Branscher

El, olja och gas

El, olja och gas

Vi har en av de största olje- och gasrättsliga verksamheterna i världen, med kontor på alla större olje- och gasmarknader. Våra jurister förstår branschens globala karaktär men kan också erbjuda specialiserat stöd för frågor på hemmamarknaden.

“Företaget erbjuder … omfattande stöd för internationella kraft- och olje- och gasmandat.” Chambers Global, 2022

Våra branschexperter tillhandahåller en fullständig affärsjuridisk tjänst, över hela bredden av värdekedjan, till många av världens framstående olje- och gas- och oljefältsstödtjänstföretag, regeringar och energiorganisationer, såväl som banker, kreditinstitut och andra finansiella institutioner. .

Kännetecknande för olja och gasindustrin är komplexa strukturer över flera jurisdiktioner. Rättsfrågorna är breda och kräver omfattande kunskap. Företagsköp, avtalsskrivning, tvistlösning i skiljedomstol är några av de områden vi hjälper till med. Vi hjälper även med finansiering och miljötillstånd. Distributionsavtal gällande el, och även gas är några områden vi kan hjälpa till med.

Byggentreprenad

När det gäller meningsskiljaktigheter, tvister, kontrakt och andra juridiska frågor inom byggbranschen, hur vet du när en jurist faktiskt krävs? Svaret på den centrala frågan: Det beror på. I den här artikeln kommer vi att granska några verkliga scenarier där det kan vara tillrådligt att anlita en byggjurist– och när en jurist kanske inte är nödvändig.

Behöver du en jurist för att granska eller hjälpa till att skriva ett byggkontrakt? JA! I själva verket är detta så nära en no-brainer som det kan bli. Det är inte ovanligt att entreprenadkontrakt innehåller besvärliga klausuler som flyttar risker, skapar ett orimligt stort ansvar eller samtycker till mindre än idealiska villkor för tvistlösning.

Byggnadsjurister är experter på att dechiffrera kontrakt, och de kommer att kunna hjälpa byggföretag att undvika potentiella fallgropar.

Byggbolag, bostadsrättsföreningar, finansbolag och offentliga finansiärer finns bland våra klienter. Vi bistår er med hjälp från planering, sök av finansiär till, avtalsskrivande, genomförande av entreprenad och i förekommande fall även tvistlösning i allmän såväl som i skiljedomstol. Vi kan bistå er med upphandlingar i hela EU.

Byggentreprenad
Fordonsindustri

Fordonsindustri

Bilindustrin liksom lastbilsindustrin är ombytliga industrier med mångfacetterade behov av juridisk experthjälp. Immaterialrättsliga frågor om design, namnskydd, mönsterskydd, liksom distributionsavtal, finansieringsavtal och miljötillstånd är återkommande behov. Upphandlingar till bland annat försvaret och andra statliga myndigheter kan vi bistå med. Vi förstår branschens villkor.

Den globala fordonsindustrin upplever revolutionerande förändringar som betydande megatrender, och banbrytande innovationer omdefinierar alla aspekter av mobilitet och reglerna för framtida framgång. Hastigheten och omfattningen av denna omvandling har tvingat företag att tänka om produktutvecklingsprocesser, investeringar, partnerskap och teknologi. Branschen utmanas också av störningar i leveranskedjan, ett begränsat utbud av kvalificerad arbetskraft och materialbrist. Inom denna miljö implementeras också nya handels- och regulatoriska avtal.

Startupbolag

När de flesta företagsägare startar ett nytt företag, börjar grundaren/grundarna med en budget för sina egna besparingar. Vissa kanske tar upp en liten frörunda från familj och vänner. Och de som har riktigt tur kanske har en ängelinvesterare. Oavsett deras budget, har de flesta grundare för avsikt att lägga tillbaka varenda dollar på marknadsföring för att skala tillväxt. Vid något tillfälle uppstår frågan: Är detta verkligen ett bra tillfälle att rådfråga en affärsjurist?

Många ägare försöker åka förbi utan juridisk hjälp. Men jag tror att inte få en jurist att hjälpa dig från början är som att bygga ett hus utan en solid grund – tegelstenarna kommer att börja falla sönder någon gång. Enkelt uttryckt hjälper “rätt” jurist dig att hantera risker.

