Anlita en jurist

Att anlita en skattejurist

När man anlitar en jurist måste man vara beredd på att det kan komma att innebära en kostnad. Det finns dock flera olika sätt att få hjälp med kostnaden

Allmänt om förvaltningsmål

Skattemål är en typ av förvaltningsmål och handläggs vid de allmänna förvaltningsdomstolarna, det vill säga förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. I förvaltningsmål är det i allmänhet svårt att få ersättning för sina rättegångskostnader. Tanken är att domstolarna ska tillgodose den enskildes intressen genom den så kallade officialprincipen, som innebär att domstolarna på eget initiativ ska utreda målet.

Detta innebär att du inte får ersättning från motparten, det vill säga Skatteverket. Det innebär också att det är svårt att få rättshjälp från staten. Det är dock inte omöjligt så i vissa fall kan det vara värt att ansöka. En förutsättning för rättshjälp är som alltid att du har en inkomst under 260 000 kronor per år. Beroende på hur stor inkomst du har får du betala en rättshjälpsavgift.

Dessutom ersätter rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring i allmänhet inte kostnaderna i mål som handläggs vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. Därmed får du inte heller ersättning från ditt försäkringsbolag.

 Särskilda bestämmelser om skattemål

Det finns dock särskilda bestämmelser i skatteförfarandelagen som ger möjlighet att i skattemål få ersättning för rättegångskostnader från staten. Minst en av följande tre förutsättningar måste vara uppfylld för att du ska ha möjlighet att få ersättning:

  1. Ditt yrkande i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis.
  2. Ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen.
  3. Det finns synnerliga skäl för ersättning.

Som framgår är det när ett ärende inleds svårt att säkert veta om ersättning kommer att utgå.

Rättsakutens arvode

Om inget annat avtalas så arbetar Rättsakuten på löpande räkning med en timtaxa om 2 500 kronor inklusive mervärdesskatt för privatpersoner och 3 000 kronor exklusive mervärdesskatt för företag. All tid för ett uppdrag debiteras och för varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.

Om du inte får full ersättning för Rättsakutens arvode av staten, så måste du betala mellanskillnaden själv.

Om du vill kan Rättsakuten göra en uppskattning av arvodet. Under vissa omständigheter är det också möjligt att till exempel avtala om ett takarvode eller ett fast arvode.

Tveka inte att kontakta oss om du undrar vad det skulle kosta dig att anlita en skattejurist.

Kontakta oss idag för konsultation