, föräldraskap, förvaltarskap, arv och testamenten.

Läs mer om familjerätt ►►

Här är exempel på situationer när du behöver en familjejurist Stockholm:

Vårdnadstvist med din familjejurist Stockholm

När två föräldrar separerar, oavsett om de är gifta eller sambo, så uppkommer frågorna om vem som ska ha vårdnaden om barnen och var barnen ska bo i Stockholm. Även lång tid efter separationen kan förändrade omständigheter göra att frågorna om vårdnad, boende och umgänge aktualiseras. Ofta har föräldrarna gemensam vårdnad, men under vissa omständigheter kan en förälder få ensam vårdnad.

När två föräldrar separerar, oavsett om de är gifta eller sambo, uppkommer frågorna om vem som ska ha vårdnaden om barnen och var barnen ska bo. Även lång tid efter separationen kan förändrade omständigheter göra att frågorna om vårdnad, boende och umgänge aktualiseras. Ofta har föräldrarna gemensam vårdnad, men under vissa omständigheter kan en förälder få ensam vårdnad. Ofta är föräldrarna oense om många saker efter en separation och då uppstår lätt en vårdnadstvist. En vårdnadstvist kan lösas i domstol eller genom ett vårdnadsavtal som godkänns av kommunens socialnämnd. Rättsakutens familjejurister hjälper dig att företräda dina intressen i en vårdnadstvist oavsett om det sker vid domstol eller i socialnämnden.

Skilsmässa och separation med familjejurist i Stockholm

När ett äktenskap upphör genom skilsmässa eller när ett samboskap upphör genom separation, uppkommer frågorna om hur parets egendom ska delas upp.

Detta sker vid en bodelning. Vid äktenskap görs en skillnad mellan giftorättsgods och enskild egendom  och huvudregeln är att giftorättsgodset delas lika medan enskild egendom behålls av ägaren.

Vid samboskap är det avgörande vad som utgör samboegendom. Huvudregeln är att samboegendom delas lika och annan egendom behålls av ägaren. Rättsakutens familjejurister hjälper dig att genomföra en bodelning eller att företräda dig i en tvist om bodelning.

Äktenskapsförord och samboavtal – Familjejurist Stockholm

För att undvika en tvist om parets egendom när ett äktenskap eller samboskap upphör väljer många par att ingå ett äktenskapsförord eller ett samboavtal.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar om att viss egendom ska vara enskild egendom eller giftorättsgods.

Enligt äktenskapsbalken gäller en rad formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt.

Ett samboavtal är ett avtal mellan sambor eller blivande sambor om att viss egendom ska eller inte ska vara samboegendom eller om att bodelning inte ska ske.

Ett samboavtal måste vara skriftligt för att vara giltigt.

Eftersom sambor inte ärver varandra kombineras ett samboavtal ofta med ett testamente.

Rättsakutens familjejurister hjälper dig och din maka eller sambo att skriva äktenskapsförord eller samboavtal.

Testamente med din nya familjerättsjurist i Stockholm

Ett testamente är ett dokument där en person bestämmer vad som ska hända med hans eller hennes kvarlåtenskap när han eller hon dör. Kvarlåtenskap är den egendom som har tillhört en avliden person.

Testamenten regleras framför allt i ärvdabalkens nionde till fjortonde kapitel.

Det finns många bestämmelser, bland annat om vem som har rätt att skriva testamente, vem man kan ge sin kvarlåtenskap till, hur ett testamente ska skrivas och vad som gör ett testamente ogiltigt.

Testamenten är mycket värdefulla handlingar och testamenten ska med fördel förvaras på ett säkert ställe utanför hemmet.

Annars är det risk att de glöms bort, försvinner av misstag eller förstörs av någon som känner sig förfördelad.

Rättsakutens familjejurister hjälper dig att skriva ett testamente och att säkert förvara ett upprättat testamente.

Familjerättsjurist / Familjejurist i Stockholm med bred erfarenhet för dig

Behöver du hjälp av en familjejurist med någon av dessa frågor eller med några andra familjerättsliga frågor?

Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar våra familjejurister hand om ditt ärende som din nya familjejurist Stockholm!

Kontakta oss idag för konsultation