Villkoren för nystartade företag är annorlunda. Intressena från idéskaparen, cheferna och ledningsgruppen ska balanseras för att optimera utfallet. Alla parter bör känna incitament att skapa ett vinnande bolag. Vi förstår detta och strukturerar avtalen så de återspeglar detta. Vi skriver även de avtal som krävs för att din affärsidé ska flyga. Vi hjälper till att de tillstånd du behöver.

Startupbolag
Teknik, telekom och IT

Teknik, telekom och IT

Innovativa juridiska lösningar för en uppkopplad värld. Teknik och telekommunikation är obegränsad. De länkar samman branscher. De förenar oss. En blandning av stegvisa framsteg och enorma språng har för alltid omformat vårt sätt att arbeta och leva. Krisen har bara påskyndat denna förändring. Varje dag ger nya utmaningar och möjligheter. Att navigera i den juridiska komplexiteten i detta föränderliga landskap kräver kunskap och innovation.

Vi förstår de snabbt föränderliga kraven inom IT och teknikbolag. Vi assisterar i skrivandet av programlicenser, avtal för tekniköverföring, entreprenadavtal, upphandlingar, driftavtal, samt alla typer av immaterialrättsliga avtal som patent- och licensavtal och avtal om mönsterskydd. Vi skyddar ditt företag från obehagliga överraskningar. Företagsuppköp och företagssammanslagningar hjälper vi er med. Vi skapar avtal för incitamentslöner för anställda inom utvecklings- och ledningsgrupper.

Artister, underhållning och spelindustri

En av nycklarna till att skydda kreativa verk är en stark immateriell egendomsbas. Författare, musiker och utvecklare förbiser ofta många grundläggande juridiska skydd som är tillgängliga för deras intellektuella skapelser, såsom upphovsrätt, varumärken och patent. När det gäller att utveckla och genomföra en strategisk plan för dem som utvecklar mobilappar och spel, kan ett fel innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande. Ascentage Law hjälper oberoende företag med en mängd olika kommersiella problem som de kan möta vid lanseringen av sitt projekt, inklusive:

För dig som är spelskapare, artist, författare, konstnär, fotograf, programmerare eller annan kreativ skapare skriver vi förlagsavtal, tv-produktionsavtal, licensavtal för rättigheter att visa tv-serier eller använda er röst, texter, bilder eller annat upphovsrättsskyddat material. Spelindustrin är på frammarsch globalt. Vi skyddar ditt spel från dem som kränker dina rättigheter. Vi förstår villkoren i mediabranschen och förlagsvärlden. Du tjänar på att ha oss på din sida när du ska skriva avtal för att lansera, och skydda din produkt i media.

Artister, underhållning och spelindustri
Sport

Sport

En sportjurist, även känd som sportjurister, är en licensierad jurist som representerar idrottare, industristyrelser, lag, ligor och andra sportorganisationer. De hanterar många frågor som kan täcka ett brett spektrum av övningsområden. Idrottsjurister måste uppfylla specifika formella och fortlöpande utbildningskrav. Att hålla sig uppdaterad om federala och statliga lagar är nödvändigt för kompetent kundrepresentation. De måste också ha ett starkt behärskande av kontrakt, immateriella rättigheter och civilprocess.

Sportvärlden bygger på avtal mellan spelare, klubbar och tv-kanaler. Vi representerar spelares intressen som agenter – spelaragenter – om du önskar. Vi bistår sportklubbar i spelaranskaffningsprocessen och skriver förmånliga avtal. Vi förstår även skatterätt i ett internationellt perspektiv när spelare och klubbar arbetar i flera jurisdiktioner. Vi är införstådda med komplikationerna gällande spelarbyten, skador, eller andra problem som kan uppstå i relationen mellan spelare och klubbar.

Offentliga organisationer

Du vill hjälpa människor, och du vill använda lagen för att göra det. Juridik av allmänt intresse kan vara den perfekta karriärvägen för dig. Men hur blir man en allmänintressejurist, exakt? Fortsätt läsa för en expertintroduktion till denna givande juridiska specialitet, plus en översikt över vad denna karriärväg innebär.

