fbpx

Kammarrättsråd som skulle arbeta på Skatteverket var jävigt

9 april, 2020|

Högsta förvaltningsdomstolen finner att ett kammarrättsråd som några veckor senare skulle börja ett arbete som sektionschef för Skatteverkets rättsavdelning varit jävig i ett mål där Skatteverket varit part. Det har enligt domstolen funnits särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för hennes oberoende och opartiskhet. Foto av Justina Rosengren [...]

Minoritetsaktieägare får betala motpartens kostnader i inlösentvister i allmän domstol

19 mars, 2020|

Inlösentvister ska i första hand prövas genom skiljeförfarande. Parterna kan dock klaga på skiljedomen i allmän domstol. Högsta domstolen fastslår att en minoritetsaktieägare som väcker talan i allmän domstol och som förlorar målet riskerar att bli skyldig att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Foto av Justina Rosengren [...]

Miljöorganisationer får överklaga bygglovsbeslut med tydlig miljöanknytning

12 mars, 2020|

En miljöorganisation har enligt Högsta domstolen klagorätt i fråga om bygglovsbeslut om målet är tydligt relaterat till miljö och naturskyddet. Högsta domstolen kommer fram till detta genom en tolkning av förvaltningslagens bestämmelser utifrån Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning. Foto av Justina Rosengren Århuskonventionen och [...]

Fördelarna med skiljeförfarande

6 februari, 2020|

Skiljeförfarandet beskrivs ofta som en flexibel, effektiv och snabb process jämfört med ett traditionellt domstolsförfarande. Hur kommer det sig då att den beskrivs på det sättet? Här nedan beskriver vi några av alla de fördelar som finns. Skiljedomstol kallas court of arbitration på engelska. Det är ett mycket vanligt sätt [...]

Delgivningskvitto är inte alltid tillräckligt

16 april, 2019|

Kontradiktionsprincipen och delgivning När någon är part i en rättsprocess är det en grundläggande princip att man ska ha möjlighet att framföra sin uppfattning och påverka utgången i målet. Denna princip brukar kallas kontradiktionsprincipen. Den finns inte lagfäst såsom princip, men den kommer till uttryck i flera lagbestämmelser. En lagstiftning som aktualiserar kontradiktionsprincipen är delgivningslagen. [...]