Vad händer med ännu inte utbetald ersättning för avverkningsrätt vid ett generationsskifte i en skogsbruksverksamhet? Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att resterande del av ersättningen ska tas upp till beskattning hos överlåtaren av verksamheten det år då fordringarna överlåts. Skattskyldigheten för resterande del av ersättningen går inte över till de som förvärvar fordringarna.

Foto av Daria Klimek från Pixabay

Avverkning av skog

Att avverka skog är ofta en stor affär och det finns många olika sätt för en skogsägare att sälja skog. Det är nu för tiden ovanligt att en skogsägare själv avverkar skog och sedan säljer timmer. Ibland kan en skogsägare sälja skog genom att sälja en skogsfastighet.

Det vanligaste är dock att en skogsägare säljer skog genom att ingå ett avtal om avverkningsrätt. Ett avtal om avverkningsrätt är ett upplåtelseavtal där någon annan får rätt att avverka skog på fastigheten. Detta är enligt jordabalken ett avtal om nyttjanderätt till fastighet. Ett avtal om avverkningsrätt kan se olika ut och man pratar om olika slags avtal, till exempel avverkningsuppdrag, leveransrotköp och rotpost.

Beskattning av avverkning

Avverkning av skog leder också till stora inkomster och en viktig fråga är hur dessa ska beskattas. När det gäller avverkningsrätter brukar man prata om en huvudregel och en alternativregel.

Ett skogsbruk är en näringsverksamhet och liksom alla näringsverksamheter är huvudregeln att inkomster ska redovisas i enlighet med god redovisningssed. Frågan om vad som är god redovisningssed har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen i prejudikatet HFD 2017 ref 58. I målet fann Högsta förvaltningsdomstolen avseende avverkningsuppdrag att ersättning från avverkningsrätt skulle tas upp till beskattning när risken övergick till köparen, det vill säga vid inmätningen av virket.

Alternativregeln finns reglerad i 21 kap 2 § inkomstskattelagen. Om det finns en avbetalningsplan, det vill säga om ersättningen för avverkningsrätten ska betalas under flera år, får den som har rätt till ersättningen som intäkt ta upp den del som betalats under året.

Generationsskifte i skogsbruksverksamhet

Den 11 februari 2020 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen mål 3228-19 och där klargjorde domstolen hur en ersättning för avverkningsrätt ska beskattas vid generationsskiften i skogsbruksverksamhet.

I fallet var det en man som ägde en jord- och skogsbruksfastighet. Han hade låtit avverka skog genom att upplåta avverkningsrätt vid två tillfällen de senaste åren. Han hade upprättat en betalningsplan och redovisade ersättningen enligt alternativregeln.

Mannen ansökte om förhandsbesked i fråga om hur den kvarvarande fordringen på ersättning för avverkningsrätt skulle beskattas vid ett generationsskifte. Mannen hade för avsikt att ge jord- och skogsbruksfastigheten med tillhörande verksamhet till sina två söner i gåva.

Högsta förvaltningsdomstolen finner att ett krav för att tillämpa alternativregeln är att den skattskyldige har rätt till ersättningen för avverkningsrätten. När mannen har gett bort näringsverksamheten till sina söner har han enligt domstolen inte längre rätt till någon ersättning. Därmed är alternativregeln inte längre tillämplig och därför ska mannen beskattas enligt huvudregeln och därmed, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, ska resterande del av ersättningen tas upp det år då fordringarna överlåts.

Skatterättsnämnden hade kommit till en annan slutsats utifrån tanken att skattskyldigheten för resterande del av ersättningen övergick till mannens söner vid överlåtelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår dock att någon sådan övergång inte kan grundas på alternativregeln, eftersom den bara reglerar beskattningstidpunkt, inte skattskyldighet. Det finns enligt domstolen inte heller någon generell kontinuitetsregel som innebär att skattskyldigheten för kommande betalningar tas över av en gåvotagare i samband med förvärv av fordringar.

Läs mer

Vill du få mer information om skatteplanering i fåmansföretag och särskilt generationsskiften, så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev nedan. Vill du komma i kontakt med en jurist som kan skatterätt så besök vår sida om skattejurist.

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?