Besökarna till cykelverkstaden med cykeluthyrning kom ofta inte med bil, men verksamheten innebär enligt Mark- och miljööverdomstolen ändå ökade biltransporter. Dessutom låg verkstaden mindre än fem meter från grannarnas bostadsbyggnad. Därför var verksamheten inget lämpligt komplement till bostadsbebyggelsen.

Foto av AndersQvicker från Pixabay

Planenlighet

När byggnadsnämnden ska pröva en ansökan om bygglov inom ett område med detaljplan, så ska nämnden pröva om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Planenlighet, det vill säga att åtgärden stämmer med planen, är en förutsättning för bygglov.

I prövningen av planenlighet ska byggnadsnämnden bedöma

  1. om åtgärden stämmer med den användning som gäller i området,
  2. om åtgärden stämmer med de egenskapskrav som gäller för åtgärden och
  3. om åtgärden stämmer med eventuella administrativa bestämmelser.

Undantag från kravet på planenlighet

Det finns dock möjlighet för byggnadsnämnden att bevilja bygglov trots att åtgärden inte är planenlig. Det finns fyra olika fall när en avvikelse från detaljplanen kan godtas:

  1. När det är fråga om en liten avvikelse.
  2. När det är fråga om åtgärd som är nödvändig för området.
  3. När det är fråga om en åtgärd som tillgodoser ett gemensamt behov eller ett allmänt intresse.
  4. När det är fråga om åtgärd som är ett lämpligt komplement till användningen i detaljplanen.

Ett lämpligt komplement

Enligt 9 kap 31 c § 2 p plan- och bygglagen får bygglov beviljas för en åtgärd som inte är planenlig om genomförandetiden har gått ut och om åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

Bestämmelsen infördes år 2015 som en del i arbetet för en enklare planprocess och ökat utrymme för avvikelser från en detaljplan. Genomförandetiden är den tid inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras och anges i detaljplanen. Den räknas normalt från detaljplanens lagakraftträdande och löper i mellan fem och femton år.

Syftet med bestämmelsen om lämpligt komplement är att mindre verksamheter som inte är störande i bostadsområden och som ger en mer levande stadsmiljö ska tillåtas. Som exempel nämns i förarbetena en kvartersbutik, en frisörsalong och ett litet arkitektkontor. Det ska dock inte vara tillåtet med verksamheter som är dominerande i förhållande till den användning som anges i detaljplanen. Stor vikt ska också läggas vid åtgärdens omgivningspåverkan. Buller eller många besökare med bil kan enligt förarbetena göra åtgärden olämplig.

Cykelverkstad och cykeluthyrning på Gotland

Den 31 januari 2020 avgjorde Mark- och miljööverdomstolen mål P 5923-19 och där klargjorde domstolen när en åtgärd kan utgöra ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen.

I fallet bedrev en man, från den första maj till den sista september varje år, en cykelverkstad och cykeluthyrning i en ekonomibyggnad på sin fastighet på Gotland. Verksamheten var inriktad på sommarturister. Fastigheten låg i ett område som enligt detaljplanen var avsedd för bostadsbebyggelse.

Frågan i målet var om cykelverkstaden och cykeluthyrningen skulle ses som ett lämpligt komplement till bostadsbebyggelsen. Det framgick att kunderna i första hand inte besökte verksamheten med bil.

Mark- och miljööverdomstolen finner i målet att verksamheten är relativt omfattande och för med sig många besökande. Även om besökarna ofta inte kommer med bil, så innebär verksamheten enligt domstolen ändå ökade biltransporter inom bostadsområdet och den innebär att gårdsplanen intill ekonomibyggnaden upptas av en stor mängd uppställda cyklar.

Dessutom ligger ekonomibyggnaden som används som verkstad bara en meter från fastighetsgränsen till grannarna och bara knappt fem meter från grannarnas bostadsbyggnad. Det korta avståndet gör enligt Mark- och miljööverdomstolen att grannarna riskerar att utsättas för störningar i form av ljud. En verksamhet kan enligt domstolen ses som olämplig även om sådana störningar inte är av sådan art att de ska ses som en betydande olägenhet.

Sammantaget finner Mark- och miljööverdomstolen att cykelverkstaden och cykeluthyrningen är så dominerande och har sådan omgivningspåverkan att det inte kan ses som ett lämpligt komplement till bostadsbebyggelsen.

Läs mer

Vill du få mer information om möjligheterna att beviljas bygglov, så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev nedan. Vill du komma i kontakt med en jurist som kan fastighetsrätt, så besök vår sida om fastighetsjurist.

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?