Att anlita en jurist

Kostnad för att anlita en jurist

När man anlitar en jurist måste man vara beredd på att det kan komma att innebära en kostnad. Det finns dock flera olika sätt att få hjälp med kostnaden.

Motparten betalar

Vid en tvist inför allmän domstol, det vill säga tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är huvudregeln att den part som förlorar målet ska ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Det innebär att du kan få kostnaden att anlita en jurist ersatt av motparten om du vinner.

Om du har en tvist inför en allmän förvaltningsdomstol, det vill säga förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen, är istället huvudregeln att vardera parten står för sina rättegångskostnader. Detta är oftast aktuellt om du överklagar ett myndighetsbeslut.

Rättsskydd

Om du inte vinner målet eller om huvudregeln för allmänna domstolar inte är tillämplig kan du få ersättning via rättsskyddet i din hemförsäkring. Exakt vilka kostnader som täcks framgår av dina försäkringsvillkor. Oftast täcks inte tvister i allmän förvaltningsdomstol av villkoren.

Det finns också ofta begräsningar när det gäller hur stor andel av kostnaden som ersätts. Till exempel kan det finnas bestämmelser om tjugo procent i självrisk eller om att bara en viss timersättning eller ett visst maxbelopp ersätts.

Rättshjälp

Om du inte får ersättning av motparten eller försäkringsbolaget kan du som privatperson i vissa fall få ersättning från staten genom så kallad rättshjälp. Villkoren för att få rättshjälp är framför allt att du har en inkomst under 260 000 kronor per år. Beroende på hur stor inkomst du har får du betala en rättshjälpsavgift.

Rättsakutens arvode

Om inget annat avtalas så arbetar Rättsakuten på löpande räkning med en timtaxa om 2 500 kronor inklusive mervärdesskatt för privatpersoner och 3 000 kronor exklusive mervärdesskatt för företag. All tid för ett uppdrag debiteras och för varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.

Om du inte får full ersättning för Rättsakutens arvode av motparten, försäkringsbolaget eller staten, så måste du betala mellanskillnaden själv.

Om du vill kan Rättsakuten göra en uppskattning av arvodet. Under vissa omständigheter är det också möjligt att till exempel avtala om ett takarvode eller ett fast arvode.

 Tveka inte att kontakta oss om du undrar vad det skulle kosta dig att anlita en jurist.

Kontakta oss idag för konsultation