Myndigheter agerar mer och mer som företag i dessa tider av new public management, där myndigheter ska fungera som vinstdrivande aktiebolag. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till offentliga organisationer vad gäller entreprenadavtal, offentliga upphandlingar, eller avreglering eller anpassning efter EU-rättsliga krav. Vi förstår politiskt styrda verksamheter och de särskilda krav de ställer på genomförande, sekretess och resultat. Vi har klienter i såväl, stat, landsting och kommun och landets statliga myndigheter. Vi bistår er myndighet vid överklagande av beslut i samband med myndighetsutövning

Offentliga organisationer
Finansbolag

Finansbolag

Franchisejurister, även kallade franchisejurister eller franchiseavtalsjurister, är jurister som arbetar med franchiseföretag eller ger juridisk vägledning till franchiseköpare. Både köpare och licensgivare förlitar sig på effektiv juridisk rådgivning för att fatta beslut med tillförsikt.

Riskkapitalmarknaderna har de senaste 20 åren blivit mer oöverskådliga och sammansatta. Marknaderna är ömsom reglerade, ömsom oreglerade med gråzoner emellan. Regleringsinitiativ förekommer på EU nivå- t.ex. i form av lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Rättsakuten har djup förståelse av entreprenörers och kapitalfonders behov. Vi kan de internationella compliancekraven på EU- och svensk nivå som reglerar branschen. Det ger oss goda förutsättningar att bistå er från affärsidé till due diligence och avslut. Som forskare i företagsekonomi med inriktning finansiering och redovisning har vi även ett företagsekonomiskt perspektiv på finansiering vilket ger dig mervärde som kund, eftersom vi förstår dina behov.

Franchising

Franchising ökar i Sverige eftersom det ger så många fördelar för både franchiseägare och franchisetagare. För dig som är franchiseägare är det främsta behovet att hitta franchisetagare. För franchisetagaren kan avtalet kännas trångt och konflikter om avtalstolkning kan uppstå. Vi förstår dynamiken i relationen mellan parterna och kan medla, för att undvika tvist. Vi kan ta styrelseuppdrag, eller ta uppdrag som bolagsjurist i ditt företag för att få ordning på alla avtal i din nystartade franchise och få den på fötter tills allt flyter och företaget har allt på plats.

Franchising
Transaktioner

Transaktioner

Fastighetsöverlåtelser innebär komplicerade tvingande formella krav, inte sällan i flera jurisdiktioner. Det är krävande juridik som medför stort ansvar. Som kund kräver du att allt blir korrekt och inga fel uppstår. Varje transaktion innebär en lång rad av detaljer som ska tas hänsyn till och frågor som ska regleras i avtal. Detta i samband med de betydande värden som byter ägare gör att vi lägger ner mycket intensivt arbete på dessa uppdrag.

Företagsöverlåtelse

Rättsakuten har genomfört en rad företagsöverlåtelser i många branscher med små som stora bolag, inhemska såväl som utländska företagsöverlåtelser. Vi hjälper er hitta rätt struktur för affären, för båda parter, vad avser vad som ska överlåtas, hur det ska överlåtas och vilka incitaments- och vitesstrukturer som gör affären mest lönsam, vare sig det gäller rena aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelse, sammanslagning av företag, eller utförsäljning av delar av verksamhet, skapande av uppköpserbjudande, utköp av delar av företag, avknoppning eller skapande av nya koncernstrukturer för att effektivisera lönsamheten. Vi lägger stor vikt vid affärsmässigheten i transaktionen – det är lönsamhet och affärsmässighet som är målet. Denna typ av uppdrag kräver djup förståelse av parternas psykologiska incitament samt för mekanismer hur underlätta företagsuppköp. Vi tar dig från erbjudande till slutförd affär.

Företagsöverlåtelse
Uppfinnare

Uppfinnare

Uppfinnande är en av de mest fascinerande och otacksamma eller lönsamma sysslor man kan ägna sig åt. Skillnaden ligger i kommersialiseringen av uppfinningen. Du har lagt ner din hjärna och själ i att göra världen bättre. En licenstagare eller köpare av ditt patent måste kunna tjäna pengar på ditt skötebarn. Det är en delikat process, men de flesta köpare vet om de kan kommersialisera din idé, andra kräver mer förklaring och kanske övertalning. Rättsakuten har erfarenhet av licensavtal liksom försäljning av patent såväl inhemska som internationella affärer. Vi följer dig hela vägen genom affären och strukturerar avtalet så vi kan processa det i domstol på bästa sett om behovet uppstår. Vi är det stöd du så länge har behövt för att slippa kämpa själv för att lyckas som uppfinnare.